Aktuální dotační výzvy

S námi vám neunikne žádná dotační příležitost. Průběžně monitorujeme všechny možnosti finanční podpory pro obce a města i neziskové organizace. Podívejte se, jaké jsou aktuálně otevřené výzvy.

VYBERTE OBLAST

Posílit přirozené funkce krajiny 13

Výše podpory:

max. 80 % celkových způsobilých výdajů

Oprávnění žadatelé:

Obce, dobrovolné svazky obcí, veřejnoprávní instituce, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

Podporované záměry:

Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů

---

Název dotace:

Posílit přirozené funkce krajiny 13

Popis dotace:

Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů

vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků (přiměřeně kapacitních, tvarově a hloubkově pestrých) zahrnující eventuální odstranění dřívějších nevhodných úprav (opevnění dna a břehů, ohrázování, příčných překážek), a to včetně zakládání nových břehových porostů nebo rekonstrukce břehových porostů spočívající v nahrazení geograficky nepůvodních druhů geograficky původními, podél toku i v přilehlé nivě, při respektování přístupů ochrany území před povodněmi,

obnova říčních ramen v nivě vodního toku, jejichž cílem je posílení ekologicko-stabilizačních funkcí,

posílení ekologicko-stabilizačních funkcí rašelinišť a pramenišť,

podpůrná opatření na vodním toku a v nivě umožňující přirozené korytotvorné procesy v delším časovém horizontu bez nutnosti plošně rozsáhlých investičních úprav, zejména: o vytváření a obnova prvků posilující druhovou biodiverzitu vodních a na vodu vázaných organismů, o terénní úpravy koryta (dna) a břehů včetně pomístních zásahů umožňujících proces renaturace vodního toku a nivy včetně zakládání nových břehových porostů nebo rekonstrukce břehových porostů spočívající v nahrazení geograficky nepůvodních druhů geograficky původními, apod.

Výše podpory:

V případě opatření „vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur, a opatření „realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu“ bude podpora poskytována z prostředků EFRR s maximální hranicí 80 % celkových způsobilých výdajů. V souvislosti s principem adicionality je požadována finanční účast příjemce podpory na spolufinancování projektu ve výši 20 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Uznatelné náklady projektu:

Specifické způsobilé výdaje:

• stavební práce, zemědělské, lesnické a související služby zajišťující splnění parametrů daného specifického cíle včetně výdajů na: pořízení či aktualizace studie systému sídelní zeleně

- výdaje na výsadbu dřevin a na dokončovací a rozvojovou péči nejdéle po dobu 3 let od ukončení realizace výsadeb.

- kácení nevhodných náletových dřevin (max. do 10 cm průměrů kmene na řezné ploše) a následné zajištění opatření proti jejich zmlazení či opětovnému rozšíření,

- likvidaci invazních a dalších nepůvodních druhů, následné zajištění opatření proti jejich opětovnému rozšíření,

- výsadbu a ochranu dřevin proti buřeni a zvěři v lesních porostech nejdéle do 5 let od ukončení realizace výsadeb (u trvalé mechanické ochrany proti zvěři mohou činit celkové náklady na její údržbu max. 20 % z jejích pořizovacích nákladů) a náklady na dosadbu z důvodu ztráty z úhynu vysazených dřevin, které mohou činit max. 20 % z nákladů na jejich výsadbu,

- ochranu stanovištně vhodných druhů dřevin z přirozeného zmlazení a odstranění stanovištně nevhodných druhů dřevin v lesních porostech,

- v rámci revitalizace a podpory samovolné renaturace vodních toků a niv doprovodné prvky (tematické herní prvky, nášlapné kameny, dřevěné lavičky) realizované v zastavěném území/zastavitelné ploše max. do výše 5 % ze způsobilých přímých realizačních výdajů na revitalizaci/renaturaci vodního toku, o obnovu ekologicko-stabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů, v souvislosti s tím instalace tabule/infopanelu za účelem zajištění informovanosti veřejnosti a pozitivního přístupu veřejnosti k realizovanému opatření, o realizaci přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, o protierozní ochranu, o zprůchodnění existujících migračních bariér pro vodní organismy a monitoring k ověření funkčnosti rybího přechodu po dobu minimálně 1 roku, zprůchodnění pro semiakvatilní a suchozemské živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů na stávající technické infrastruktuře, o opatření na podporu migrace a zmírnění mortality obojživelníků (např. instalace naváděcích trvalých bariér, které lze podpořit pouze po předchozí instalaci dočasné bariéry a odpovídajícím monitoringu), realizace propustků, přechodů, které lze podpořit pouze v případě realizace naváděcích trvalých bariér, o odstranění náletu a nezbytné terénní úpravy bez zpevňování dováženým materiálem (štěrkem) v rámci opatření na obnovu historické cestní sítě, o vyvolané investice v přímé souvislosti s projektem – např. přeložka inženýrských sítí, eliminace odvodňovacích zařízení v přímé souvislosti s revitalizačními opatřeními, výdaje na výstavbu dočasných komunikací (v případě silničních panelů se za způsobilé výdaje považují výdaje ve výši 1/3 pořizovací ceny nových silničních panelů) apod. Realizace dočasných komunikací s použitím štěrku je možná pouze za současného použití geotextilie. Náklady na vyvolané investice vstupují do celkových nákladů akce posuzovaných dle Nákladů obvyklých opatření MŽP, o za způsobilé výdaje se považují výdaje na odtěžení sedimentu včetně jeho vyvezení a uložení, o za způsobilé výdaje lze považovat kácení72 a odstranění pařezů u stavebních projektů (revitalizace vodních toků, vytváření vodních prvků v krajině) v případě, že brání umístění stavby či vodního prvku v daném prostoru, o stavební práce na odstraňování migračních překážek, které pozbyly své funkce (např. nepotřebné a nefunkční jezy atp.).

• vedlejší rozpočtové náklady do 3 % ze způsobilých základních realizačních nákladů (např. geodetické práce, dokumentace skutečného provedení stavby, zařízení a zrušení staveniště, ztížené dopravní podmínky, provozní vlivy atp.), přičemž tyto položky spolu se základními realizačními náklady tvoří celkové přímé realizační výdaje.

• zpracování plánů ÚSES odpovídající požadavkům podle § 2 vyhlášky č. 395/1992 Sb. pro správní území obce s rozšířenou působností nebo jeho část jako podkladu pro zpřesnění vymezení ÚSES v územně plánovací dokumentaci, pokud jsou poskytnuty do územně analytických podkladů obcí. Plán ÚSES musí být zpracován autorizovaným projektantem územních systémů ekologické stability s dílčí autorizací ČKA A.3.1. Projektová dokumentace na opatření založení biocenter a biokoridorů ÚSES musí být zpracována autorizovaným projektantem pro krajinářskou architekturu (autorizace ČKA A.3/A.3.1).

