dotace

Aktuální dotační výzvy

S námi vám neunikne žádná dotační příležitost. Průběžně monitorujeme všechny možnosti finanční podpory pro obce a města. Podívejte se, jaké jsou aktuálně otevřené výzvy.

Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II

Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II

dotace Oprávnění žadatelé:

Obce, svazky obcí, vodohospodářské akciové společnosti

dotace Cíl podpory:

Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací a opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody

---

Detailní informace k výzvě:

Název dotace:

Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II

Popis dotace:

Předmětem podpory je:

a) opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. Jedná se o podporu propojování a rozšiřování vodárenských soustav a jejich zdrojové posilování, včetně posilování akumulace pitné vody pro zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou,

b) výstavbu vodovodů pro veřejnou potřebu vč. souvisejících vodárenských objektů v obcích minimálně pro 50 obyvatel,

c) výstavbu a modernizaci zařízení ke zkvalitnění technologie úpravy vody, její akumulace a čerpání s cílem zlepšení jakosti nebo dostupnosti pitné vody v obcích

d) výstavbu, dostavbu, modernizaci a intenzifikaci čistíren odpadních vod (dále jen ČOV), v obcích minimálně pro 50 obyvatel, kde po realizaci budou splněny ukazatele jakosti vypouštěné vyčištěné vody stanovené příslušným vodoprávním úřadem (v případě budování nové ČOV musí být v rámci akce zajištěno napojení minimálně 50 % obyvatel obce)

e) výstavbu hlavních kanalizačních sběračů, kanalizační sítě a souvisejících objektů spojenou s výstavbou ČOV podle předchozího bodu

f) dostavbu kanalizačních systémů a souvisejících objektů (vyjma ČOV) minimálně pro 50 obyvatel, za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a následně čištěny na již existující, kapacitní a vyhovující ČOV

g) odstranění volných výustí realizací komplexního opatření řešícího odkanalizování obce nebo místní (městské) části spojené s výstavbou ČOV podle bodu d) toho článku nebo za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a následně čištěny na již existující, kapacitní a vyhovující ČOV

h) projektové a inženýrské přípravy navržených opatření určené k řešení dopadů plánovaného rozšíření těžby polského hnědouhelného dolu Turów na české území

Výše podpory:

Alokace na výzvu: 800 mil. Kč

Dotace max. 50 mil. Kč na jeden projekt

50 % - 70 % z NSTČ

Lhůta pro podání žádosti:

15. 1. 2018

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů

Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů

dotace Oprávnění žadatelé:

Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové rganizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající

dotace Cíl podpory:

Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů

---

Detailní informace k výzvě:

Název dotace:

Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů

Popis dotace:

Příklady podporovaných projektů:

Výstavbu / modernizaci (s navýšením kapacity) sběrných dvorů.  V rámci projektu je vždy zajištěno minimálně shromažďování papíru, skla, plastů, kovů, objemného odpadu, nebezpečných složek KO, prostor pro místo zpětného odběru elektrických a elektronických zařízení. V rámci projektu lze pořídit i technologie, které zjednodušují nakládání s odpady (např. lis, štěpkovač, drtič). Nakladače a manipulátory jsou neuznatelným nákladem. Žadatel musí doložit písemný souhlas všech obcí zapojených do projektu, což bude také uvedeno v analýze potenciálu produkce odpadů (nerelevantní u projektů, kdy je žadatel jedinou obcí zapojenou do projektu).

Systémy pro separaci / oddělený sběr s navýšením kapacity (bez svozových prostředků, vleků, nástaveb svozových vozů, nosičů kontejnerů a podobně) komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu (jedná se o sběr biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO), plastů, papíru, skla, kovů, textilu, objemného odpadu a nápojových kartonů).

Systémy pro separaci a svoz s navýšením kapacity (včetně svozových prostředků) komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu (jedná se o sběr biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO), plastů, papíru, skla, kovů, textilu, objemného odpadu a nápojových kartonů).

Výstavbu / modernizaci (s navýšením kapacity) třídicích a dotřiďovacích linek  pro separaci komunálních odpadů a odpadů podobných komunálnímu odpadu

Výstavbu / modernizaci (s navýšením kapacity) zařízení technologií pro odvodnění čistírenských kalů pod katalogovým číslem 19 08 05 pro malé ČOV (do 2000 EO).

