Aktuální dotační výzvy

S námi vám neunikne žádná dotační příležitost. Průběžně monitorujeme všechny možnosti finanční podpory pro obce a města i neziskové organizace. Podívejte se, jaké jsou aktuálně otevřené výzvy.

VYBERTE OBLAST

PROGRAM OBNOVY VENKOVA

Výše podpory:

Účel 1 a 2 – 50 000 Kč – 1 500 000 Kč, max. 50% ---- Účel 3 – 50 000 Kč – 500 000 Kč, max. 50% ---- Účel 4 – 30 000 Kč – 200 000 Kč, max. 70% ---- Účel 5 – 20 000 Kč – 200 000 Kč, max. 70%.

Oprávnění žadatelé:

Obec v KHK, která měla k 31. 12. 2016 méně než 3000 obyvatel

Podporované záměry:

Účel 1 – Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti ---- Účel 2 – Komplexní úprava veřejných prostranství a místních komunikací a pořízení, oprava a údržba místní technické a dopravní infrastruktury ---- čel 3 - Obnova památkového fondu ---- Účel 4 – Obnova a technické zajištění stávajících vodních nádrží ---- Účel 5 – Nakládání s odpady

---

Název dotace:

PROGRAM OBNOVY VENKOVA

Popis dotace:

Účel 1 – Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti – obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti, včetně školních / školkových zahrad (výstavba, rekonstrukce, oprava, komplexní úprava nebo pořízení – zkvalitnění života na venkově

Účel 2 – Komplexní úprava veřejných prostranství a místních komunikací a pořízení, oprava a údržba místní technické a dopravní infrastruktury – komplexní úprava veřejných prostranství a místních komunikací a pořízení, oprava a údržba místní technické a dopravní infrastruktury (výstavba, rekonstrukce, oprava, komplexní úprava nebo pořízení) – zkvalitnění života na venkově

Účel 3 -  Obnova památkového fondu – stavební obnova nemovitých národních kulturních památek, nemovitých kulturních památek a staveb umístěných v památkové rezervaci nebo památkové zóně,

- restaurování movitých památek a umělecko-řemeslných děl prohlášených za kulturní památku či národní kulturní památku

- obnova historicky a umělecky cenných varhan, včetně těch, které nejsou prohlášeny samostatnou kulturní památkou

Účel 4 – Obnova a technické zajištění stávajících vodních nádrží – zajištění realizace a obnovy prostor pro akumulaci povrchových vod ke zlepšení malého vodního cyklu prostřednictvím zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení, dokumentace skutečného provedení stavby, zjednodušené dokumentace nebo na realizaci obnov stávajících vodních nádrží v katastru žadatele o dotaci

Účel 5 – Nakládání s odpady - přecházení vzniku odpadů, snižování měrné produkce odpadů zvýšením účinnosti odděleného sběru a materiálového využití odpadů (projekční příprava či realizace opatření a aktivit v oblasti odpadového hospodářství obcí vycházející z příslušné legislativy a prováděcích předpisů v oblasti nakládání s komunálními odpady a směřující k naplnění cílů závazné části Plánu odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje n léta 2016-2025

Doba realizace projektu 1. 1. 2018 – 30. 11. 2019

 

Výše podpory:

Účel 1 a 2 – 50 000 Kč – 1 500 000 Kč, max. 50%

Účel 3 – 50 000 Kč – 500 000 Kč, max. 50%

Účel 4 – 30 000 Kč – 200 000 Kč, max. 70%

Účel 5 – 20 000 Kč – 200 000 Kč, max. 70%

Uznatelné náklady projektu:

Způsobilé výdaje:

- Výdaje bezprostředně spojené s realizací projektu

Nezpůsobilé výdaje:

- Výdaje, jejichž vynaložení nesouvisí s realizací projektu

- Výdaje na zpracování a administraci žádosti o dotaci

- Leasingové splátky, úroky z úvěrů, penále, odpisy

- DPH, jejíž odpočet může příjemce uplatnit (zpětně)

- Výdaje na úhradu ztrát ze směnných kurzů

- Pořízení PD nebo studie, IČ – stavební dozor ( pro účel 1-2)

- Pořízení PD ve výši 95% požadované výše dotace (pro účel 3)

Lhůta pro podání žádosti:

1. 2. 2018 (8.00 hod) – 27. 2. 2018 (14.00 hod)

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace - chodníky

Výše podpory:

85 %, max. 20 milionů jednomu žadateli

Oprávnění žadatelé:

Obec, resp. její organizační složka (městský obvod, městská či místní část) nebo příspěvková organizace, která vykonává správu majetku ve vlastnictví obce.