• studie, jsou-li navázány na realizované opatření a splňují-li obecné podmínky způsobilosti projektové přípravy (je možné předložit pouze studie již zpracované a prokazující smysluplnost opatření):

 

Lhůta pro podání žádosti:

Lhůta pro doručení žádostí: 29.3.2018

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Posílit přirozené funkce krajiny 51

Výše podpory:

Podpora v rámci specifického cíle 4.3 bude poskytována z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje s maximální hranicí 85 % celkových způsobilých výdajů. V souvislosti s principem adicionality je požadována finanční účast příjemce podpory na spolufinancování projektu ve výši 15 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

V případě opatření „vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur a opatření „realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu“ bude podpora poskytována z prostředků EFRR s maximální hranicí 80 % celkových způsobilých výdajů. V souvislosti s principem adicionality je požadována finanční účast příjemce podpory na spolufinancování projektu ve výši 20 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

V případě realizace a obnovy malých vodních nádrží bude podpora poskytována s maximální hranicí 60 % celkových způsobilých výdajů. V souvislosti s principem adicionality je požadována finanční účast příjemce podpory na spolufinancování projektu ve výši 40 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

V případě opatření vytváření a obnovy malých vodních nádrží vyplývajících z plánů dílčích povodí nebo ležících z většinové části v ZCHÚ nebo lokalitách soustavy Natura 2000 nebo ÚSES (biocentrum) bude podpora poskytována maximálně do výše 90 % celkových způsobilých výdajů. V souvislosti s principem adicionality je požadována finanční účast příjemce podpory na spolufinancování projektu ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

V případě opatření „zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a lokality soustavy Natura 2000 a opatření „zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury“ bude podpora poskytována maximálně do výše 75 % celkových způsobilých výdajů. V souvislosti s principem adicionality je požadována finanční účast příjemce podpory na spolufinancování projektu ve výši 25 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

V případě opatření výsadeb na nelesní půdě, realizovaných prostřednictvím nástroje CLLD (komunitně vedený místní rozvoj), bude poskytována podpora s maximální hranicí 85 % celkových způsobilých výdajů. V souvislosti s principem adicionality je požadována finanční účast příjemce podpory na spolufinancování projektu ve výši 15 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

V případě opatření „zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury“ – vyplývající z Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR – aktualizace 2014 nebo plánů dílčích povodí“, opatření „revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv“, opatření na tvorbu a obnovu mokřadů a tůní, opatření „založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich části“ bude podpora poskytována až do výše 100 %.

V případě opatření „zpracování plánů ÚSES“ je poskytována podpora ve výši 85 % celkových způsobilých výdajů. V souvislosti s principem adicionality je požadována finanční účast příjemce podpory na spolufinancování projektu ve výši 15 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

V případě projektů vytvářejících příjmy dle čl. 61 obecného nařízení (EU) 1303/2013 bude výše podpory stanovena na základě finanční analýzy, a to metodou finanční mezery, jež je v MS2014+ zapracována do modulu CBA. V případě, kdy bude financování projektů realizováno v režimu de minimis, bude se výše nebo míra podpory řídit příslušnými předpisy relevantními pro konkrétní projekt. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole D.4 Veřejná podpora a podpora de minimis těchto Pravidel

 

Oprávnění žadatelé:

V případě opatření „ZPRACOVÁNÍ PLÁNU ÚSES“ jsou oprávněnými žadateli pouze obce s rozšířenou působností jako příslušné orgány ochrany přírody. V případě OSTATNÍ OPATŘENÍ jsou způsobilými žadateli: • kraje, o obce, o dobrovolné svazky obcí, o organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), • státní podniky, • státní organizace, o veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., • podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, • veřejnoprávní instituce, • příspěvkové organizace, • vysoké školy, školy a školská zařízení, • nestátní neziskové organizace64 (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), • církve a náboženské společnosti a jejich svazy, • podnikatelské subjekty, o obchodní společnosti a

Podporované záměry:

Aktivita 4.3.3: Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů – opatření vyplývající z plánů dílčích povodí ---- Aktivita 4.3.1: Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury – opatření vyplývající z plánů dílčích povodí ---- Aktivita 4.3.2: Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur – opatření vyplývající z plánů dílčích povodí

---

Název dotace:

Posílit přirozené funkce krajiny 51

Popis dotace:

Aktivita 4.3.3: Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů – opatření vyplývající z plánů dílčích povodí

• vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků (přiměřeně kapacitních, tvarově a hloubkově pestrých) zahrnující eventuální odstranění dřívějších nevhodných úprav (opevnění dna a břehů, ohrázování, příčných překážek), a to včetně zakládání nových břehových porostů nebo rekonstrukce břehových porostů spočívající v nahrazení geograficky nepůvodních druhů geograficky původními podél toku i v přilehlé nivě při respektování přístupů ochrany území před povodněmi,

• obnova říčních ramen v nivě vodního toku, jejímž cílem je posílení ekologicko-stabilizačních funkcí,

• posílení ekologicko - stabilizačních funkcí rašelinišť a pramenišť,

• podpůrná opatření na vodním toku a v nivě umožňující přirozené korytotvorné procesy v delším časovém horizontu bez nutnosti plošně rozsáhlých investičních úprav, zejména: o vytváření a obnova prvků posilující druhovou biodiverzitu vodních a na vodu vázaných organismů, o terénní úpravy koryta (dna) a břehů včetně pomístních zásahů umožňujících proces renaturace vodního toku a nivy včetně zakládání nových břehových porostů nebo rekonstrukce břehových porostů spočívající v nahrazení geograficky nepůvodních druhů geograficky původními apod.

Aktivita 4.3.1: Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury – opatření vyplývající z plánů dílčích povodí

• výstavba nových rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či opatření,

• zvýšení účinnosti stávajících rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či opatření,

• odstranění migračních překážek na vodních tocích,

Aktivita 4.3.2: Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur – opatření vyplývající z plánů dílčích povodí

• vytváření a obnova vodních prvků s ekostabilizační funkcí (např. tůní, mokřadů a malých vodních nádrží, které neslouží k chovu ryb nebo slouží jenom k takovému chovu ryb, který neoslabí ekologické funkce nádrží) včetně nepravidelně zaplavovaných území (např. lužních lesů)

Výše podpory:

Podpora v rámci specifického cíle 4.3 bude poskytována z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje s maximální hranicí 85 % celkových způsobilých výdajů. V souvislosti s principem adicionality je požadována finanční účast příjemce podpory na spolufinancování projektu ve výši 15 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

V případě opatření „vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur a opatření „realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu“ bude podpora poskytována z prostředků EFRR s maximální hranicí 80 % celkových způsobilých výdajů. V souvislosti s principem adicionality je požadována finanční účast příjemce podpory na spolufinancování projektu ve výši 20 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

V případě realizace a obnovy malých vodních nádrží bude podpora poskytována s maximální hranicí 60 % celkových způsobilých výdajů. V souvislosti s principem adicionality je požadována finanční účast příjemce podpory na spolufinancování projektu ve výši 40 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

V případě opatření vytváření a obnovy malých vodních nádrží vyplývajících z plánů dílčích povodí nebo ležících z většinové části v ZCHÚ nebo lokalitách soustavy Natura 2000 nebo ÚSES (biocentrum) bude podpora poskytována maximálně do výše 90 % celkových způsobilých výdajů. V souvislosti s principem adicionality je požadována finanční účast příjemce podpory na spolufinancování projektu ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

V případě opatření „zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a lokality soustavy Natura 2000 a opatření „zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury“ bude podpora poskytována maximálně do výše 75 % celkových způsobilých výdajů. V souvislosti s principem adicionality je požadována finanční účast příjemce podpory na spolufinancování projektu ve výši 25 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

V případě opatření výsadeb na nelesní půdě, realizovaných prostřednictvím nástroje CLLD (komunitně vedený místní rozvoj), bude poskytována podpora s maximální hranicí 85 % celkových způsobilých výdajů. V souvislosti s principem adicionality je požadována finanční účast příjemce podpory na spolufinancování projektu ve výši 15 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

V případě opatření „zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury“ – vyplývající z Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR – aktualizace 2014 nebo plánů dílčích povodí“, opatření „revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv“, opatření na tvorbu a obnovu mokřadů a tůní, opatření „založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich části“ bude podpora poskytována až do výše 100 %.