Výstavbu / modernizaci (s navýšením kapacity) zařízení na úpravu odpadů pod katalogovými čísly 02 02 03, 02 03 04, 02 05 01, 02 06 01, 02 07 04 a 20 01 08.

Výše podpory:

Max. 85 % celkových způsobilých výdajů.

Celková alokace na výzvu 800 mil.

Sběrné dvory 85%

Oddělený sběr (pouze nádoby)  85%

Separace a svoz odpadů (nádoby vč. svozových prostředků)  25%

Dotřiďovací a třídicí linky  85%

Lhůta pro podání žádosti:

Lhůta pro doručení žádostí: 28.2.2019 do 20:00 hodin

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí

Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí

dotace Oprávnění žadatelé:

Obce a svazky obcí

dotace Cíl podpory:

Rekonstrukce a výstavba nerybochovných rybníků a vodních náddrží za účelem posílení retence a akumulace vody v krajině, zvýšení zásob užitkové vody pro obec a vytvoření zásob vody pro případ hašení požárů.

---

Detailní informace k výzvě:

Název dotace:

Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí

Popis dotace:

Předmětem podpory je:

a) rekonstrukce, oprava a odbahnění nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží za účelem posílení retence a akumulace vody v krajině, za současného zlepšení jejich technického stavu a navrácení základních a vodohospodářských funkcí, dále za účelem zvýšení zásob užitkové vody pro obec, vytvoření zásob vody pro případ hašení požárů, apod.

b) výstavba a obnova nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží za účelem zvýšení retence a akumulace vody v krajině jako podpůrný prostředek v boji se suchem (obnovou se rozumí navrácení původních vodohospodářských a jiných funkcí rybníků a malých vodních nádrží v případě, že rybník, či malá vodní nádrž nebyla funkční po dobu předchozích 5 let), dále za účelem zvýšení zásob užitkové vody pro obec, vytvoření zásob vody pro případ hašení požárů, apod.

Nerybochovným rybníkem pro potřeby programu 129 290 je rybník s extenzivním chovem ryb, který není provozován za účelem podnikání.

Výše podpory:

Alokace pro výzvu je 400 mil. Kč

a) Rekonstrukce a odbahnění: - maximálně do výše 80 % z uznatelných nákladů stavebně-technologické části, maximálně do výše 2 mil. Kč na akci a zároveň maximálně do výše 250 Kč/m3 vytěženého sedimentu včetně všech souvisejících nákladů (odvoz a zapravení sedimentu, skládkování atd.) v případě odbahňování. ¨

b) Výstavba, obnova: - maximálně do výše 80 % z uznatelných nákladů stavebně-technologické části, maximálně do výše 4 mil. Kč/ha za každý započatý hektar a současně maximálně do výše 10 mil. Kč na celou akci.

Lhůta pro podání žádosti:

Ukončení příjmu žádostí 15.1.2019 do 15:00 hodin

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Výstavba nebo oprava cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty rok 2019

Výstavba nebo oprava cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty rok 2019

dotace Oprávnění žadatelé:

Obec, svazek obcí

dotace Cíl podpory:

Cyklistické stezky - výstavba a oprava, zřizování jízdních pruhů pro cyklisty

---

Detailní informace k výzvě:

Název dotace:

Výstavba nebo oprava cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty rok 2019

Popis dotace:

Příspěvek se poskytuje výhradně na:

- výstavbu cyklistické stezky

- opravu cyklistické stezky

- zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích nebo na silnicích II. nebo III. třídy

Výše podpory:

85 % uznatelných nákladů (90 % - budování na opuštěném drážním tělese a za podmínky že, délka bude minimálně 1 km)

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace - CHODNÍKY

Zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace - CHODNÍKY

dotace Oprávnění žadatelé:

Obec, resp. její organizační složka (městský obvod, městská či místní část).

dotace Cíl podpory:

Zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace --- Zvyšování bezpečnosti nebo plynulosti dopravy

---

Detailní informace k výzvě:

Název dotace:

Zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace - CHODNÍKY

Popis dotace:

Akce, pro které lze poskytnout příspěvek:

a) opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace – OBLAST I

b) opatření ke zvyšování bezpečnosti nebo plynulosti dopravy – OBLAST II

OBLAST I:

A) podél silnic I., II. nebo III. třídy, nebo

B) podél místních komunikací (mimo MK IV. třídy, na kterých je umožněn smíšený provoz, ležících na trase, která musí být odsouhlasená v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny s doloženou průměrnou intenzitou dopravy vyšší než 500 vozidel/24 hodin.

