Aktuální dotační výzvy

S námi vám neunikne žádná dotační příležitost. Průběžně monitorujeme všechny možnosti finanční podpory pro obce a města i neziskové organizace. Podívejte se, jaké jsou aktuálně otevřené výzvy.

VYBERTE OBLAST

Posílit přirozené funkce krajiny 13

Výše podpory:

max. 80 % celkových způsobilých výdajů

Oprávnění žadatelé:

Obce, dobrovolné svazky obcí, veřejnoprávní instituce, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

Podporované záměry:

Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů

---

Název dotace:

Posílit přirozené funkce krajiny 13

Popis dotace:

Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů

vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků (přiměřeně kapacitních, tvarově a hloubkově pestrých) zahrnující eventuální odstranění dřívějších nevhodných úprav (opevnění dna a břehů, ohrázování, příčných překážek), a to včetně zakládání nových břehových porostů nebo rekonstrukce břehových porostů spočívající v nahrazení geograficky nepůvodních druhů geograficky původními, podél toku i v přilehlé nivě, při respektování přístupů ochrany území před povodněmi,

obnova říčních ramen v nivě vodního toku, jejichž cílem je posílení ekologicko-stabilizačních funkcí,

posílení ekologicko-stabilizačních funkcí rašelinišť a pramenišť,

podpůrná opatření na vodním toku a v nivě umožňující přirozené korytotvorné procesy v delším časovém horizontu bez nutnosti plošně rozsáhlých investičních úprav, zejména: o vytváření a obnova prvků posilující druhovou biodiverzitu vodních a na vodu vázaných organismů, o terénní úpravy koryta (dna) a břehů včetně pomístních zásahů umožňujících proces renaturace vodního toku a nivy včetně zakládání nových břehových porostů nebo rekonstrukce břehových porostů spočívající v nahrazení geograficky nepůvodních druhů geograficky původními, apod.

Výše podpory:

V případě opatření „vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur, a opatření „realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu“ bude podpora poskytována z prostředků EFRR s maximální hranicí 80 % celkových způsobilých výdajů. V souvislosti s principem adicionality je požadována finanční účast příjemce podpory na spolufinancování projektu ve výši 20 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Uznatelné náklady projektu:

Specifické způsobilé výdaje:

• stavební práce, zemědělské, lesnické a související služby zajišťující splnění parametrů daného specifického cíle včetně výdajů na: pořízení či aktualizace studie systému sídelní zeleně

- výdaje na výsadbu dřevin a na dokončovací a rozvojovou péči nejdéle po dobu 3 let od ukončení realizace výsadeb.

- kácení nevhodných náletových dřevin (max. do 10 cm průměrů kmene na řezné ploše) a následné zajištění opatření proti jejich zmlazení či opětovnému rozšíření,

- likvidaci invazních a dalších nepůvodních druhů, následné zajištění opatření proti jejich opětovnému rozšíření,

- výsadbu a ochranu dřevin proti buřeni a zvěři v lesních porostech nejdéle do 5 let od ukončení realizace výsadeb (u trvalé mechanické ochrany proti zvěři mohou činit celkové náklady na její údržbu max. 20 % z jejích pořizovacích nákladů) a náklady na dosadbu z důvodu ztráty z úhynu vysazených dřevin, které mohou činit max. 20 % z nákladů na jejich výsadbu,

- ochranu stanovištně vhodných druhů dřevin z přirozeného zmlazení a odstranění stanovištně nevhodných druhů dřevin v lesních porostech,