V případě opatření „zpracování plánů ÚSES“ je poskytována podpora ve výši 85 % celkových způsobilých výdajů. V souvislosti s principem adicionality je požadována finanční účast příjemce podpory na spolufinancování projektu ve výši 15 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

V případě projektů vytvářejících příjmy dle čl. 61 obecného nařízení (EU) 1303/2013 bude výše podpory stanovena na základě finanční analýzy, a to metodou finanční mezery, jež je v MS2014+ zapracována do modulu CBA. V případě, kdy bude financování projektů realizováno v režimu de minimis, bude se výše nebo míra podpory řídit příslušnými předpisy relevantními pro konkrétní projekt. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole D.4 Veřejná podpora a podpora de minimis těchto Pravidel

 

Uznatelné náklady projektu:

Specifické způsobilé výdaje:

• stavební práce, zemědělské, lesnické a související služby zajišťující splnění parametrů daného specifického cíle včetně výdajů na:

• výsadbu dřevin a na dokončovací a rozvojovou péči nejdéle po dobu 3 let od ukončení realizace výsadeb na nelesních ekosystémech, ochranu a ošetření stromů,

• kácení nevhodných náletových dřevin (max. do 10 cm průměrů kmene na řezné ploše) a následné zajištění opatření proti jejich zmlazení či opětovnému rozšíření,

• likvidaci invazních a dalších nepůvodních druhů, následné zajištění opatření proti jejich opětovnému rozšíření,

• výsadbu a ochranu dřevin proti buřeni a zvěři v lesních porostech nejdéle do 5 let od ukončení realizace výsadeb (u trvalé mechanické ochrany proti zvěři mohou činit celkové náklady na její údržbu max. 20 % z jejích pořizovacích nákladů) a náklady na dosadbu z důvodu ztráty z úhynu vysazených dřevin, které mohou činit max. 20 % z nákladů na jejich výsadbu, o ochranu stanovištně vhodných druhů dřevin z přirozeného zmlazení a odstranění stanovištně nevhodných druhů dřevin v lesních porostech,

• v rámci revitalizace a podpory samovolné renaturace vodních toků a niv doprovodné prvky (tematické herní prvky, nášlapné kameny, dřevěné lavičky) realizované v zastavěném území/zastavitelné ploše max. do výše 5 % ze způsobilých přímých realizačních výdajů na revitalizaci/renaturaci vodního toku,

• obnovu ekologicko-stabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů, v souvislosti s tím instalace tabule/infopanelu za účelem zajištění informovanosti veřejnosti a pozitivního přístupu veřejnosti k realizovanému opatření,

• realizaci přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody,

• protierozní ochranu, o zprůchodnění existujících migračních bariér pro vodní organismy a monitoring k ověření funkčnosti rybího přechodu po dobu minimálně 1 roku, zprůchodnění pro semiakvatilní a suchozemské živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů na stávající technické infrastruktuře,

• opatření na podporu migrace a zmírnění mortality obojživelníků (např. instalace naváděcích trvalých bariér, které lze podpořit pouze po předchozí instalaci dočasné bariéry a odpovídajícím monitoringu), realizace propustků, přechodů, které lze podpořit pouze v případě realizace naváděcích trvalých bariér,

• odstranění náletu a nezbytné terénní úpravy bez zpevňování dováženým materiálem (štěrkem) v rámci opatření na obnovu historické cestní sítě, vyvolané investice v přímé souvislosti s projektem – např. přeložka inženýrských sítí, eliminace odvodňovacích zařízení v přímé souvislosti s revitalizačními opatřeními, výdaje na výstavbu dočasných komunikací (v případě silničních panelů se za způsobilé výdaje považují výdaje ve výši 1/3 pořizovací ceny nových silničních panelů) apod. Realizace dočasných komunikací s použitím štěrku je možná pouze za současného použití geotextilie. Náklady na vyvolané investice vstupují do celkových nákladů akce posuzovaných dle Nákladů obvyklých opatření MŽP, o za způsobilé výdaje se považují výdaje na odtěžení sedimentu včetně jeho vyvezení a uložení,

• za způsobilé výdaje lze považovat kácení a odstranění pařezů u stavebních projektů (revitalizace vodních toků, vytváření vodních prvků v krajině) v případě, že brání umístění stavby či vodního prvku v daném prostoru,

• o stavební práce na odstraňování migračních překážek, které pozbyly své funkce (např. nepotřebné a nefunkční jezy atp.).

• vedlejší rozpočtové náklady do 3 % ze způsobilých základních rozpočtových nákladů (např. geodetické práce, dokumentace skutečného provedení stavby, zařízení, a zrušení staveniště ,ztížené dopravní podmínky, provozní vlivy atp.), přičemž tyto položky spolu se základními rozpočtovými náklady tvoří celkové přímé realizační výdaje,

• zpracování plánů ÚSES odpovídajících požadavkům podle § 2 vyhlášky č. 395/1992 Sb. pro správní území obce s rozšířenou působností nebo jeho část jako podkladu pro zpřesnění vymezení ÚSES v územně plánovací dokumentaci, pokud jsou poskytnuty do územně analytických podkladů obcí.

• studie, jsou-li navázány na realizované opatření a splňují-li obecné podmínky způsobilosti projektové přípravy

 

Specifické nezpůsobilé výdaje

• Mimo lesní porosty je u nestavebních projektů kácení původních druhů dřevin nad 10 cm průměru kmene, včetně ovocných dřevin73 nezpůsobilým výdajem.

• V lesních porostech jsou náklady na kácení dřevin v rámci těžby u lesopěstebních opatření nezpůsobilé.

• Frézování a jiné způsoby likvidace pařezů u nestavebních projektů jsou nezpůsobilým výdajem.

Lhůta pro podání žádosti:

Lhůta pro doručení žádostí: 29.6.2018 do 20:00 hodin

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Posílit přirozené funkce krajiny 111

Výše podpory:

Maximálně 100 % celkových způsobilých výdajů dle typu opatření

Oprávnění žadatelé:

Obce • dobrovolné svazky obcí • veřejnoprávní instituce • vysoké školy, školy a školská zařízení • nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky) • církve a náboženské společnosti a jejich svazy • podnikatelské subjekty • obchodní společnosti a družstva • fyzické osoby podnikající.

Podporované záměry:

Aktivita 4.3.1: Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury ---- Aktivita 4.3.2: Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur ---- Aktivita 4.3.3: Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů ---- Aktivita 4.3.4: Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000 ---- Aktivita 4.3.5: Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu

---

Název dotace:

Posílit přirozené funkce krajiny 111

Popis dotace:

Aktivita 4.3.1: Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury

Aktivita 4.3.2: Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur

• zpracování plánů ÚSES (včetně jejich aktualizace) mimo CHKO a NP vč. jejich ochranných pásem. Plán ÚSES musí být zpracován dle Metodiky vymezování územního systému ekologické stability,

• založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí, • zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES, • liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku),

• zásahy posilující ekologicko-stabilizační funkce60 významných krajinných prvků,

• v souvislosti s realizací doprovodné vegetace obnova historické cestní sítě s nezpevněným povrchem umožňující pěší průchod krajinou,

• vytváření a obnova vodních prvků s ekostabilizační funkcí (např. tůní, mokřadů a malých vodních nádrží, které neslouží k chovu ryb nebo slouží jenom k takovému chovu ryb, který neoslabí ekologické funkce nádrží) včetně nepravidelně zaplavovaných území (např. lužních lesů).

Aktivita 4.3.3: Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů

Aktivita 4.3.4: Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000

• dosadby a podsadby MZD přirozené druhové skladby včetně zajištění ochrany a nezbytné následné péče a vnos stanovištně vhodných keřů do porostních plášťů,

• výsadby MZD přirozené druhové skladby nad rámec minimálního podílu dle vyhlášky č. 83/1996 Sb. při obnově porostů včetně zajištění ochrany,

• zvýšení podílu MZD přirozené druhové skladby při rekonstrukcích porostů,

• zvýšení podílu MZD přirozené druhové skladby po provedení výchovného zásahu (prořezávky, probírky do 40, probírky 40+), zlepšení jejich konkurenční schopnosti v porostu a zajištění přirozené prostorové skladby porostu.

Aktivita 4.3.5: Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu

• podpora opatření zamezujících vodní erozi: o opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů apod.), o stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy apod.), o preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.),

• podpora opatření zamezujících větrné erozi: o obnova či zakládání větrolamů.
 