Věcná orientace akcí:

Výstavba, rekonstrukce nebo úpravy chodníků,

Výstavba, rekonstrukce nebo bezbariérové úpravy nástupišť linkových spojů a veřejné hromadné dopravy (MHD, integrované dopravy atd.) podél autobusových zastávek,

Výstavba, rekonstrukce nebo stavební úprava vlastních autobusových zálivů

Akce dle OBLASTI I musí tvořit jednu celistvou a propojenou pěší trasu. Výjimkou muže být výstavba (rekonstrukce) bezbariérových úprav chodníků podél autobusových zálivů a vlastních autobusových zálivů linkových spojů a veřejné hromadné dopravy (MHD, integrované dopravy, atd.) v rámci jedné trasy.

OBLAST II:

A) podél silnic I., II. nebo III. třídy, nebo

B) podél místních komunikací (mimo MK IV. třídy, na kterých je umožněn smíšený provoz, ležících na trase, která musí být odsouhlasená v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny s doloženou průměrnou intenzitou dopravy vyšší než 500 vozidel/24 hodin.

Výše podpory:

85 %, max. 20 milionů jednomu žadateli

Lhůta pro podání žádosti:

do 15.11.2018

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně ---- Aktivita 4.4.1: Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně ---- Aktivita 4.4.1: Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

dotace Oprávnění žadatelé:

Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace,pokud jsou veřejnoprávními subjekty, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající

dotace Cíl podpory:

Účelem studie je poskytnout obcím koncepční dokument pro funkční řešení zeleně v sídle tak, aby se zajištila dlouhodobá ochrana ploch zeleně a docházelo ke zvyšování ekologické stability sídel. Studie slouží také jako odborný podklad pro pořizování územně plánovací dokumentace či jejích změn a jako podklad pro ochranu, správu a péči o zeleň.

---

Detailní informace k výzvě:

Název dotace:

Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně ---- Aktivita 4.4.1: Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

Popis dotace:

Podporované aktivity projektu:

Pořízení či aktualizace studie systému sídelní zeleně s následnou realizací opatření na zakládání/obnovu funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch) vyplývající z této studie. Studie musí být zpracována dle Osnovy a metodického rámce pro zpracování studií systému sídelní zeleně.
Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch) vyplývající ze studie systému sídelní zeleně zpracované dle Osnovy a metodického rámce pro zpracování studií systému sídelní zeleně:
- zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením nebo obnovou zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,
- jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů - tůní/jezírekmokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody),
- jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.

Výše podpory:

Celková alokace na výzvu je 119 mil. Kč

V případě opatření pořízení či aktualizace studie systému sídelní zeleně s navazující realizací bude podpora poskytována až do výše 85 % celkových způsobilých výdajů. V souvislosti s principem adicionality je požadována finanční účast příjemce podpory na spolufinancování projektu ve výši 15 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Lhůta pro podání žádosti:

2.1.2020 do 20:00 hodin

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Rozvoj sociálních služeb II.

Rozvoj sociálních služeb II.

dotace Oprávnění žadatelé:

Obce --- Nestátní neziskové organizace --- Kraje --- Organizace zřizované a zakládané kraji --- Organizace zřizované a zakládané obcemi --- Nestátní neziskové organizace

dotace Cíl podpory:

Podpora infrastruktury pro dostupnost a rozvoj sociální služby

---

Detailní informace k výzvě:

Název dotace:

Rozvoj sociálních služeb II.

Popis dotace:

Cílem výzvy je podpora infrastruktury pro dostupnost a rozvoj sociální služby. Podporován bude nákup, rekonstrukce, či výstavby objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.

Podporované aktivity musí vést k inkluzi sociálně vyloučených osob, či sociálním vyloučením ohrožených osob, případně zdravotně postižených osob.

Projekty se zaměří na podporu infrastruktury pouze níže uvedených služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

- domovy se zvláštním režimem,

- domovy pro osoby se zdravotním postižením,

- chráněné bydlení, - osobní asistence,

- denní stacionáře,

- týdenní stacionáře,

- azylové domy.