- v rámci revitalizace a podpory samovolné renaturace vodních toků a niv doprovodné prvky (tematické herní prvky, nášlapné kameny, dřevěné lavičky) realizované v zastavěném území/zastavitelné ploše max. do výše 5 % ze způsobilých přímých realizačních výdajů na revitalizaci/renaturaci vodního toku, o obnovu ekologicko-stabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů, v souvislosti s tím instalace tabule/infopanelu za účelem zajištění informovanosti veřejnosti a pozitivního přístupu veřejnosti k realizovanému opatření, o realizaci přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, o protierozní ochranu, o zprůchodnění existujících migračních bariér pro vodní organismy a monitoring k ověření funkčnosti rybího přechodu po dobu minimálně 1 roku, zprůchodnění pro semiakvatilní a suchozemské živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů na stávající technické infrastruktuře, o opatření na podporu migrace a zmírnění mortality obojživelníků (např. instalace naváděcích trvalých bariér, které lze podpořit pouze po předchozí instalaci dočasné bariéry a odpovídajícím monitoringu), realizace propustků, přechodů, které lze podpořit pouze v případě realizace naváděcích trvalých bariér, o odstranění náletu a nezbytné terénní úpravy bez zpevňování dováženým materiálem (štěrkem) v rámci opatření na obnovu historické cestní sítě, o vyvolané investice v přímé souvislosti s projektem – např. přeložka inženýrských sítí, eliminace odvodňovacích zařízení v přímé souvislosti s revitalizačními opatřeními, výdaje na výstavbu dočasných komunikací (v případě silničních panelů se za způsobilé výdaje považují výdaje ve výši 1/3 pořizovací ceny nových silničních panelů) apod. Realizace dočasných komunikací s použitím štěrku je možná pouze za současného použití geotextilie. Náklady na vyvolané investice vstupují do celkových nákladů akce posuzovaných dle Nákladů obvyklých opatření MŽP, o za způsobilé výdaje se považují výdaje na odtěžení sedimentu včetně jeho vyvezení a uložení, o za způsobilé výdaje lze považovat kácení72 a odstranění pařezů u stavebních projektů (revitalizace vodních toků, vytváření vodních prvků v krajině) v případě, že brání umístění stavby či vodního prvku v daném prostoru, o stavební práce na odstraňování migračních překážek, které pozbyly své funkce (např. nepotřebné a nefunkční jezy atp.).

• vedlejší rozpočtové náklady do 3 % ze způsobilých základních realizačních nákladů (např. geodetické práce, dokumentace skutečného provedení stavby, zařízení a zrušení staveniště, ztížené dopravní podmínky, provozní vlivy atp.), přičemž tyto položky spolu se základními realizačními náklady tvoří celkové přímé realizační výdaje.

• zpracování plánů ÚSES odpovídající požadavkům podle § 2 vyhlášky č. 395/1992 Sb. pro správní území obce s rozšířenou působností nebo jeho část jako podkladu pro zpřesnění vymezení ÚSES v územně plánovací dokumentaci, pokud jsou poskytnuty do územně analytických podkladů obcí. Plán ÚSES musí být zpracován autorizovaným projektantem územních systémů ekologické stability s dílčí autorizací ČKA A.3.1. Projektová dokumentace na opatření založení biocenter a biokoridorů ÚSES musí být zpracována autorizovaným projektantem pro krajinářskou architekturu (autorizace ČKA A.3/A.3.1).

• studie, jsou-li navázány na realizované opatření a splňují-li obecné podmínky způsobilosti projektové přípravy (je možné předložit pouze studie již zpracované a prokazující smysluplnost opatření):

 

Lhůta pro podání žádosti:

Lhůta pro doručení žádostí: 29.3.2018

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Posílit přirozené funkce krajiny 51

Výše podpory:

Podpora v rámci specifického cíle 4.3 bude poskytována z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje s maximální hranicí 85 % celkových způsobilých výdajů. V souvislosti s principem adicionality je požadována finanční účast příjemce podpory na spolufinancování projektu ve výši 15 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

V případě opatření „vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur a opatření „realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu“ bude podpora poskytována z prostředků EFRR s maximální hranicí 80 % celkových způsobilých výdajů. V souvislosti s principem adicionality je požadována finanční účast příjemce podpory na spolufinancování projektu ve výši 20 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

V případě realizace a obnovy malých vodních nádrží bude podpora poskytována s maximální hranicí 60 % celkových způsobilých výdajů. V souvislosti s principem adicionality je požadována finanční účast příjemce podpory na spolufinancování projektu ve výši 40 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

V případě opatření vytváření a obnovy malých vodních nádrží vyplývajících z plánů dílčích povodí nebo ležících z většinové části v ZCHÚ nebo lokalitách soustavy Natura 2000 nebo ÚSES (biocentrum) bude podpora poskytována maximálně do výše 90 % celkových způsobilých výdajů. V souvislosti s principem adicionality je požadována finanční účast příjemce podpory na spolufinancování projektu ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