Výše podpory:

Maximálně 100 % celkových způsobilých výdajů dle typu opatření
V případě projektů kombinujících více aktivit či typů opatření, u kterých je rozdílná výše podpory, je konečná výše podpory stanovena jako vážený aritmetický průměr z nákladů jednotlivých opatření (s použitím finančních objemů jako vah) a následně zaokrouhlena na nejbližší nižší číslo dělitelné pěti.

Uznatelné náklady projektu:

Specifické způsobilé výdaje:
• stavební práce, zemědělské, lesnické a související služby zajišťující splnění parametrů daného specifického cíle včetně výdajů na: pořízení či aktualizace studie systému sídelní zeleně
- výdaje na výsadbu dřevin a na dokončovací a rozvojovou péči nejdéle po dobu 3 let od ukončení realizace výsadeb.
- ochranu a ošetření stávajících stromů,
- kácení nevhodných náletových dřevin (max. do 10 cm průměrů kmene na řezné ploše) a následné zajištění opatření proti jejich zmlazení či opětovnému rozšíření,
- likvidaci invazních a dalších nepůvodních druhů, následné zajištění opatření proti jejich opětovnému rozšíření,
- výsadbu a ochranu dřevin proti buřeni a zvěři v lesních porostech nejdéle do 5 let od ukončení realizace výsadeb (u trvalé mechanické ochrany proti zvěři mohou činit celkové náklady na její údržbu max. 20 % z jejích pořizovacích nákladů) a náklady na dosadbu z důvodu ztráty z úhynu vysazených dřevin, které mohou činit max. 20 % z nákladů na jejich výsadbu,
- ochranu stanovištně vhodných druhů dřevin z přirozeného zmlazení a odstranění stanovištně nevhodných druhů dřevin v lesních porostech,
- v rámci revitalizace a podpory samovolné renaturace vodních toků a niv výkup pozemků k zajištění dostatečně širokého pásu nivy pro přirozený vývoj koryta vodního toku do výše nákladů na pořízení nemovitosti a doprovodné prvky (tematické herní prvky, nášlapné kameny, dřevěné lavičky) realizované v zastavěném území/zastavitelné ploše max. do výše 5 % ze způsobilých přímých realizačních výdajů na revitalizaci/renaturaci vodního toku
- obnovu ekologicko-stabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů, v souvislosti s tím instalace tabule/infopanelu za účelem zajištění informovanosti veřejnosti a pozitivního přístupu veřejnosti k realizovanému opatření,
- realizaci přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody,
- protierozní ochranu
- zprůchodnění existujících migračních bariér pro vodní organismy a monitoring k ověření funkčnosti rybího přechodu po dobu minimálně 1 roku, zprůchodnění pro semiakvatilní a suchozemské živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů na stávající technické infrastruktuře,
- opatření na podporu migrace a zmírnění mortality obojživelníků (např. instalace naváděcích trvalých bariér, které lze podpořit pouze po předchozí instalaci dočasné bariéry a odpovídajícím monitoringu), realizace propustků, přechodů, které lze podpořit pouze v případě realizace naváděcích trvalých bariér, - odstranění náletu a nezbytné terénní úpravy bez zpevňování dováženým materiálem (štěrkem) v rámci opatření na obnovu historické cestní sítě,
- vyvolané investice v přímé souvislosti s projektem – např. přeložka inženýrských sítí, eliminace odvodňovacích zařízení v přímé souvislosti s revitalizačními opatřeními, výdaje na výstavbu provizorní komunikace apod. (budování provizorních komunikací v rámci staveniště ze silničních panelů, kde se za způsobilé výdaje považují výdaje ve výši 1/3 pořizovací ceny nových silničních panelů); náklady na vyvolané investice vstupují do celkových nákladů akce posuzovaných dle Nákladů obvyklých opatření MŽP,
- za způsobilé výdaje se považují výdaje na odtěžení sedimentu včetně jeho vyvezení a uložení, o za způsobilé výdaje lze považovat kácení a odstranění pařezů u stavebních projektů (revitalizace vodních toků, vytváření vodních prvků v krajině) v případě, že brání umístění stavby či vodního prvku v daném prostoru,
- stavební práce na odstraňování migračních překážek, které pozbyly své funkce (např. nepotřebné a nefunkční jezy atp.).
• vedlejší rozpočtové náklady do 3 % ze způsobilých základních realizačních nákladů (např. geodetické práce, dokumentace skutečného provedení stavby, zařízení a zrušení staveniště, ztížené dopravní podmínky, provozní vlivy atp.), přičemž tyto položky spolu se základními realizačními náklady tvoří celkové přímé realizační výdaje.
• zpracování plánů ÚSES odpovídající požadavkům podle § 2 vyhlášky č. 395/1992 Sb. pro správní území obce s rozšířenou působností nebo jeho část jako podkladu pro zpřesnění vymezení ÚSES v územně plánovací dokumentaci, pokud jsou poskytnuty do územně analytických podkladů obcí. Plán ÚSES musí být zpracován autorizovaným projektantem územních systémů ekologické stability s dílčí autorizací ČKA A.3.1. Projektová dokumentace na opatření založení biocenter a biokoridorů ÚSES musí být zpracována autorizovaným projektantem pro krajinářskou architekturu (autorizace ČKA A.3/A.3.1).
• studie, jsou-li navázány na realizované opatření a splňují-li obecné podmínky způsobilosti projektové přípravy (je možné předložit pouze studie již zpracované a prokazující smysluplnost opatření):

Lhůta pro podání žádosti:

Lhůta pro doručení žádostí: 28.2.2018 do 20:00 hodin

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod

Výše podpory:

Výše poskytnutí dotace: 80 %

Oprávnění žadatelé:

Obec do 2000 obyvatel ---- Svazek obcí, projekt realizován v obcích do 2000 obyvatel

Podporované záměry:

Výstavba nebo změna stavební a technologické části čistíren odpadních vod, kanalizací a souvisejících objektů, úpraven vody, vodovodů a souvisejících objektů, dále zpracování projektové dokumentace.

---

Název dotace:

Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod

Popis dotace:

Výstavba nebo změna stavební a technologické části čistíren odpadních vod, kanalizací a souvisejících objektů, úpraven vody, vodovodů a souvisejících objektů, dále zpracování projektové dokumentace.

Žadatel musí být vlastník vodohospodářské infrastruktury.

Výše podpory:

Celková alokace na projekt:

 

PD: min. 50.000 Kč/max. 300.000 Kč na jeden typ PD

Max. výše dotace na zpracování více typů PD v rámci téhož projektového záměru (dle písm. g - uznatelné náklady) je též 300 000 Kč

Realizace: min. 50 000 Kč/max. 4 500 000 Kč

Projekty spolufinancované z jiným programů nesmí přesáhnou 80% UN. Maximální částka krajské dotace je 20% UN, nejvýše však 3 000 000 Kč.

Výše poskytnutí dotace: 80 %

Uznatelné náklady projektu:

Způsobilé výdaje:

a) Náklady na výstavbu nové oddílné splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu včetně souvisejících objektů.

b) Náklady na výstavbu nové jednotné kanalizace v případě, že v dané obci je již vybudována kanalizace jako jednotná. Podmínkou je zajištění čištění odpadních vod v souladu s nařízením vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech v platném znění, (dále také „NV č. 401/2015 Sb.“).

c) Náklady na výstavbu nebo změnu staveb čistíren odpadních vod, např. intenzifikace nebo rekonstrukce (technické zhodnocení) s cílem splnění limitů dle NV č. 401/2015 Sb.

d) Náklady na výstavbu nových vodovodních řadů pro veřejnou potřebu včetně souvisejících vodárenských objektů.

e) Náklady na výstavbu nebo změnu staveb směřujících ke zkvalitnění technologie úpravy vody, její akumulace a čerpání s cílem zlepšení jakosti pitné vody

f) Náklady na zpracování projektové dokumentace staveb:

projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí

projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení

projektová dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

projektová dokumentace pro provádění stavby

g) V rámci téhož projektového záměru smí žadatel současně nebo postupně žádat o dotaci na více typů projektových dokumentací dle bodu f., přičemž celková částka přiznané dotace na projektovou přípravu jednoho stavebního záměru nesmí překročit 300 000,-.

h) Žadatel smí uplatnit více žádostí o dotaci dle bodu g. maximálně do tří po sobě jdoucích uzávěrek pro příjem žádostí o  dotaci z programu.