 

Realizace projektu do 31. 12. 2021

Výše podpory:

Min. 500.000 Kč na jeden projekt

Max. 60.000.000 Kč na jeden projekt

Celková alokace na výzvu pro nevyloučené sociální lokality: 176 470 588,- Kč EF + SR

Celková alokace na výzvu pro sociálně vyloučené lokality:    411 764 706,- Kč EF + SR

Lhůta pro podání žádosti:

Podávání žádostí 28. 6. 2018 - 29. 11. 2018

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody

Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody

dotace Oprávnění žadatelé:

Obce --- dobrovolné svazky obcí --- příspěvkové organizace územních samosprávných celků --- obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty

dotace Cíl podpory:

a) realizace nových nebo regenerace stávajících zdrojů vody --- b) realizace průzkumných vrtů

---

Detailní informace k výzvě:

Název dotace:

Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody

Popis dotace:

Předmětem podpory je:

a) realizace nových nebo regenerace stávajících zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou či realizace nových nebo zkapacitnění, případně rekonstrukce nefunkčních, přivaděčů pitné vody (od zdroje vody, skupinového vodovodu, dálkového přivaděče apod.), včetně instalace nezbytné technologie a napojení těchto zdrojů nebo přivaděčů na stávající vodovod pro veřejnou potřebu, ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění (dále jen „vodovod“) či vytvoření nového veřejně přístupného odběrného místa pitné vody tam, kde není vodovod realizován;

b) realizace průzkumných vrtů za účelem vyhledání zdrojů pitné vody pro zásobování obyvatelstva.

 Podpora se nevztahuje na projekty, které řeší pouze běžnou údržbu stávající vodohospodářské infrastruktury.

Výše podpory:

Maximální výše podpory na jeden projekt: 3 000 000,- Kč

Minimální výše podpory na jeden projekt: 100 000,- Kč 

60 - 80 % z celkových způsobilých výdajů

Celková alokace na výzvu: 600 mil. Kč

Lhůta pro podání žádosti:

4. 5. 2018 - 8. 12. 2018

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny - VODNÍ TOKY a NÁDRŽE

Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny - VODNÍ TOKY a NÁDRŽE

dotace Oprávnění žadatelé:

• Fyzické osoby • Právnické osoby • Obecně prospěšné organizace • Územní samosprávné celky (obce a kraje) • Občanská sdružení • Svazky obcí • Příspěvkové organizace • Organizační složky státu • Státní organizace a státní podniky

dotace Cíl podpory:

• zlepšování přirozených funkcí vodních toků a obnova jejich migrační prostupnosti • obnova nebo tvorba mokřadů a tůní, výstavba, obnova nebo rekonstrukce vodních nádrží přírodě blízkého charakteru • zakládání a revitalizace prvků systému ekologické stability vázaných na vodní režim

---

Detailní informace k výzvě:

Název dotace:

Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny - VODNÍ TOKY a NÁDRŽE

Popis dotace:

Podporu lze poskytnout na realizaci opatření:

- opatření přispívající ke zlepšování přirozených funkcí vodních toků, včetně obnovy jejich migrační prostupnosti,

- obnova nebo tvorba mokřadů a tůní, výstavba, obnova nebo rekonstrukce vodních nádrží přírodě blízkého charakteru s cílem zlepšení retenční schopnosti krajiny a podpory biodiverzity

- zakládání a revitalizace prvků systému ekologické stability vázaných na vodní režim.

Výše podpory:

až  100 % dotace až do výše 1 000 000 Kč

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Zajistit povodňovou ochranu intravilánu

Zajistit povodňovou ochranu intravilánu

dotace Oprávnění žadatelé:

Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky) – kromě opatření výstavby ochranných nádrží, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, fyzické osoby podnikající (pouze pro aktivitu 1.3.3 kromě opatření výstavby ochranných nádrží).

dotace Cíl podpory:

aktivita 1.3.1: Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů --- aktivita 1.3.2: Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu --- aktivita 1.3.3: Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně

---

Detailní informace k výzvě:

Název dotace:

Zajistit povodňovou ochranu intravilánu

Popis dotace:

Podporovaná aktivita 1.3.1: Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů


Podporovaná aktivita 1.3.2: Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu


Podporovaná aktivita 1.3.3: Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně

Výše podpory:

Celková alokace na výzvu: 1,8 mld. Kč

Max. 85% celkových způsobilých výdajů u všech podporovaných aktivit, s výjimkou výměny nepropustných zpevněných povrchů za propustné zpevněné a propustné povrchy, kde bude podpora poskytována ve výši 50 % celkových způsobilých výdajů.

