dotace

Aktuální dotační výzvy

S námi vám neunikne žádná dotační příležitost. Průběžně monitorujeme všechny možnosti finanční podpory pro obce a města. Podívejte se, jaké jsou aktuálně otevřené výzvy.

Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky v letech 2019 – 2020

Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky v letech 2019 – 2020

dotace Oprávnění žadatelé:

obce nebo svazky obcí zřizující ZŠ nebo MŠ, školské právnické osoby

dotace Cíl podpory:

Zvýšení výukových kapacit MŠ, ZŠ s 1. stupněm s MŠ

---

Detailní informace k výzvě:

Název dotace:

Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky v letech 2019 – 2020

Popis dotace:

Nejzazší termín ukončení realizace akce je 31. 1. 2020

Dotaci lze poskytnout na podporu rozvoje nebo vytvoření nových výukových kapacit: mateřských škol zřizovaných obcemi, mateřských škol zřizovaných dobrovolnými svazky obcí, základních škol zřizovaných obcemi pouze s 1. stupněm, které vykonávají činnost současně mateřské a základní školy při splnění následujících podmínek:

- musí dojít k uskutečnění redislokace učeben pro oba druhy vzdělávání a zároveň musí dojít k navýšení rejstříkové kapacity mateřské školy,

- může dojít k navýšení výukové kapacity základní školy; základních škol zřizovaných dobrovolnými svazky obcí pouze s 1. stupněm nebo plně organizovaných včetně těch základních škol pouze s 1. stupněm, které vykonávají činnosti současně mateřské a základní školy.

- Projektová činnost a související přípravné činnosti

- Inženýrská činnost (TDS, BOZP, VZ)

- Stavební práce související s navyšováním výukové kapacity (inženýrské sítě, bezbariérovost)

- Dodávka interiérového vybavení, učební pomůcky, AV technika to vše v návaznosti zvyšováním kmenových tříd.

- Úpravy venkovních ploch na pozemku areálu ZŠ bezprostředně související s vytvořením nových kapacit a nepřesahující stanovený rozsah 10 m od stavby

- Výstavbu jídelny, družiny, šaten

Výše podpory:

Celková alokace na výzvu: 300 mil. Kč pro rok 2019

Výše poskytnutí dotace: max. 30 mil. Kč

Minimální výše splufinancování ze strany příjemce dotace:

obec - 30 % z celkových zpsobilých výdajů

svazek obcí nebo školská PO - 15 % z celkových způsobilých výdajů

Lhůta pro podání žádosti:

předpokládá se vyhlášení výzvy v období červen - srpen 2019

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Revitalizace veřejných ploch v zastavěném území obce

Revitalizace veřejných ploch v zastavěném území obce

dotace Oprávnění žadatelé:

Obec od 3.000 obyvatel

dotace Cíl podpory:

Podpora kompletní revitalizce / obnova veřejého prostranství - náves, náměstí, veřejná zeleň

---

Detailní informace k výzvě:

Název dotace:

Revitalizace veřejných ploch v zastavěném území obce

Popis dotace:

Cílem DT je podpořit kompletní revitalizaci/obnovu veřejného prostranství – návsi a náměstí včetně veřejné zeleně a dalších prostor, které jsou přístupné široké veřejnosti bez omezení. Podporovány budou akce komplexního charakteru, nikoliv jednotlivé součásti revitalizace, které lze financovat z jiných DT podprogramu nebo OPŽP.

Výše podpory:

do 70% skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce

 

Lhůta pro podání žádosti:

zatím není známa

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Úprava veřejných prostranství na sídlištích

Úprava veřejných prostranství na sídlištích

dotace Oprávnění žadatelé:

obce

dotace Cíl podpory:

Přeměna městských sídlišť na víceúčelové celky a všestranné zlepšení jejich obytného prostředí

---

Detailní informace k výzvě:

Název dotace:

Úprava veřejných prostranství na sídlištích

Popis dotace:

PRO ÚČELY PODPOROGRAMU SE ROZUMÍ:

a) sídlištěm ucelená část území obce zastavěná bytovými domy jako stavbami pro bydlení, ve kterých více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena, vystavěnými nepanelovými technologiemi v období let 1945 až 1990 nebo vystavěnými panelovými technologiemi do roku 2000, o celkovém počtu nejméně 100 bytů,

b) regenerací veřejného prostranství na sídlišti

1. výstavba nebo rekonstrukce dopravní infrastruktury, zejména oprava nebo výstavba místních komunikací, chodníků a cyklistických stezek, výstavba protihlukových stěn, výstavba odstavných a parkovacích stání,

2. výstavba nebo rekonstrukce technické infrastruktury, zejména opatření pro zachování nebo zvýšení celkového podílu nezpevněných ploch z důvodu ochrany mikroklimatu a zpomalení odtoku přívalových dešťových vod,

3. odstranění nadzemního vedení vysokého napětí a jeho nahrazení podzemním vedením,

4. oprava nebo doplnění veřejného osvětlení,

5. realizace místních protipovodňových opatření,

6. realizace opatření pro zvýšení bezpečnosti sídliště,

7. úprava veřejných prostranství, zejména oprava stávajících a zřizování nových dětských hřišť nebo odpočinkových ploch,

8. výstavba veřejných sportovních a rekreačních ploch s příslušným městským mobiliářem a navazující doprovodné úpravy ploch veřejné zeleně spojené s výsadbou stromů a zatravněním,

c) Projektem regenerace veřejného prostranství na sídlišti (dále jen „projekt“) projekt zpracovaný v souladu s zásadami uvedenými v příloze k tomuto nařízení,

d) etapou územně, finančně a časově rozlišená část projektu.

Výše podpory:

50 %, max. 6 mil. Kč + úvěr na dofinancování projektu

Součet dotace a úvěru může pokrýt až 90% uznatelných nákladů.

Lhůta pro podání žádosti:

výzva bude vyhlášena pravděpodobně během dubna 2019

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

šipka

Kolik je 3+2

Další služby Profesionálů

projekční činnost

Poskytujeme zpracování projektové dokumentace ve všech stupních a na všechny typy staveb, včetně inženýrské činnosti k získání potřebných povolení a výjádření dotčených úřadů.   Zjistěte více projektování

výběrová řízení

Poskytujeme komplexní zastoupení zadavatele při administraci výběrových řízení dle Zákona o veřejných zakázkách či dle metodiky jednotlivých dotačních orgánů.   Zjistěte více výběrové řízení

technické dozory

Poskytujeme výkon technického dozoru stavebníka a všechny typy staveb, včetně stavebních záměrů dotovaných z prostředků EU.   Zjistěte více technický dozor

nahoru