 

Lhůta pro podání žádosti:

Příjem žádostí průběžně od 2. 1. 2018 do 31. 3. 2018 (do 14 hod)

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie ---- 5.2: Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov

Výše podpory:

Podpora bude poskytována formou dotace s maximální procentuální hranicí z celkových způsobilých výdajů projektu a to včetně projektů podléhajících veřejné podpoře nebo podpoře de minimis. U projektů z oblasti 5.1.a je dotace odstupňována dle dosažených parametrů viz Tabulka 1. U projektů z oblasti 5.1.b je maximální výše dotace stanovena pro konkrétní typy projektů v Tabulce 2. V případě, kdy bude financování projektů podléhat veřejné podpoře nebo bude v režimu de minimis, bude se podpora řídit příslušnými předpisy relevantními pro konkrétní projekt. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole D.4 Veřejná podpora a podpora de minimis těchto Pravidel

Oprávnění žadatelé:

kraje --- obce --- dobrovolné svazky obcí --- nestátní neziskové organizace 85 (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky) --- církve a náboženské společnosti a jejich svazky 86

Podporované záměry:

---

Název dotace:

5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie ---- 5.2: Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov

Popis dotace:

Typy podporovaných projektů a aktivit 5.1

a) Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov, včetně projektů realizovaných metodou EPC: o zateplení obvodového pláště budovy, o výměna a renovace (repase) otvorových výplní, o realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. rekonstrukce vnitřního osvětlení, systémy měření a regulace vytápění), o realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, o realizace systémů využívajících odpadní teplo, o výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn, o instalace fotovoltaického systému, o instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu TV,

b) Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn, instalace solárně-termických kolektorů, instalace fotovoltaického systému a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, pokud veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu.

V rámci renovace budov definovaných zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, jako kulturní památka nebo budovy, které nejsou kulturní památkou, ale nachází se v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny (dále jen „památkově chráněné budovy“), budou podporovány rovněž dílčí aktivity vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy bez ohledu na dosažení parametrů pro celkovou energetickou náročnost budovy.

Podpora bude poskytována zejména na opatření s delší ekonomickou návratností. Klíčová je rovněž následná péče o správné vytápění objektů a renovace souvisejících technologických zařízení, zejména zdrojů tepla a regulačních systémů. Tato opatření je vhodné realizovat současně s déle návratnými opatřeními v jednom projektu např. prostřednictvím metody energetických služeb s garantovanou úsporou energie, v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (dále jen „EPC“).

Typy podporovaných projektů a aktivit 5.1

• podpora výstavby nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu.

Výše podpory:

Podpora bude poskytována formou dotace s maximální procentuální hranicí z celkových způsobilých výdajů projektu a to včetně projektů podléhajících veřejné podpoře nebo podpoře de minimis. U projektů z oblasti 5.1.a je dotace odstupňována dle dosažených parametrů viz Tabulka 1. U projektů z oblasti 5.1.b je maximální výše dotace stanovena pro konkrétní typy projektů v Tabulce 2. V případě, kdy bude financování projektů podléhat veřejné podpoře nebo bude v režimu de minimis, bude se podpora řídit příslušnými předpisy relevantními pro konkrétní projekt. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole D.4 Veřejná podpora a podpora de minimis těchto Pravidel

Lhůta pro podání žádosti:

Lhůta pro doručení žádostí: 28.2.2018 do 20:00 hodin ---- 94 plánované datum vyhlášení výzvy 1.2.2018 - plánované datum ukončení příjmu 4.4.2018 ---- 109 plánované datum vyhlášení výzvy 15.6.2018 - plánované datum ukončení příjmu 10.9.2018

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

PROGRAM OBNOVY VENKOVA

Výše podpory:

Účel 1 a 2 – 50 000 Kč – 1 500 000 Kč, max. 50% ---- Účel 3 – 50 000 Kč – 500 000 Kč, max. 50% ---- Účel 4 – 30 000 Kč – 200 000 Kč, max. 70% ---- Účel 5 – 20 000 Kč – 200 000 Kč, max. 70%.

Oprávnění žadatelé:

Obec v KHK, která měla k 31. 12. 2016 méně než 3000 obyvatel

Podporované záměry:

Účel 1 – Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti ---- Účel 2 – Komplexní úprava veřejných prostranství a místních komunikací a pořízení, oprava a údržba místní technické a dopravní infrastruktury ---- čel 3 - Obnova památkového fondu ---- Účel 4 – Obnova a technické zajištění stávajících vodních nádrží ---- Účel 5 – Nakládání s odpady

---

Název dotace:

PROGRAM OBNOVY VENKOVA

Popis dotace:

Účel 1 – Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti – obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti, včetně školních / školkových zahrad (výstavba, rekonstrukce, oprava, komplexní úprava nebo pořízení – zkvalitnění života na venkově

Účel 2 – Komplexní úprava veřejných prostranství a místních komunikací a pořízení, oprava a údržba místní technické a dopravní infrastruktury – komplexní úprava veřejných prostranství a místních komunikací a pořízení, oprava a údržba místní technické a dopravní infrastruktury (výstavba, rekonstrukce, oprava, komplexní úprava nebo pořízení) – zkvalitnění života na venkově

Účel 3 -  Obnova památkového fondu – stavební obnova nemovitých národních kulturních památek, nemovitých kulturních památek a staveb umístěných v památkové rezervaci nebo památkové zóně,

- restaurování movitých památek a umělecko-řemeslných děl prohlášených za kulturní památku či národní kulturní památku

- obnova historicky a umělecky cenných varhan, včetně těch, které nejsou prohlášeny samostatnou kulturní památkou

Účel 4 – Obnova a technické zajištění stávajících vodních nádrží – zajištění realizace a obnovy prostor pro akumulaci povrchových vod ke zlepšení malého vodního cyklu prostřednictvím zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení, dokumentace skutečného provedení stavby, zjednodušené dokumentace nebo na realizaci obnov stávajících vodních nádrží v katastru žadatele o dotaci

Účel 5 – Nakládání s odpady - přecházení vzniku odpadů, snižování měrné produkce odpadů zvýšením účinnosti odděleného sběru a materiálového využití odpadů (projekční příprava či realizace opatření a aktivit v oblasti odpadového hospodářství obcí vycházející z příslušné legislativy a prováděcích předpisů v oblasti nakládání s komunálními odpady a směřující k naplnění cílů závazné části Plánu odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje n léta 2016-2025

Doba realizace projektu 1. 1. 2018 – 30. 11. 2019

 

Výše podpory:

Účel 1 a 2 – 50 000 Kč – 1 500 000 Kč, max. 50%

Účel 3 – 50 000 Kč – 500 000 Kč, max. 50%

Účel 4 – 30 000 Kč – 200 000 Kč, max. 70%

Účel 5 – 20 000 Kč – 200 000 Kč, max. 70%

Uznatelné náklady projektu:

Způsobilé výdaje:

- Výdaje bezprostředně spojené s realizací projektu

Nezpůsobilé výdaje:

- Výdaje, jejichž vynaložení nesouvisí s realizací projektu

- Výdaje na zpracování a administraci žádosti o dotaci

- Leasingové splátky, úroky z úvěrů, penále, odpisy

- DPH, jejíž odpočet může příjemce uplatnit (zpětně)

- Výdaje na úhradu ztrát ze směnných kurzů

- Pořízení PD nebo studie, IČ – stavební dozor ( pro účel 1-2)

- Pořízení PD ve výši 95% požadované výše dotace (pro účel 3)

Lhůta pro podání žádosti:

1. 2. 2018 (8.00 hod) – 27. 2. 2018 (14.00 hod)

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Likvidace nepotřebných vrtů

Výše podpory:

Maximální výše dotace na jeden projekt činí 90 % z celkových způsobilých výdajů.