Podporované záměry:

---

Název dotace:

Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace - chodníky

Popis dotace:

Akce, pro které lze poskytnout příspěvek:

a) opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace – OBLAST I

b) opatření ke zvyšování bezpečnosti nebo plynulosti dopravy – OBLAST II

OBLAST I – Opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace:

Na výstavbu, rekonstrukce a úpravy chodníků a bezbariérové úpravy nástupišť linkových spojů a veřejné hromadné dopravy (MHD, integrované dopravy, atd.) podél autobusových zastávek, včetně vlastních autobusových zálivů podél silnic I., II. nebo III. třídy a podél místních komunikací (mimo MK IV. třídy, na kterých je smíšený provoz), ležící na trase odsouhlasené v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny s doloženou průměrnou intenzitou dopravy vyšší než 500 vozidel/24hodin.

Akce dle OBLASTI I musí tvořit jednu celistvou a propojenou pěší trasu. Výjimkou muže být výstavba (rekonstrukce) bezbariérových úprav chodníků podél autobusových zálivů a vlastních autobus. Zálivů linkových spojů a veřejné hromadné dopravy v rámci jedné trasy.

OBLAST II – Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy:

1) Finanční prostředky lze poskytnout na akce investičního charakteru podél silnic I., II. nebo III. třídy nebo podél místních komunikací (mimo MK IV. třídy, na kterých je umožněn smíšený provoz) ležících na trase odsouhlasené v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny s doloženou průměrnou intenzitou dopravy vyšší než 500 vozidel/24hodin, týkajících se:

- výstavba, rekonstrukce přechodů pro chodce, které navazují na chodníky,

- výstavba a rekonstrukce míst pro přecházení, lávek a podchodů pro chodce, které navazují na chodníky,

- nasvětlení přechodů, ale vždy ve vazbě na bezbariérovou stavební úpravu přechodů pro chodce,

- světelné signalizační zařízení řídícího provoz samostatného

přechodu pro chodce, ale vždy ve vazbě na bezbariérovou stavební úpravu přechodů pro chodce,

2) Finanční prostředky lze poskytnout na akce investičního i neinvestičního charakteru na silnicích I., II. nebo III. třídy týkající se:

- úprav vjezdu do obce (směrové vychýlení jízdního pruhu pomocí dopravního ostrůvku nebo středového dělícího pásu (vstupní brány do obcí) s nasvětlením, fyzické zúžení komunikace, atd.)

- světelného signalizačního zařízení pro řízení provozu na izolované dynamicky řízené křižovatce

- zvýrazňující optické prvky na pozemních komunikacích - zvýrazňující sloupky, obrubníkové odrazky, vodící trvale svítící knoflíky a zvýrazňující knoflíky,

- měřičů rychlosti vozidel s informativními ukazateli okamžité rychlosti vozidel (pouze informativní měřiče),

Akce dle OBLASTI II, může obsahovat i větší počet samostatných úprav.

V rámci jedné žádosti se může předložit maximálně jedno opatření dle OBLASTI I a další opatření (bez omezení počtu) dle OBLASTI II.