V případě opatření „zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a lokality soustavy Natura 2000 a opatření „zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury“ bude podpora poskytována maximálně do výše 75 % celkových způsobilých výdajů. V souvislosti s principem adicionality je požadována finanční účast příjemce podpory na spolufinancování projektu ve výši 25 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

V případě opatření výsadeb na nelesní půdě, realizovaných prostřednictvím nástroje CLLD (komunitně vedený místní rozvoj), bude poskytována podpora s maximální hranicí 85 % celkových způsobilých výdajů. V souvislosti s principem adicionality je požadována finanční účast příjemce podpory na spolufinancování projektu ve výši 15 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

V případě opatření „zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury“ – vyplývající z Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR – aktualizace 2014 nebo plánů dílčích povodí“, opatření „revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv“, opatření na tvorbu a obnovu mokřadů a tůní, opatření „založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich části“ bude podpora poskytována až do výše 100 %.

V případě opatření „zpracování plánů ÚSES“ je poskytována podpora ve výši 85 % celkových způsobilých výdajů. V souvislosti s principem adicionality je požadována finanční účast příjemce podpory na spolufinancování projektu ve výši 15 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

V případě projektů vytvářejících příjmy dle čl. 61 obecného nařízení (EU) 1303/2013 bude výše podpory stanovena na základě finanční analýzy, a to metodou finanční mezery, jež je v MS2014+ zapracována do modulu CBA. V případě, kdy bude financování projektů realizováno v režimu de minimis, bude se výše nebo míra podpory řídit příslušnými předpisy relevantními pro konkrétní projekt. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole D.4 Veřejná podpora a podpora de minimis těchto Pravidel

 

Oprávnění žadatelé:

V případě opatření „ZPRACOVÁNÍ PLÁNU ÚSES“ jsou oprávněnými žadateli pouze obce s rozšířenou působností jako příslušné orgány ochrany přírody. V případě OSTATNÍ OPATŘENÍ jsou způsobilými žadateli: • kraje, o obce, o dobrovolné svazky obcí, o organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), • státní podniky, • státní organizace, o veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., • podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, • veřejnoprávní instituce, • příspěvkové organizace, • vysoké školy, školy a školská zařízení, • nestátní neziskové organizace64 (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), • církve a náboženské společnosti a jejich svazy, • podnikatelské subjekty, o obchodní společnosti a

Podporované záměry:

Aktivita 4.3.3: Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů – opatření vyplývající z plánů dílčích povodí ---- Aktivita 4.3.1: Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury – opatření vyplývající z plánů dílčích povodí ---- Aktivita 4.3.2: Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur – opatření vyplývající z plánů dílčích povodí

---

Název dotace:

Posílit přirozené funkce krajiny 51

Popis dotace:

Aktivita 4.3.3: Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů – opatření vyplývající z plánů dílčích povodí

• vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků (přiměřeně kapacitních, tvarově a hloubkově pestrých) zahrnující eventuální odstranění dřívějších nevhodných úprav (opevnění dna a břehů, ohrázování, příčných překážek), a to včetně zakládání nových břehových porostů nebo rekonstrukce břehových porostů spočívající v nahrazení geograficky nepůvodních druhů geograficky původními podél toku i v přilehlé nivě při respektování přístupů ochrany území před povodněmi,

• obnova říčních ramen v nivě vodního toku, jejímž cílem je posílení ekologicko-stabilizačních funkcí,

• posílení ekologicko - stabilizačních funkcí rašelinišť a pramenišť,

• podpůrná opatření na vodním toku a v nivě umožňující přirozené korytotvorné procesy v delším časovém horizontu bez nutnosti plošně rozsáhlých investičních úprav, zejména: o vytváření a obnova prvků posilující druhovou biodiverzitu vodních a na vodu vázaných organismů, o terénní úpravy koryta (dna) a břehů včetně pomístních zásahů umožňujících proces renaturace vodního toku a nivy včetně zakládání nových břehových porostů nebo rekonstrukce břehových porostů spočívající v nahrazení geograficky nepůvodních druhů geograficky původními apod.