Oprávnění žadatelé:

---- Státní příspěvkové organizace, které mají ve vlastnictví či ve správě nepotřebné vrty, ---- Obce, dobrovolné svazky obcí a kraje ‐ na likvidaci nepotřebných vrtů, jejichž vlastník není znám nebo neexistuje a ‐ na likvidaci nepotřebných vrtů, které mají ve svém vlastnictví a jejichž původce není znám nebo neexistuje.

Podporované záměry:

Likvidace nepotřebných hydrogeologických vrtů

---

Název dotace:

Likvidace nepotřebných vrtů

Popis dotace:

Cílem výzvy je likvidace nepotřebných hydrogeologických vrtů, které představují riziko ohrožení životního prostředí, především jakosti či množství podzemních vod nebo ohrožení zdraví či života obyvatel (dále jen „nepotřebné vrty“).

Výše podpory:

Maximální výše dotace na jeden projekt činí 90 % z celkových způsobilých výdajů. Dotace může být poskytnuta maximálně do výše alokace této Výzvy.

Alokace: 20 mil. Kč

Uznatelné náklady projektu:

Způsobilé jsou výdaje na:

projektovou přípravu, včetně vypracování odborného posudku, přípravy a realizace zadávacího řízení a vypracování projektu geologických prací.

Výdaje na projektovou přípravu budou hrazeny pouze do výše maximálně  ‐ 10 % z celkových způsobilých přímých realizačních výdajů v případě projektů, jejichž celkové způsobilé přímé realizační výdaje nepřesahují 1 mil Kč a ‐ 5 % z celkových způsobilých přímých realizačních výdajů u ostatních projektů.

vlastní likvidaci vrtů, tj. geologické činnosti bezprostředně související s likvidací vrtu, zejména řízení a vyhodnocení prací a dále vypracování protokolu o likvidaci vrtu, technické práce bezprostředně související s likvidací vrtu, zejména:

‐ otevření zhlaví vrtu, odříznutí zhlaví vrtu,

‐ kalibrace vrtu, měření hladiny podzemní vody,

- zásyp vrtu inertním materiálem (písek, štěrk) v daném hloubkovém intervalu, ‐ betonáž úsťového mostku,

‐ obkopání vrtu v potřebném hloubkovém intervalu,

‐ zásyp výkopu, úklid okolí vrtu, likvidace odpadu,

‐ vyvolané investice v přímé souvislosti s projektem (např. výdaje na výstavbu provizorní komunikace). 

Lhůta pro podání žádosti:

lhůta pro doručení žádostí: 1. 11.2017 – 20. 12. 2019 do 14:00 hodin

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích

Výše podpory:

80% ze způsobilých výdajů ---- Maximální výše podpory: obce do 500 obyvatel 2 mil. Kč, obce nad 500 obyvatel 150 tisíc Kč

Oprávnění žadatelé:

Všechny fyzické i právnické osoby, včetně organizačních složek státu

Podporované záměry:

Zakládání a obnova ploch zeleně a doprovodných vodních prvků ---- podpora existence volně žijících živočichů ---- izolační zeleň v okolí silnic ---- cesty, pěšiny, mostky

---

Název dotace:

Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích

Popis dotace:

- zakládání a obnova ploch zeleně a doprovodných vodních prvků přírodě blízkého charakteru (alejí, parků, odpočinkových ploch, tůní, mokřadů atd.)
- opatření k zajištění podmínek pro existenci volně žijících živočichů v sídlech (realizace prvků pro podporu hnízdění ptáků, plazů aj.)
- zakládání a obnova ploch izolační zeleně, tj. souvislých pásových porostů stromů a keřů v okolí silnic či jiných zdrojů prašnosti
- doplňkové aktivity k výše uvedeným aktivitám: - pořízení nového, či rekonstrukce stávajícího mobiliáře;
- přeměna nepropustných povrchů na propustné či polopropustné, obnova a budování cest, pěšin a mostků
 

Výše podpory:

80% ze způsobilých výdajů

Maximální výše podpory: 

- obce do 500 obyvatel 2 mil. Kč
- obce nad 500 obyvatel 150 tisíc Kč

Uznatelné náklady projektu:

Způsobilé výdaje:

- výdaje na zpracování projektové dokumentace, technický a autorský dozor, na zadávací dokumentaci, na zpracování či aktualizaci studií systému sídelní zeleně – do výše maximálně 10 % CZV

- služby, dodávky, stavební práce přímo související s výsadbou a dokončovací péčí

- výdaje na rozvojovou péči

- výdaje na výsadbu, ochranu a ošetření dřevin

- výdaje na opatření k zajištění podmínek pro existenci volně žijících živočichů a na podporu biodiverzity

- výdaje na založení trvalkových záhonů a trávníků

- výdaje na demolici nefunkčních zařízení, následná rekultivace, výdaje na přeměnu nepropustných plocha na propustné a polopropustné, obnova a zakládání vodních prvků, drobných retenčních nádrží – do výše maximálně 40% CZV

- výdaje na pořízení či rekonstrukci mobiliáře – do výše maximálně 20%

- výdaje související s publicitou – do výše maximálně 5% CZV

 

Nezpůsobilé výdaje:

- kácení a frézování

 

Lhůta ppro podání: 16. 10. 2017 - 30. 3. 2018

Lhůta pro podání žádosti:

16. 10. 2017 - 30. 3. 2018

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Domovní čistírny odpadních vod

Výše podpory:

Maximální výše dotace na jednu DČOV pro kapacitu: 1 – 5 EO činí 100 tis. Kč --- 6 – 15 EO činí 170 tis. Kč --- 16 - 50 EO činí 240 tis. Kč.

Oprávnění žadatelé:

Obce ---- Dobrovolné svazky obcí ---- Společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi a veřejnoprávními subjekty ---- Spolky

Podporované záměry:

Prevence či omezení znečištění povrchových a podzemníh vod z komunálních zdrojů

---

Název dotace:

Domovní čistírny odpadních vod

Popis dotace:

Cílem Výzvy je prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren odpadních vod (dále jen „DČOV“) do kapacity 50 EO, a to v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV.

V rámci této Výzvy jsou podporována opatření zaměřená na:

a) realizaci soustavy DČOV, které odpovídají požadavkům dle Přílohy č. 1 tab. 1c nařízení vlády č. 401/2015 Sb. (kategorie III výrobku označovaného CE) v případě vypouštění odpadních vod do vod povrchových, případně požadavkům dle nařízení vlády č. 57/2016 Sb. v případě vypouštění odpadních vod do vod podzemních,

b) realizaci technologie pro nepřetržitý monitoring provozu DČOV provozovatelem, hlášení a evidenci poruch či závad způsobených neoprávněnou manipulací uživatele (dále jen „monitorovací zařízení“) u stávajících DČOV, v místě, kde je již systém monitoringu DČOV zavedený nebo je součástí Žádosti o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR

Výše podpory:

Maximální výše dotace na jednu DČOV pro kapacitu:

1 – 5      EO činí 100 tis. Kč;

6 – 15    EO činí 170 tis. Kč;

16 - 50   EO činí 240 tis. Kč.

Maximální výše podpory na realizaci jednoho monitorovacího zařízení činí 10 tis. Kč.

Minimální celková výše podpory na jeden projekt realizace monitorovacích zařízení činí 50 tis. Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů.

Alokace 20 mil. Kč.

Lhůta pro podání žádosti:

lhůta pro doručení žádostí: 16. 10.2017 – 30. 6. 2019

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích

Výše podpory:

Obce do 500 obyvatel (včetně) max. 2 mil. Kč ---- Obce nad 500 obyvatel max. 150 tis. Kč. --- Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů.