Lhůta pro podání žádosti:

Lhůta pro doručení žádostí: 1.3.2018 do 7.1.2019

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Likvidace nepotřebných vrtů

Likvidace nepotřebných vrtů

dotace Oprávnění žadatelé:

---- Státní příspěvkové organizace, které mají ve vlastnictví či ve správě nepotřebné vrty, ---- Obce, dobrovolné svazky obcí a kraje ‐ na likvidaci nepotřebných vrtů, jejichž vlastník není znám nebo neexistuje a ‐ na likvidaci nepotřebných vrtů, které mají ve svém vlastnictví a jejichž původce není znám nebo neexistuje.

dotace Cíl podpory:

Likvidace nepotřebných hydrogeologických vrtů

---

Detailní informace k výzvě:

Název dotace:

Likvidace nepotřebných vrtů

Popis dotace:

Cílem výzvy je likvidace nepotřebných hydrogeologických vrtů, které představují riziko ohrožení životního prostředí, především jakosti či množství podzemních vod nebo ohrožení zdraví či života obyvatel (dále jen „nepotřebné vrty“).

Výše podpory:

Maximální výše dotace na jeden projekt činí 90 % z celkových způsobilých výdajů. Dotace může být poskytnuta maximálně do výše alokace této Výzvy.

Alokace: 20 mil. Kč

Lhůta pro podání žádosti:

lhůta pro doručení žádostí: 1. 11.2017 – 20. 12. 2019 do 14:00 hodin

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Domovní čistírny odpadních vod

Domovní čistírny odpadních vod

dotace Oprávnění žadatelé:

Obce ---- Dobrovolné svazky obcí ---- Společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi a veřejnoprávními subjekty ---- Spolky

dotace Cíl podpory:

Prevence či omezení znečištění povrchových a podzemníh vod z komunálních zdrojů

---

Detailní informace k výzvě:

Název dotace:

Domovní čistírny odpadních vod

Popis dotace:

Cílem Výzvy je prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren odpadních vod (dále jen „DČOV“) do kapacity 50 EO, a to v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV.

V rámci této Výzvy jsou podporována opatření zaměřená na:

a) realizaci soustavy DČOV, které odpovídají požadavkům dle Přílohy č. 1 tab. 1c nařízení vlády č. 401/2015 Sb. (kategorie III výrobku označovaného CE) v případě vypouštění odpadních vod do vod povrchových, případně požadavkům dle nařízení vlády č. 57/2016 Sb. v případě vypouštění odpadních vod do vod podzemních,

b) realizaci technologie pro nepřetržitý monitoring provozu DČOV provozovatelem, hlášení a evidenci poruch či závad způsobených neoprávněnou manipulací uživatele (dále jen „monitorovací zařízení“) u stávajících DČOV, v místě, kde je již systém monitoringu DČOV zavedený nebo je součástí Žádosti o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR

Výše podpory:

Maximální výše dotace na jednu DČOV pro kapacitu:

1 – 5      EO činí 100 tis. Kč;

6 – 15    EO činí 170 tis. Kč;

16 - 50   EO činí 240 tis. Kč.

Maximální výše podpory na realizaci jednoho monitorovacího zařízení činí 10 tis. Kč.

Minimální celková výše podpory na jeden projekt realizace monitorovacích zařízení činí 50 tis. Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů.

Alokace 20 mil. Kč.

Lhůta pro podání žádosti:

lhůta pro doručení žádostí: 16. 10.2017 – 30. 6. 2019

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Podpora obcí v národních parcích

Podpora obcí v národních parcích

dotace Oprávnění žadatelé:

OBCE a další vymezené subjekty, které mají sídlo v obcích, jejichž katastrální území zasahuje do území národního parku (definované čl. 3 Výzvy) ---- SVAZKY OBCÍ, z nichž alespoň 1 obec splňuje výše uvedenou podmínku ---- SPRÁVY NÁRODNÍCH PARKU --- OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI ovládané z více než 50 % obcemi (platí pouze pro 5. 5. F).

dotace Cíl podpory:

Zlepšení životního prostředí a kvality života občanů v obcích, které leží na území národních parků a podpora udržitelného rozvoje těchto obcí.

---

Detailní informace k výzvě:

Název dotace:

Podpora obcí v národních parcích

Popis dotace:

5. 5. A Podpora v oblasti infrastruktury a vybavenosti obcí

úprava či obnova veřejných prostranství, budování, rekonstrukce a oprava cest a chodníků propojujících stávající prvky návštěvnické infrastruktury, budování a rekonstrukce odstavných ploch, pořízení a instalace nového, či rekonstrukce stávajícího, mobiliáře1.