Výše podpory:

85 %,

max. 20 milionů jednomu žadateli

Uznatelné náklady projektu:

Způsobilé výdaje:

 1. Jsou akceptovány náklady, které souvisí s přímou realizací akce, a které jsou vymezeny stavebními objekty v oblasti I a II

Nezpůsobilé výdaje:

 1. Veřejné osvětlenívýjimkou jsou položky pro nasvětlení/přisvětlení přechodů pro chodce a nasvětlení středových dopravních ostrůvků na vjezdech do obcí

 2. Přeložky sítí – výjimkou jsou přeložky sítí vyvolené stavbou, ležící v trase stavby nebo jí kříží(rozvaděče, inženýrské sítě, elekt. vedení, VO (pouze montáž a demontáž)), přeložky dopravního značení, bezpečnostních prvků (zábradlí, svodidel)

 3. Dešťovou a splaškovou kanalizace nebo kanalizační řady -  výjimku tvoří kanalizační vpusti, šachty a přípojky sloužící k odvodu povrchových vod z pozemní komunikace

 4. Čištění komunikací, příkopů apod., proplach kanalizace, uklizení stavby

 5. Mobiliář (lavičky, koše) a čekárny autobusových zastávek -  výjimkou jsou zábradlí a dopravně a bezpečnostní sloupky či zábrany

 6. Příjezdové a přístupové cesty k objektům, schodiště, rampy

 7. Úpravy přilehlé komunikacevýjimkou jsou úpravy komunikace do 0,5 m od hrany chodníkového tělesa a úpravy komunikace podél bezbariérových úprav nástupišť integrované dopravy, zastávek a zálivů

 8. Sjezdy nebo nájezdy na sousední nemovitostivýjimkou je připojení sousedních nemovitostí ke komunikaci přes chodníkové těleso, kdy je UN délka vjezdu o stejné šířce jako chodník, obrubníky a případná hmatová úprava a výškové vyrovnání podkladních vrstev do 0,5 m od hrany chodníku

 9.  Osázení vegetací a sadové úpravyvýjimku tvoří výškové vyrovnání a svahování a dále zatravňovací dlažby dopravně bezpečnostních ostrůvků a vstupních bran

 10. Vstupy do budov a jejich vnitřní bezbariérové úpravy

 11. Ostatní konstrukce bez přímého vztahu k účelu akce

 12. Izolace přilehlých budov a podezdívek oplocení -  výjimku tvoří izolace opěrných a zárubních zdí a izolace spodních staveb lávek

 13. Svislá a vodorovná dopravní značení komunikace, která nesouvisí se zvýšením bezpečnosti

 14. Parkoviště výjimku tvoří parkovací stání vyhrazená pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené

 15. Oplocení včetně podezdívek -  výjimkou je oplocení, které plní funkci bezpečnostního prvku

 16. Náklady na zpracování projektové dokumentace

 17. Geodetické a geometrické prácevýjimkou jsou náklady na práce pro zaměření skutečného provedení stavby

 18. Vedlejší rozpočtové náklady, např. ztížené stavební podmínky, přirážky, provoz investora, stavební a autorský dozor, veškeré zkoušky -  výjimkou je zařízení staveniště, kompletační činnosti a přechodné dopravní značení

 19. Příprava území krom přípravy území, které je součástí stavby

 20. Demolice objektůvýjimku tvoří demolice stávajících chodníků, podkladních a obrusných vrstev stavbou dotčených pozemních komunikací do 0,5 m od hrany navrhovaného chodník. tělesa a rušení stávajících přechodů, odstranění a likvidace stromů v trase. Dále také demolice objektů, které budou obnoveny a které budou následně uznatelné

Lhůta pro podání žádosti:

do 11. 1. 2018

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Podpora obnovy a rozvoje venkova ---- DT č. 6 – Podpora obnovy sportovní infrastruktury

Výše podpory:

70% uznatelných nákladů, min. 500 000 Kč, max. 5 000 000 Kč

Oprávnění žadatelé:

Obec do 3000 obyvatel (stav k 1. 1. 2017), nikoli. např. obcí zřízená právnická osoba, která je zřizovatelem základní školy

Podporované záměry:

Rekonstrukce, modernizace a vybudování školních hřišť. ---- Rekonsturkce a modernizace školních tělocvičen.