Oprávnění žadatelé:

Všechny fyzické a právnické osoby, včetně organizačních složek státu

Podporované záměry:

Cílem této Výzvy je podpora zachování a zvyšování podílu zeleně a vodních prvků ve městech a obcích a zvyšování její funkční kvality, jak v rozvojových oblastech sídel, tak v původní zástavbě a rovněž zakládání a obnova ploch izolační zeleně za účelem snížení koncentrací znečišťujících látek v ovzduší.

---

Název dotace:

Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích

Popis dotace:

Předmětem podpory jsou projekty v souladu s podporovanou aktivitou Programu 5. 4. A - Zakládání a obnova ploch zeleně včetně doprovodných vodních prvků přírodě blízkého charakteru a realizace opatření k zajištění podmínek pro existenci volně žijících živočichů v sídlech. 

 Typy podporovaných aktivit: 

- zakládání a obnova ploch zeleně a doprovodných vodních prvků přírodě blízkého charakteru (alejí, parků, odpočinkových ploch, tůní, mokřadů atd.);

- opatření k zajištění podmínek pro existenci volně žijících živočichů v sídlech (realizace prvků pro podporu hnízdění ptáků, plazů aj.);

- zakládání a obnova ploch izolační zeleně1, tj. souvislých pásových porostů stromů a keřů v okolí silnic či jiných zdrojů prašnosti;

- doplňkové aktivity k výše uvedeným aktivitám:

- pořízení nového, či rekonstrukce stávajícího mobiliáře;

- přeměna nepropustných povrchů na propustné či polopropustné, obnova a budování cest, pěšin a mostků.

V rámci revitalizovaných ploch zeleně bude prioritně podporována výsadba geograficky původních a stanoviště vhodných druhů dřevin, zakládání trávníků s přihlédnutím k daným ekologickým podmínkám, revitalizace drobných vodních či mokřadních stanovišť a realizace dalších opatření, která pozitivně ovlivní imisní situaci obcí zachytáváním prašnosti a/nebo vývoj biologické rozmanitosti (tvorba úkrytů pro plazy a drobné obratlovce, podpora hnízdění ptáků, zvyšování nabídky zdrojů nektaru pro hmyz apod.), dále mobiliář úzce související s předmětem podpory. Výsadbu nepůvodních druhů s invazním potenciálem není možné podpořit.

Výše podpory:

Maximální výše podpory na jeden projekt činí:

Obce do 500 obyvatel (včetně) 2 mil. Kč

Obce nad 500 obyvatel činí 150 tis. Kč.

Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů. 

Alokace 50 mil. Kč

Uznatelné náklady projektu:

A. Způsobilé výdaje na projektovou přípravu a zajištění autorského a technického dozoru a další související výdaje (maximálně do výše 10 % celkových způsobilých výdajů):

výdaje na zadávací dokumentaci k realizaci podporovaného opatření dle příslušného zákona o veřejných zakázkách v platném znění a v souladu s aktuálními pokyny pro zadávání veřejných zakázek, které jsou zveřejněny na www.sfzp.cz, sekce Národní program Životní prostředí – Dokumenty ke stažení – Pokyny pro zadávání veřejných zakázek, včetně výdajů na organizaci zadávacího řízení;

b) výdaje na projektovou dokumentaci včetně souvisejících průzkumných prací a nezbytných podkladových studií a analýz (zpracování dendrologického a inventarizačního průzkumu a odpovídajících speciálních průzkumů, zejména fytocenologického, entomologického a ornitologického průzkumu či průzkumu netopýrů);

c) výdaje na zpracování či aktualizaci studií systému sídelní zeleně dle Osnovy a metodického rámce pro zpracování studií systému sídelní zeleně3.

B. Způsobilé výdaje pro podporovanou aktivitu této Výzvy jsou:

a) výdaje přímo související s cílem Výzvy a předmětem podpory  této Výzvy;

b) výdaje na služby či dodávky a stavební práce přímo související s výsadbou dřevin a na dokončovací péči;

c) výdaje na rozvojovou péči5 (nejdéle po dobu 3 let od ukončení realizace výsadeb), a to za předpokladu, že tyto výdaje budou součástí ceny zakázky na výdaje dle bodu b);

d) výdaje na výsadbu, ochranu dřevin a ošetření stávajících dřevin (výchovný, zdravotní a bezpečnostní řez, stabilizační opatření);

e) výdaje na opatření k zajištění podmínek pro existenci volně žijících živočichů a na podporu biodiverzity v sídlech (tvorba úkrytů pro plazy a drobné obratlovce, podpora hnízdění ptáků, zajištění bezpečnosti ponechaných dostupných stromů či torz dřevin, apod.);

f) kácení dřevin je způsobilým výdajem pouze v případě, že bude prokazatelně nezbytné k založení nové zeleně, případně k revitalizaci stávající zeleně (důvodem bude zejména špatný zdravotní stav dřevin, rizikovost vůči okolí). Důvody kácení budou vždy podloženy dendrologickým průzkumem a v případě, že z pokácené dřevní hmoty vznikne příjem, musí být tento příjem přiznán poskytovateli dotace. Poskytovatel dotace o tento příjem sníží způsobilé výdaje projektu;

g) frézování a jiné způsoby likvidace pařezů jsou způsobilým výdajem pouze v případě, že prokazatelně souvisí s kácením dřevin v rámci jednoho projektu;

h) výdaje spojené se založením trvalkových záhonů a ploch trávníků, odpovídajících podmínkám stanoviště a účelu využití (upřednostňování travobylinných směsí domácího původu).

C. Způsobilé výdaje související s podporovanou aktivitou Výzvy (maximálně do výše 40 % celkových způsobilých výdajů):

a) výdaje na demolici stávajících nefunkčních zařízení ve veřejných prostranstvích a následná rekultivace těchto ploch v souladu s daným prostředím, výdaje na přeměnu nepropustných ploch na plochy propustné a polopropustné (např. štěrkové trávníky, zatravňovací dlaždice), rekonstrukce a realizace propustných a polopropustných cest a pěšin z přírodních materiálů (např. štěrk, kámen, mlat, písek), mostků, propustí, chodníků, včetně terénních úprav;

b) výdaje na obnovu a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů - tůní, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody);

c) výdaje na opatření ke zvýšení infiltrace srážkových vod na plochách zakládané a regenerované zeleně, a to včetně nezbytných přímo souvisejících technických opatření, o vyvolané investice v přímé souvislosti s projektem (např. přeložka inženýrských sítí).;

d) výdaje na pořízení a instalaci nového, či rekonstrukce stávajícího mobiliáře (výše podpory u těchto opatření je maximálně do výše 20 % celkových způsobilých výdajů);

D. Způsobilé výdaje související s  publicitou projektu dle čl. 14.5 této Výzvy, maximálně však 5 % z celkových způsobilých výdajů.

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Podpora obcí v národních parcích

Výše podpory:

Maximální výše celkové podpory na jeden projekt činí 85 % z celkových způsobilých výdajů; v případě podporované aktivity 5.5.F činí maximální výše podpory na jeden projekt kofinancovaný z PO 1 OPŽP 5 % a z ostatních PO OPŽP 3 % z celkových způsobilých výdajů. 

Minimální výše podpory a maximální výše podpory

5. 5. A  Podpora v oblasti infrastruktury a vybavenosti obcí min. 100 tis. Kč  - max. 1 mil. Kč

5. 5. B  Snížení světelného znečištění

min. 100 tis. Kč – max. 2 mil. Kč

5. 5. C  Podpora zpracování rozvojových dokumentů a studií

min. 10 tis. Kč – max. 500 tis. Kč

5. 5. D  Podpora informačních center orientovaných na národní parky

min. 50 tis. Kč – max. 1 mil. Kč

5. 5. E   Podpora programů vzdělávání a osvěty v oblastech životního prostředí

min. 100 tis. Kč – max. 1 mil. Kč

5. 5. F  Kofinancování podpořených projektů v rámci OPŽP - dle výše poskytnuté podpory z OPŽP

Celková alokace 100 mil. Kč

-15 mil. Kč pro podporovanou aktivitu 5. 5. A;

- 15 mil. Kč pro podporovanou aktivitu 5. 5. B;

- 5 mil. Kč pro podporovanou aktivitu 5. 5. C;

- 11 mil. Kč pro podporovanou aktivitu 5. 5. D;

- 4 mil. Kč pro podporovanou aktivitu 5. 5. E;

- 50 mil. Kč pro podporovanou aktivitu 5. 5. F.