Aktivita 4.3.1: Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury – opatření vyplývající z plánů dílčích povodí

• výstavba nových rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či opatření,

• zvýšení účinnosti stávajících rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či opatření,

• odstranění migračních překážek na vodních tocích,

Aktivita 4.3.2: Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur – opatření vyplývající z plánů dílčích povodí

• vytváření a obnova vodních prvků s ekostabilizační funkcí (např. tůní, mokřadů a malých vodních nádrží, které neslouží k chovu ryb nebo slouží jenom k takovému chovu ryb, který neoslabí ekologické funkce nádrží) včetně nepravidelně zaplavovaných území (např. lužních lesů)

Výše podpory:

Podpora v rámci specifického cíle 4.3 bude poskytována z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje s maximální hranicí 85 % celkových způsobilých výdajů. V souvislosti s principem adicionality je požadována finanční účast příjemce podpory na spolufinancování projektu ve výši 15 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

V případě opatření „vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur a opatření „realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu“ bude podpora poskytována z prostředků EFRR s maximální hranicí 80 % celkových způsobilých výdajů. V souvislosti s principem adicionality je požadována finanční účast příjemce podpory na spolufinancování projektu ve výši 20 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

V případě realizace a obnovy malých vodních nádrží bude podpora poskytována s maximální hranicí 60 % celkových způsobilých výdajů. V souvislosti s principem adicionality je požadována finanční účast příjemce podpory na spolufinancování projektu ve výši 40 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

V případě opatření vytváření a obnovy malých vodních nádrží vyplývajících z plánů dílčích povodí nebo ležících z většinové části v ZCHÚ nebo lokalitách soustavy Natura 2000 nebo ÚSES (biocentrum) bude podpora poskytována maximálně do výše 90 % celkových způsobilých výdajů. V souvislosti s principem adicionality je požadována finanční účast příjemce podpory na spolufinancování projektu ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

V případě opatření „zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a lokality soustavy Natura 2000 a opatření „zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury“ bude podpora poskytována maximálně do výše 75 % celkových způsobilých výdajů. V souvislosti s principem adicionality je požadována finanční účast příjemce podpory na spolufinancování projektu ve výši 25 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

V případě opatření výsadeb na nelesní půdě, realizovaných prostřednictvím nástroje CLLD (komunitně vedený místní rozvoj), bude poskytována podpora s maximální hranicí 85 % celkových způsobilých výdajů. V souvislosti s principem adicionality je požadována finanční účast příjemce podpory na spolufinancování projektu ve výši 15 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

V případě opatření „zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury“ – vyplývající z Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR – aktualizace 2014 nebo plánů dílčích povodí“, opatření „revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv“, opatření na tvorbu a obnovu mokřadů a tůní, opatření „založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich části“ bude podpora poskytována až do výše 100 %.

V případě opatření „zpracování plánů ÚSES“ je poskytována podpora ve výši 85 % celkových způsobilých výdajů. V souvislosti s principem adicionality je požadována finanční účast příjemce podpory na spolufinancování projektu ve výši 15 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

V případě projektů vytvářejících příjmy dle čl. 61 obecného nařízení (EU) 1303/2013 bude výše podpory stanovena na základě finanční analýzy, a to metodou finanční mezery, jež je v MS2014+ zapracována do modulu CBA. V případě, kdy bude financování projektů realizováno v režimu de minimis, bude se výše nebo míra podpory řídit příslušnými předpisy relevantními pro konkrétní projekt. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole D.4 Veřejná podpora a podpora de minimis těchto Pravidel

 

Uznatelné náklady projektu:

Specifické způsobilé výdaje:

• stavební práce, zemědělské, lesnické a související služby zajišťující splnění parametrů daného specifického cíle včetně výdajů na:

• výsadbu dřevin a na dokončovací a rozvojovou péči nejdéle po dobu 3 let od ukončení realizace výsadeb na nelesních ekosystémech, ochranu a ošetření stromů,

• kácení nevhodných náletových dřevin (max. do 10 cm průměrů kmene na řezné ploše) a následné zajištění opatření proti jejich zmlazení či opětovnému rozšíření,

• likvidaci invazních a dalších nepůvodních druhů, následné zajištění opatření proti jejich opětovnému rozšíření,