---

Název dotace:

Podpora obnovy a rozvoje venkova ---- DT č. 6 – Podpora obnovy sportovní infrastruktury

Popis dotace:

Podporovány budou projekty s výstupy, na jejichž výběru a přípravě, případně také realizaci, se prokazatelně podílela generace dětí a mládeže, a které jsou zaměřené:

•    na rekonstrukci, modernizaci nebo vybudování školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy,
•    na rekonstrukci nebo modernizaci školních tělocvičen

Školním hřištěm, tělocvičnou pro účely tohoto DT je brána stavba (zařízení), která je využívána k tomuto účelu a je součástí školního areálu. V případě, že škola touto stavbou prokazatelně nedisponuje a využívá jiné zařízení v majetku obce, je možné dotaci na tuto stavbu využít.

Výše podpory:

70% uznatelných nákladů

min. 500 000 Kč

max. 5 000 000 Kč

Uznatelné náklady projektu:

Neuznatelné náklady:

- tělovýchovné nářadí/sportovní příslušenství určené k zabudování (např. ribstole, konstrukce na šplh, kruhy, hrazdy, volejbal/tenis/nohejbal do pouzder, otočné a sklopné

 

- které vznikly nejdříve den po podání žádosti a souvisejí výhradně s realizací akce košíkové atd.)

- tělovýchovné nářadí/sportovní příslušenství přenosné (např. lavičky, bedny, trampolíny, tělocvičné kozy a koně, žíněnky, gymnastické běhouny, branky na házenou a florbal, fotbal, míče, doskočiště mobilní, odrazové můstky, startovací bloky apod.

- náklady na přípravu žádosti, zhotovení PD a na odměny manažerů

Uznatelné náklady:

- doplňkové UN, které jsou spojené s rekonstrukcí nebo modernizací sociálního zařízení

Lhůta pro podání žádosti:

16. 10. 2017 – 15. 1. 2018

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Podpora obnovy a rozvoje venkova ---- DT č. 5 - Podpora obnovy místních komunikací

Výše podpory:

50 % uznatelných nákladů, min. 200 000 Kč, max. 1 000 000 Kč

Oprávnění žadatelé:

Obec do 3000 obyvatel (stav k 1. 1. 2017). Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.

Podporované záměry:

Obnova (oprava/rekonstrukce) místních komunikací a jejich součástí.

---

Název dotace:

Podpora obnovy a rozvoje venkova ---- DT č. 5 - Podpora obnovy místních komunikací

Popis dotace:

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu (opravu/rekonstrukci) místních komunikací a jejich součásti dle zákona č. 13/1997 Sb.:

 • všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy
 • místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy)
 • jsou-li v majetku obce, pak také jejich napojení na příslušnou pozemní komunikaci
 • dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace:

- obnova kanalizace, včetně úprav k odvádění vody jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z této komunikace,

- obnova propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, opěrné, zárubních, obkladních a parapetních zdi, taras, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů.

Dotace je poskytována pouze na jednu místní komunikaci obce (podle evidence pasportu komunikací).

Výše podpory:

Uznatelné náklady projektu:

Neuznatelné náklady:

 1. výstavba nových místních komunikací
 2. oprava, rekonstrukce, údržba či výstavba účelových komunikací a chodníků
 3. inženýrské sítě
 4. energetická, telekomunikační, tepelná a jiná vedení, včetně sloupů těchto vedení
 5. reklamní zařízení a poutače
 6. veřejné osvětlení

 

Lhůta pro podání žádosti:

od 16. října do 15. ledna 2018 (do 12:00)

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Podpora obnovy a rozvoje venkova ---- DT č. 2 – Podpora zapojení generací do komunitního života v obci (dětská hřiště)

Výše podpory:

70 % uznatelných nákladů ---- min. 100 000 Kč, max. 400 000 Kč

Oprávnění žadatelé:

Obec do 3000 obyvatel (stav k 1. 1. 2017), svazek obcí

Podporované záměry:

Podpora vybudování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku (veřejné prostranství, veřejná zeleň, hřiště, klubovny, cyklostezky, bruslařské dráhy, naučné stezky)

---

Název dotace:

Podpora obnovy a rozvoje venkova ---- DT č. 2 – Podpora zapojení generací do komunitního života v obci (dětská hřiště)

Popis dotace:

Podpora vybudování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku

Budou podporovány akce s výstupy sloužícími generacím různých věkových skupin, na jejichž výběru a přípravě
(resp. realizaci) se prokazatelně podílela generace dětí a mládeže, a které jsou zaměřené na:

- úpravu veřejných prostranství

- obnovu a zřizování veřejné zeleně

- rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (hřiště, klubovny, cyklostezky, bruslařské dráhy, naučné stezky apod.).