Oprávnění žadatelé:

OBCE a další vymezené subjekty, které mají sídlo v obcích, jejichž katastrální území zasahuje do území národního parku (definované čl. 3 Výzvy) ---- SVAZKY OBCÍ, z nichž alespoň 1 obec splňuje výše uvedenou podmínku ---- SPRÁVY NÁRODNÍCH PARKU --- OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI ovládané z více než 50 % obcemi (platí pouze pro 5. 5. F).

Podporované záměry:

Cílem Výzvy je zlepšení životního prostředí a kvality života občanů v obcích, které leží na území národních parků a podpora udržitelného rozvoje těchto obcí. 5. 5. A Podpora v oblasti infrastruktury a vybavenosti obcí ---- 5. 5. B Snížení světelného znečištění ---- 5. 5. C Podpora zpracování rozvojových dokumentů a studií ---- 5. 5. D Podpora informačních center orientovaných na národní parky ---- 5. 5. E Podpora programů vzdělávání a osvěty v oblastech životního prostředí ---- 5. 5. F Kofinancování podpořených projektů v rámci OPŽP 2014 - 2020

---

Název dotace:

Podpora obcí v národních parcích

Popis dotace:

5. 5. A Podpora v oblasti infrastruktury a vybavenosti obcí

úprava či obnova veřejných prostranství, budování, rekonstrukce a oprava cest a chodníků propojujících stávající prvky návštěvnické infrastruktury, budování a rekonstrukce odstavných ploch, pořízení a instalace nového, či rekonstrukce stávajícího, mobiliáře1.

5. 5. B Snížení světelného znečištění

výměna světelných zdrojů a svítidel veřejného osvětlení včetně výměny či úpravy výložníků a převěsů, úpravy či instalace sloupů/stožárů a kabelových vedení veřejného osvětlení a další zařízení nezbytné pro funkci veřejného osvětlení;

5. 5. C  Podpora zpracování rozvojových dokumentů a studií

a) strategické rozvojové dokumenty s důrazem na životní prostředí; (např. studie krajinného rázu, hydrogeologické posudky z hlediska zdrojů vody a jejího využití, regulační plány, studie posuzující propojování území);

b) dokumenty vyžadované z titulu ochrany životního prostředí (např. EIA, SEA, ÚSES, posouzení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti) s výjimkou dokumentů souvisejících s územním plánem a/nebo  vyplývajících ze stavebního zákona2;

5. 5. D Podpora informačních center orientovaných na národní parky

a) modernizace, rozšíření či vybavení stávajícího informačního centra;

b) vytvoření a/nebo vydání publikací či jiných propagačních materiálů s environmentálním obsahem a se vztahem k přírodnímu bohatství národního parku;

5. 5. E Podpora programů vzdělávání a osvěty v oblastech životního prostředí

Realizace environmentálních vzdělávacích programů, osvětových aktivit, exkurzí tvořených z interaktivních a kooperativních činností s důrazem na ochranu přírody a krajiny;

5. 5. F Kofinancování podpořených projektů v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 (dále jen „OPŽP“)

a) Kofinancování projektů podpořených z prioritní osy 1 OPŽP; b) Kofinancování projektů podpořených z ostatních prioritních os OPŽP.

Výše podpory:

Maximální výše celkové podpory na jeden projekt činí 85 % z celkových způsobilých výdajů; v případě podporované aktivity 5.5.F činí maximální výše podpory na jeden projekt kofinancovaný z PO 1 OPŽP 5 % a z ostatních PO OPŽP 3 % z celkových způsobilých výdajů. 

Minimální výše podpory a maximální výše podpory

5. 5. A  Podpora v oblasti infrastruktury a vybavenosti obcí min. 100 tis. Kč  - max. 1 mil. Kč

5. 5. B  Snížení světelného znečištění

min. 100 tis. Kč – max. 2 mil. Kč

5. 5. C  Podpora zpracování rozvojových dokumentů a studií

min. 10 tis. Kč – max. 500 tis. Kč

5. 5. D  Podpora informačních center orientovaných na národní parky

min. 50 tis. Kč – max. 1 mil. Kč

5. 5. E   Podpora programů vzdělávání a osvěty v oblastech životního prostředí

min. 100 tis. Kč – max. 1 mil. Kč

5. 5. F  Kofinancování podpořených projektů v rámci OPŽP - dle výše poskytnuté podpory z OPŽP

Celková alokace 100 mil. Kč

-15 mil. Kč pro podporovanou aktivitu 5. 5. A;

- 15 mil. Kč pro podporovanou aktivitu 5. 5. B;

- 5 mil. Kč pro podporovanou aktivitu 5. 5. C;

- 11 mil. Kč pro podporovanou aktivitu 5. 5. D;

- 4 mil. Kč pro podporovanou aktivitu 5. 5. E;

- 50 mil. Kč pro podporovanou aktivitu 5. 5. F.

Uznatelné náklady projektu:

Způsobilé jsou výdaje na:

Způsobilé výdaje pro podporované aktivity 5.5.A, 5.5.B, 5.5.C a 5.5.D bod a) jsou výdaje:

nezbytné stavební práce, služby či dodávky.

Způsobilé výdaje pro podporované aktivity 5. 5. D bod b) a 5. 5. E jsou:

Osobní náklady v rozsahu: hrubé mzdy (včetně odvodů soc. a zdravotní pojištění), dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti, autorské honoráře, v případě prací prováděných vlastními kapacitami výdaje prokázané řádnými účetními doklady – zejména mzdové doklady (výkaz odpracovaných hodin, výplatní listiny, příp. výpisy z účetní evidence).

Výdaje na cestovné související s projektem do výše max. 5 % z celkových způsobilých výdajů (automobil – dle platné vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 440/2016 Sb4. veřejné dopravní prostředky, aj..) pouze pro osoby podílející se na přípravě projektu, přičemž jízdné musí být prokázáno jízdenkami, cestovními příkazy a výpisem z knihy jízd, aj. relevantními doklady. Amortizace vozidel není způsobilý výdaj 5. Výdaje na pořízení zařízení a vybavení včetně nákupu drobného hmotného majetku 6 nezbytného pro realizaci předmětu podpory do výše max. 10 % z celkových způsobilých výdajů.

Výdaje na služby nezbytné pro realizaci předmětu podpory.

Výdaje na publicitu projektu dle čl. 14.5 této Výzvy, jejich výši žadatel uvede v rozpočtu projektu do výše maximálně 5 % celkových způsobilých výdajů, maximálně však 50 tis. Kč.

Lhůta pro podání žádosti:

Žádosti je možné podat od 1. 9. 2017: 5. 5. A do 31. 1. 2018 --- 5. 5. B až E do vyčerpání alokace, nejdéle však do 31. 1. 2018 --- 5. 5. F do vyčerpání alokace, nejdéle však do 21. 12. 2018.

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

šipka

Kolik je 3+2

Další služby Profesionálů

projekční činnost

Poskytujeme zpracování projektové dokumentace ve všech stupních a na všechny typy staveb, včetně inženýrské činnosti k získání potřebných povolení a výjádření dotčených úřadů.   Zjistěte více projektování

výběrová řízení

Poskytujeme komplexní zastoupení zadavatele při administraci výběrových řízení dle Zákona o veřejných zakázkách či dle metodiky jednotlivých dotačních orgánů.   Zjistěte více výběrové řízení

technické dozory

Poskytujeme výkon technického dozoru stavebníka a všechny typy staveb, včetně stavebních záměrů dotovaných z prostředků EU.   Zjistěte více technický dozor

nahoru