• výsadbu a ochranu dřevin proti buřeni a zvěři v lesních porostech nejdéle do 5 let od ukončení realizace výsadeb (u trvalé mechanické ochrany proti zvěři mohou činit celkové náklady na její údržbu max. 20 % z jejích pořizovacích nákladů) a náklady na dosadbu z důvodu ztráty z úhynu vysazených dřevin, které mohou činit max. 20 % z nákladů na jejich výsadbu, o ochranu stanovištně vhodných druhů dřevin z přirozeného zmlazení a odstranění stanovištně nevhodných druhů dřevin v lesních porostech,

• v rámci revitalizace a podpory samovolné renaturace vodních toků a niv doprovodné prvky (tematické herní prvky, nášlapné kameny, dřevěné lavičky) realizované v zastavěném území/zastavitelné ploše max. do výše 5 % ze způsobilých přímých realizačních výdajů na revitalizaci/renaturaci vodního toku,

• obnovu ekologicko-stabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů, v souvislosti s tím instalace tabule/infopanelu za účelem zajištění informovanosti veřejnosti a pozitivního přístupu veřejnosti k realizovanému opatření,

• realizaci přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody,

• protierozní ochranu, o zprůchodnění existujících migračních bariér pro vodní organismy a monitoring k ověření funkčnosti rybího přechodu po dobu minimálně 1 roku, zprůchodnění pro semiakvatilní a suchozemské živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů na stávající technické infrastruktuře,

• opatření na podporu migrace a zmírnění mortality obojživelníků (např. instalace naváděcích trvalých bariér, které lze podpořit pouze po předchozí instalaci dočasné bariéry a odpovídajícím monitoringu), realizace propustků, přechodů, které lze podpořit pouze v případě realizace naváděcích trvalých bariér,

• odstranění náletu a nezbytné terénní úpravy bez zpevňování dováženým materiálem (štěrkem) v rámci opatření na obnovu historické cestní sítě, vyvolané investice v přímé souvislosti s projektem – např. přeložka inženýrských sítí, eliminace odvodňovacích zařízení v přímé souvislosti s revitalizačními opatřeními, výdaje na výstavbu dočasných komunikací (v případě silničních panelů se za způsobilé výdaje považují výdaje ve výši 1/3 pořizovací ceny nových silničních panelů) apod. Realizace dočasných komunikací s použitím štěrku je možná pouze za současného použití geotextilie. Náklady na vyvolané investice vstupují do celkových nákladů akce posuzovaných dle Nákladů obvyklých opatření MŽP, o za způsobilé výdaje se považují výdaje na odtěžení sedimentu včetně jeho vyvezení a uložení,

• za způsobilé výdaje lze považovat kácení a odstranění pařezů u stavebních projektů (revitalizace vodních toků, vytváření vodních prvků v krajině) v případě, že brání umístění stavby či vodního prvku v daném prostoru,

• o stavební práce na odstraňování migračních překážek, které pozbyly své funkce (např. nepotřebné a nefunkční jezy atp.).

• vedlejší rozpočtové náklady do 3 % ze způsobilých základních rozpočtových nákladů (např. geodetické práce, dokumentace skutečného provedení stavby, zařízení, a zrušení staveniště ,ztížené dopravní podmínky, provozní vlivy atp.), přičemž tyto položky spolu se základními rozpočtovými náklady tvoří celkové přímé realizační výdaje,

• zpracování plánů ÚSES odpovídajících požadavkům podle § 2 vyhlášky č. 395/1992 Sb. pro správní území obce s rozšířenou působností nebo jeho část jako podkladu pro zpřesnění vymezení ÚSES v územně plánovací dokumentaci, pokud jsou poskytnuty do územně analytických podkladů obcí.

• studie, jsou-li navázány na realizované opatření a splňují-li obecné podmínky způsobilosti projektové přípravy

 

Specifické nezpůsobilé výdaje

• Mimo lesní porosty je u nestavebních projektů kácení původních druhů dřevin nad 10 cm průměru kmene, včetně ovocných dřevin73 nezpůsobilým výdajem.

• V lesních porostech jsou náklady na kácení dřevin v rámci těžby u lesopěstebních opatření nezpůsobilé.

• Frézování a jiné způsoby likvidace pařezů u nestavebních projektů jsou nezpůsobilým výdajem.