5. 5. B Snížení světelného znečištění

výměna světelných zdrojů a svítidel veřejného osvětlení včetně výměny či úpravy výložníků a převěsů, úpravy či instalace sloupů/stožárů a kabelových vedení veřejného osvětlení a další zařízení nezbytné pro funkci veřejného osvětlení;

5. 5. C  Podpora zpracování rozvojových dokumentů a studií

a) strategické rozvojové dokumenty s důrazem na životní prostředí; (např. studie krajinného rázu, hydrogeologické posudky z hlediska zdrojů vody a jejího využití, regulační plány, studie posuzující propojování území);

b) dokumenty vyžadované z titulu ochrany životního prostředí (např. EIA, SEA, ÚSES, posouzení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti) s výjimkou dokumentů souvisejících s územním plánem a/nebo  vyplývajících ze stavebního zákona2;

5. 5. D Podpora informačních center orientovaných na národní parky

a) modernizace, rozšíření či vybavení stávajícího informačního centra;

b) vytvoření a/nebo vydání publikací či jiných propagačních materiálů s environmentálním obsahem a se vztahem k přírodnímu bohatství národního parku;

5. 5. E Podpora programů vzdělávání a osvěty v oblastech životního prostředí

Realizace environmentálních vzdělávacích programů, osvětových aktivit, exkurzí tvořených z interaktivních a kooperativních činností s důrazem na ochranu přírody a krajiny;

5. 5. F Kofinancování podpořených projektů v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 (dále jen „OPŽP“)

a) Kofinancování projektů podpořených z prioritní osy 1 OPŽP; b) Kofinancování projektů podpořených z ostatních prioritních os OPŽP.

Výše podpory:

Maximální výše celkové podpory na jeden projekt činí 85 % z celkových způsobilých výdajů; v případě podporované aktivity 5.5.F činí maximální výše podpory na jeden projekt kofinancovaný z PO 1 OPŽP 5 % a z ostatních PO OPŽP 3 % z celkových způsobilých výdajů. 

Minimální výše podpory a maximální výše podpory

5. 5. A  Podpora v oblasti infrastruktury a vybavenosti obcí min. 100 tis. Kč  - max. 1 mil. Kč

5. 5. B  Snížení světelného znečištění

min. 100 tis. Kč – max. 2 mil. Kč

5. 5. C  Podpora zpracování rozvojových dokumentů a studií

min. 10 tis. Kč – max. 500 tis. Kč

5. 5. D  Podpora informačních center orientovaných na národní parky

min. 50 tis. Kč – max. 1 mil. Kč

5. 5. E   Podpora programů vzdělávání a osvěty v oblastech životního prostředí

min. 100 tis. Kč – max. 1 mil. Kč

5. 5. F  Kofinancování podpořených projektů v rámci OPŽP - dle výše poskytnuté podpory z OPŽP

Celková alokace 100 mil. Kč

-15 mil. Kč pro podporovanou aktivitu 5. 5. A;

- 15 mil. Kč pro podporovanou aktivitu 5. 5. B;

- 5 mil. Kč pro podporovanou aktivitu 5. 5. C;

- 11 mil. Kč pro podporovanou aktivitu 5. 5. D;

- 4 mil. Kč pro podporovanou aktivitu 5. 5. E;

- 50 mil. Kč pro podporovanou aktivitu 5. 5. F.

Lhůta pro podání žádosti:

Žádosti je možné podat od 1. 9. 2017: 5. 5. A do 31. 1. 2018 --- 5. 5. B až E do vyčerpání alokace, nejdéle však do 31. 1. 2018 --- 5. 5. F do vyčerpání alokace, nejdéle však do 21. 12. 2018.

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

šipka

Kolik je 3+2

Další služby Profesionálů

projekční činnost

Poskytujeme zpracování projektové dokumentace ve všech stupních a na všechny typy staveb, včetně inženýrské činnosti k získání potřebných povolení a výjádření dotčených úřadů.   Zjistěte více projektování

výběrová řízení

Poskytujeme komplexní zastoupení zadavatele při administraci výběrových řízení dle Zákona o veřejných zakázkách či dle metodiky jednotlivých dotačních orgánů.   Zjistěte více výběrové řízení

technické dozory

Poskytujeme výkon technického dozoru stavebníka a všechny typy staveb, včetně stavebních záměrů dotovaných z prostředků EU.   Zjistěte více technický dozor

nahoru