Místo pasivního odpočinku je zpevněná plocha vybudovaná za účelem posezení a relaxace v krajině/přírodě. Místo pasivního odpočinku musí být vždy veřejně přístupné a nesmí být zpoplatněno. Součástí místa pasivního odpočinku může být například lavička/y, stůl/stoly, stojan/y na kola, odpadkový/é koš/e, přístřešek nebo závětří se střechou apod.

Výše podpory:

70 % uznatelných nákladů

min. 100 000 Kč, max. 400 000 Kč

Uznatelné náklady projektu:

Způsobilé výdaje:

- které vznikly nejdříve den po podání žádosti a souvisí výhradně s realizací akce

Nezpůsobilé výdaje:

- nákup drobného vybavení: stolní hry, míče, švihadla

- náklady na přípravu žádosti, zhotovení PD a odměny manažerů

Lhůta pro podání žádosti:

od 16. 10. 2017 do 15. 1. 2018 (12:00)

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích

Výše podpory:

80% ze způsobilých výdajů ---- Maximální výše podpory: obce do 500 obyvatel 2 mil. Kč, obce nad 500 obyvatel 150 tisíc Kč

Oprávnění žadatelé:

Všechny fyzické i právnické osoby, včetně organizačních složek státu

Podporované záměry:

Zakládání a obnova ploch zeleně a doprovodných vodních prvků ---- podpora existence volně žijících živočichů ---- izolační zeleň v okolí silnic ---- cesty, pěšiny, mostky

---

Název dotace:

Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích

Popis dotace:

- zakládání a obnova ploch zeleně a doprovodných vodních prvků přírodě blízkého charakteru (alejí, parků, odpočinkových ploch, tůní, mokřadů atd.)
- opatření k zajištění podmínek pro existenci volně žijících živočichů v sídlech (realizace prvků pro podporu hnízdění ptáků, plazů aj.)
- zakládání a obnova ploch izolační zeleně, tj. souvislých pásových porostů stromů a keřů v okolí silnic či jiných zdrojů prašnosti
- doplňkové aktivity k výše uvedeným aktivitám: - pořízení nového, či rekonstrukce stávajícího mobiliáře;
- přeměna nepropustných povrchů na propustné či polopropustné, obnova a budování cest, pěšin a mostků
 

Výše podpory:

80% ze způsobilých výdajů

Maximální výše podpory: 

- obce do 500 obyvatel 2 mil. Kč
- obce nad 500 obyvatel 150 tisíc Kč

Uznatelné náklady projektu:

Způsobilé výdaje:

- výdaje na zpracování projektové dokumentace, technický a autorský dozor, na zadávací dokumentaci, na zpracování či aktualizaci studií systému sídelní zeleně – do výše maximálně 10 % CZV

- služby, dodávky, stavební práce přímo související s výsadbou a dokončovací péčí

- výdaje na rozvojovou péči

- výdaje na výsadbu, ochranu a ošetření dřevin

- výdaje na opatření k zajištění podmínek pro existenci volně žijících živočichů a na podporu biodiverzity

- výdaje na založení trvalkových záhonů a trávníků

- výdaje na demolici nefunkčních zařízení, následná rekultivace, výdaje na přeměnu nepropustných plocha na propustné a polopropustné, obnova a zakládání vodních prvků, drobných retenčních nádrží – do výše maximálně 40% CZV

- výdaje na pořízení či rekonstrukci mobiliáře – do výše maximálně 20%

- výdaje související s publicitou – do výše maximálně 5% CZV

 