Lhůta pro podání žádosti:

Lhůta pro doručení žádostí: 29.6.2018 do 20:00 hodin

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Posílit přirozené funkce krajiny 111

Výše podpory:

Maximálně 100 % celkových způsobilých výdajů dle typu opatření

Oprávnění žadatelé:

Obce • dobrovolné svazky obcí • veřejnoprávní instituce • vysoké školy, školy a školská zařízení • nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky) • církve a náboženské společnosti a jejich svazy • podnikatelské subjekty • obchodní společnosti a družstva • fyzické osoby podnikající.

Podporované záměry:

Aktivita 4.3.1: Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury ---- Aktivita 4.3.2: Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur ---- Aktivita 4.3.3: Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů ---- Aktivita 4.3.4: Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000 ---- Aktivita 4.3.5: Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu

---

Název dotace:

Posílit přirozené funkce krajiny 111

Popis dotace:

Aktivita 4.3.1: Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury

Aktivita 4.3.2: Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur

• zpracování plánů ÚSES (včetně jejich aktualizace) mimo CHKO a NP vč. jejich ochranných pásem. Plán ÚSES musí být zpracován dle Metodiky vymezování územního systému ekologické stability,

• založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí, • zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES, • liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku),

• zásahy posilující ekologicko-stabilizační funkce60 významných krajinných prvků,

• v souvislosti s realizací doprovodné vegetace obnova historické cestní sítě s nezpevněným povrchem umožňující pěší průchod krajinou,

• vytváření a obnova vodních prvků s ekostabilizační funkcí (např. tůní, mokřadů a malých vodních nádrží, které neslouží k chovu ryb nebo slouží jenom k takovému chovu ryb, který neoslabí ekologické funkce nádrží) včetně nepravidelně zaplavovaných území (např. lužních lesů).

Aktivita 4.3.3: Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů

Aktivita 4.3.4: Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000

• dosadby a podsadby MZD přirozené druhové skladby včetně zajištění ochrany a nezbytné následné péče a vnos stanovištně vhodných keřů do porostních plášťů,

• výsadby MZD přirozené druhové skladby nad rámec minimálního podílu dle vyhlášky č. 83/1996 Sb. při obnově porostů včetně zajištění ochrany,

• zvýšení podílu MZD přirozené druhové skladby při rekonstrukcích porostů,

• zvýšení podílu MZD přirozené druhové skladby po provedení výchovného zásahu (prořezávky, probírky do 40, probírky 40+), zlepšení jejich konkurenční schopnosti v porostu a zajištění přirozené prostorové skladby porostu.

Aktivita 4.3.5: Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu

• podpora opatření zamezujících vodní erozi: o opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů apod.), o stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy apod.), o preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.),

• podpora opatření zamezujících větrné erozi: o obnova či zakládání větrolamů.
 

Výše podpory:

Maximálně 100 % celkových způsobilých výdajů dle typu opatření
V případě projektů kombinujících více aktivit či typů opatření, u kterých je rozdílná výše podpory, je konečná výše podpory stanovena jako vážený aritmetický průměr z nákladů jednotlivých opatření (s použitím finančních objemů jako vah) a následně zaokrouhlena na nejbližší nižší číslo dělitelné pěti.

Uznatelné náklady projektu:

Specifické způsobilé výdaje:
• stavební práce, zemědělské, lesnické a související služby zajišťující splnění parametrů daného specifického cíle včetně výdajů na: pořízení či aktualizace studie systému sídelní zeleně
- výdaje na výsadbu dřevin a na dokončovací a rozvojovou péči nejdéle po dobu 3 let od ukončení realizace výsadeb.
- ochranu a ošetření stávajících stromů,
- kácení nevhodných náletových dřevin (max. do 10 cm průměrů kmene na řezné ploše) a následné zajištění opatření proti jejich zmlazení či opětovnému rozšíření,
- likvidaci invazních a dalších nepůvodních druhů, následné zajištění opatření proti jejich opětovnému rozšíření,
- výsadbu a ochranu dřevin proti buřeni a zvěři v lesních porostech nejdéle do 5 let od ukončení realizace výsadeb (u trvalé mechanické ochrany proti zvěři mohou činit celkové náklady na její údržbu max. 20 % z jejích pořizovacích nákladů) a náklady na dosadbu z důvodu ztráty z úhynu vysazených dřevin, které mohou činit max. 20 % z nákladů na jejich výsadbu,
- ochranu stanovištně vhodných druhů dřevin z přirozeného zmlazení a odstranění stanovištně nevhodných druhů dřevin v lesních porostech,
- v rámci revitalizace a podpory samovolné renaturace vodních toků a niv výkup pozemků k zajištění dostatečně širokého pásu nivy pro přirozený vývoj koryta vodního toku do výše nákladů na pořízení nemovitosti a doprovodné prvky (tematické herní prvky, nášlapné kameny, dřevěné lavičky) realizované v zastavěném území/zastavitelné ploše max. do výše 5 % ze způsobilých přímých realizačních výdajů na revitalizaci/renaturaci vodního toku
- obnovu ekologicko-stabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů, v souvislosti s tím instalace tabule/infopanelu za účelem zajištění informovanosti veřejnosti a pozitivního přístupu veřejnosti k realizovanému opatření,
- realizaci přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody,
- protierozní ochranu
- zprůchodnění existujících migračních bariér pro vodní organismy a monitoring k ověření funkčnosti rybího přechodu po dobu minimálně 1 roku, zprůchodnění pro semiakvatilní a suchozemské živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů na stávající technické infrastruktuře,
- opatření na podporu migrace a zmírnění mortality obojživelníků (např. instalace naváděcích trvalých bariér, které lze podpořit pouze po předchozí instalaci dočasné bariéry a odpovídajícím monitoringu), realizace propustků, přechodů, které lze podpořit pouze v případě realizace naváděcích trvalých bariér, - odstranění náletu a nezbytné terénní úpravy bez zpevňování dováženým materiálem (štěrkem) v rámci opatření na obnovu historické cestní sítě,
- vyvolané investice v přímé souvislosti s projektem – např. přeložka inženýrských sítí, eliminace odvodňovacích zařízení v přímé souvislosti s revitalizačními opatřeními, výdaje na výstavbu provizorní komunikace apod. (budování provizorních komunikací v rámci staveniště ze silničních panelů, kde se za způsobilé výdaje považují výdaje ve výši 1/3 pořizovací ceny nových silničních panelů); náklady na vyvolané investice vstupují do celkových nákladů akce posuzovaných dle Nákladů obvyklých opatření MŽP,
- za způsobilé výdaje se považují výdaje na odtěžení sedimentu včetně jeho vyvezení a uložení, o za způsobilé výdaje lze považovat kácení a odstranění pařezů u stavebních projektů (revitalizace vodních toků, vytváření vodních prvků v krajině) v případě, že brání umístění stavby či vodního prvku v daném prostoru,
- stavební práce na odstraňování migračních překážek, které pozbyly své funkce (např. nepotřebné a nefunkční jezy atp.).
• vedlejší rozpočtové náklady do 3 % ze způsobilých základních realizačních nákladů (např. geodetické práce, dokumentace skutečného provedení stavby, zařízení a zrušení staveniště, ztížené dopravní podmínky, provozní vlivy atp.), přičemž tyto položky spolu se základními realizačními náklady tvoří celkové přímé realizační výdaje.
• zpracování plánů ÚSES odpovídající požadavkům podle § 2 vyhlášky č. 395/1992 Sb. pro správní území obce s rozšířenou působností nebo jeho část jako podkladu pro zpřesnění vymezení ÚSES v územně plánovací dokumentaci, pokud jsou poskytnuty do územně analytických podkladů obcí. Plán ÚSES musí být zpracován autorizovaným projektantem územních systémů ekologické stability s dílčí autorizací ČKA A.3.1. Projektová dokumentace na opatření založení biocenter a biokoridorů ÚSES musí být zpracována autorizovaným projektantem pro krajinářskou architekturu (autorizace ČKA A.3/A.3.1).
• studie, jsou-li navázány na realizované opatření a splňují-li obecné podmínky způsobilosti projektové přípravy (je možné předložit pouze studie již zpracované a prokazující smysluplnost opatření):

Lhůta pro podání žádosti:

Lhůta pro doručení žádostí: 28.2.2018 do 20:00 hodin

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie ---- 5.2: Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov

Výše podpory:

Podpora bude poskytována formou dotace s maximální procentuální hranicí z celkových způsobilých výdajů projektu a to včetně projektů podléhajících veřejné podpoře nebo podpoře de minimis. U projektů z oblasti 5.1.a je dotace odstupňována dle dosažených parametrů viz Tabulka 1. U projektů z oblasti 5.1.b je maximální výše dotace stanovena pro konkrétní typy projektů v Tabulce 2. V případě, kdy bude financování projektů podléhat veřejné podpoře nebo bude v režimu de minimis, bude se podpora řídit příslušnými předpisy relevantními pro konkrétní projekt. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole D.4 Veřejná podpora a podpora de minimis těchto Pravidel

Oprávnění žadatelé:

kraje --- obce --- dobrovolné svazky obcí --- nestátní neziskové organizace 85 (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky) --- církve a náboženské společnosti a jejich svazky 86

Podporované záměry:

---

Název dotace:

5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie ---- 5.2: Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov

Popis dotace:

Typy podporovaných projektů a aktivit 5.1

a) Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov, včetně projektů realizovaných metodou EPC: o zateplení obvodového pláště budovy, o výměna a renovace (repase) otvorových výplní, o realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. rekonstrukce vnitřního osvětlení, systémy měření a regulace vytápění), o realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, o realizace systémů využívajících odpadní teplo, o výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn, o instalace fotovoltaického systému, o instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu TV,

b) Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn, instalace solárně-termických kolektorů, instalace fotovoltaického systému a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, pokud veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu.

V rámci renovace budov definovaných zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, jako kulturní památka nebo budovy, které nejsou kulturní památkou, ale nachází se v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny (dále jen „památkově chráněné budovy“), budou podporovány rovněž dílčí aktivity vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy bez ohledu na dosažení parametrů pro celkovou energetickou náročnost budovy.

Podpora bude poskytována zejména na opatření s delší ekonomickou návratností. Klíčová je rovněž následná péče o správné vytápění objektů a renovace souvisejících technologických zařízení, zejména zdrojů tepla a regulačních systémů. Tato opatření je vhodné realizovat současně s déle návratnými opatřeními v jednom projektu např. prostřednictvím metody energetických služeb s garantovanou úsporou energie, v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (dále jen „EPC“).

Typy podporovaných projektů a aktivit 5.1

• podpora výstavby nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu.

Výše podpory:

Podpora bude poskytována formou dotace s maximální procentuální hranicí z celkových způsobilých výdajů projektu a to včetně projektů podléhajících veřejné podpoře nebo podpoře de minimis. U projektů z oblasti 5.1.a je dotace odstupňována dle dosažených parametrů viz Tabulka 1. U projektů z oblasti 5.1.b je maximální výše dotace stanovena pro konkrétní typy projektů v Tabulce 2. V případě, kdy bude financování projektů podléhat veřejné podpoře nebo bude v režimu de minimis, bude se podpora řídit příslušnými předpisy relevantními pro konkrétní projekt. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole D.4 Veřejná podpora a podpora de minimis těchto Pravidel

Lhůta pro podání žádosti:

Lhůta pro doručení žádostí: 28.2.2018 do 20:00 hodin ---- 94 plánované datum vyhlášení výzvy 1.2.2018 - plánované datum ukončení příjmu 4.4.2018 ---- 109 plánované datum vyhlášení výzvy 15.6.2018 - plánované datum ukončení příjmu 10.9.2018

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

šipka

Kolik je 3+2

Další služby Profesionálů

projekční činnost

Poskytujeme zpracování projektové dokumentace ve všech stupních a na všechny typy staveb, včetně inženýrské činnosti k získání potřebných povolení a výjádření dotčených úřadů.   Zjistěte více projektování

výběrová řízení

Poskytujeme komplexní zastoupení zadavatele při administraci výběrových řízení dle Zákona o veřejných zakázkách či dle metodiky jednotlivých dotačních orgánů.   Zjistěte více výběrové řízení

technické dozory

Poskytujeme výkon technického dozoru stavebníka a všechny typy staveb, včetně stavebních záměrů dotovaných z prostředků EU.   Zjistěte více technický dozor

nahoru