Nezpůsobilé výdaje:

- kácení a frézování

Lhůta pro podání žádosti:

16. 10. 2017 - 30. 3. 2018

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Komunitní dům pro seniory

Výše podpory:

Max. 600 000 Kč na jeden byt, dotace nesmí přesáhnout 500 000 EUR (de minimis)

Oprávnění žadatelé:

Právnická osoba (obce, svazek obcí, městská část Prahy, příspěvková organizace zřízená samosprávným celkem, veřejně obchodní společnost, s.r.o., společnost komanditní, a.s., evropská společnost, sociální družstvo; spolek, o.p.s., církev)

Podporované záměry:

Vznik podporovaných bytů k poskytování sociálního bydlení pro seniory a pro osoby s nepříznivou sociální situací (tj. jejich věk, zdravotní stav, sociální okolnosti jejich života)

---

Název dotace:

Komunitní dům pro seniory

Popis dotace:

Cílem podpory je vznik podporovaných bytů na území České republiky sloužících k poskytování sociálního bydlení pro seniory a pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace - věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života.


Cílem výstavby Komunitních domů seniorů je zajištění sociálního nájemního bydlení pro osoby z cílové skupiny tak, aby došlo k uchování a prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti, a současně aby byl umožněn komunitní způsob života na principu sousedské výpomoci. Důraz je kladen na mezilidské vztahy a zachování osobní nezávislosti každého jedince.


Cílová skupina: Osoby ve věku 60 let a více (60+), které prokáží, že jejich průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 1 násobek průměrné měsíční mzdy v případě 1 členné domácnosti nebo 1,2 násobek v případě 2 členné domácnosti.


Komunitní domem seniorů se rozumí:

- bytový dům, ve kterém jsou výhradně podporované byty a zároveň sdílené prostory na podporu komunitního života seniorů;
- bytem v Komunitním domě seniorů podporovaný byt, který je určený k sociálnímu bydlení osob v seniorském věku a který splňuje stavebně technické parametry upravitelného bytu
- sdíleným prostorem se rozumí společenské prostory, které jsou centrem společných aktivit Komunitního domu seniorů

Výše podpory:

Max. 600 000 Kč na jeden byt,

dotace nesmí přesáhnout 500 000 EUR (de minimis)

 

Uznatelné náklady projektu:

Uznatelné výdaje (v případě výstavby např.):

- zařízení staveniště

- demoliční práce

- pozemní úpravy

- stavební práce související s výstavbou domu/bytu

- doprava materiálu,

- demontáž a likvidace stávajícího zařízení

- uložení na skládce

- revize a zkoušky

 

Neuznatelné výdaje:

- projektová dokumentace

- výdaje na pořízení pozemku, budovy

- stavební dozor a autorský dozor

- náklady související s vypracováním žádosti

- zpracování posudků a odhadů

Lhůta pro podání žádosti:

od 13.10.2017 do 5.1.2018

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Pečovatelský byt

Výše podpory:

Max. 600 000 Kč na jeden byt, výstavba max. 500 000 EUR (de minimis)

Oprávnění žadatelé:

právnická osoba (obce, svazek obcí, městská část Prahy, příspěvková organizace zřízená samosprávným celkem; veřejně obchodní společnost, s.r.o., společnost komanditní, a.s., evropská společnost, sociální družstvo; spolek, o.p.s., církev)

Podporované záměry:

Vznik podporovaných bytů k poskytování sociálního bydlení seniorům nebo osobám, která mají nepříznivou životní situaci (věk, zdravotní stav, sociální okolnosti)

---

Název dotace:

Pečovatelský byt

Popis dotace:

Cílem podpory je vznik podporovaných bytů na území České republiky sloužících k poskytování sociálního bydlení pro seniory a pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace - věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života.

Cílem výstavby pečovatelských bytů je zajištění sociálního bydlení pro osoby z cílové skupiny tak, aby došlo k získání nebo prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti, a současně umožnění efektivního poskytování terénních služeb sociální péče.

Cílová skupina: Osoby v nepříznivé sociální situaci, které prokáží, že jejich průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,75 násobek průměrné měsíční mzdy v případě jednočlenné domácnosti nebo 1,0 násobek v případě dvoučlenné domácnosti, jejichž snížená soběstačnost je způsobená:

- věkem – jedná se o seniory ve věku 65 let a více (65+), nebo

- zdravotním stavem, kdy je osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby (zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách).

Pečovatelským bytem se rozumí:

- podporovaným bytem nájemní byt určený k sociálnímu bydlení postavený nebo pořízený se státní dotací podle tohoto podprogramu

- pečovatelským bytem podporovaný byt, který je určený k sociálnímu bydlení osob v nepříznivé sociální situaci způsobené věkem nebo zdravotním stavem a který splňuje stavebně technické parametry upravitelného bytu

Výše podpory:

Max. 600 000 Kč na jeden byt,

výstavba max. 500 000 EUR (de minimis)

Uznatelné náklady projektu:

Uznatelné výdaje (v případě výstavby např.):

- zařízení staveniště

- demoliční práce

- pozemní úpravy 

- stavební práce související s výstavbou domu / bytu

- doprava materiálu

- demontáž a likvidace stávajícího zařízení

- uložení na skládce

- revize a zkoušky

Neuznatelné výdaje:

- projektová dokumentace

- výdaje na pořízení pozemku, budovy

- stavební dozor a autorský dozor

- náklady související s vypracováním žádosti

- zpracování posudků a  odhadů

 

 

Lhůta pro podání žádosti:

13. 10. 2017 – 5. 1. 2018

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Výstavba kanalizace a ČOV

Výše podpory:

Max. 85 % z celkových způsobilých výdajů po odečtení příjmů projektů ---- Příjmy projektu budou odečteny jednorázovou sazbou ve výši 25 % Kritéria přijatelnosti ---- Minimální způsobilé realizační výdaje na projekt v rámci aktivity 1.1.1 jsou stanoveny na 4 000 000 Kč (bez DPH), v rámci aktivity 1.1.2 na 1 000 000 Kč (bez DPH)

Oprávnění žadatelé:

Obce / města, dobrovolné svazky obcí, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty

Podporované záměry:

Výstavba kanalizace a výstavba nebo modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod

---

Název dotace:

Výstavba kanalizace a ČOV

Popis dotace:

aktivita 1.1.1:

- výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod (domovní čistírny odpadních vod nebudou podporovány)


aktivita 1.1.2:

- výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod

Výše podpory:

Max. 85 % z celkových způsobilých výdajů po odečtení příjmů projektů ---- Příjmy projektu budou odečteny jednorázovou sazbou ve výši 25 % Kritéria přijatelnosti ---- Minimální způsobilé realizační výdaje na projekt v rámci aktivity 1.1.1 jsou stanoveny na 4 000 000 Kč (bez DPH), v rámci aktivity 1.1.2 na 1 000 000 Kč (bez DPH)

Uznatelné náklady projektu:

Způsobilé výdaje:

- výdaje na zařízení staveniště

- výdaje na stavební práce a dodávky v přímé vazbě na daný projekt

- výdaje na realizaci kanalizace k stávající zástavbě a výdaje na ČOV (Podporovány budou systémy oddílné kanalizace. Výstavbu jednotné kanalizace lze podpořit jen ve výjimečných případech.)

- výdaje na realizaci připojení jednotlivých nemovitostí na veřejnou kanalizaci

- výdaje na vybudování záchytných nádrží na jednotných kanalizacích a dešťové zdrže před ČOV

- rekonstrukce stavebních objektů u ČOV jsou způsobilé, pouze pokud mají přímý vliv na zvýšení účinnosti ČOV nebo zvýšení kapacity ČOV

- demolice a následná úprava veřejné komunikace provedená v přímé vazbě na daný projekt

- vynucené přeložky inženýrských sítí v nezbytném rozsahu, pokud tyto sítě prokazatelně znemožňují realizaci projektu

Lhůta pro podání žádosti:

od 16. 10. 2017 do 18. 1. 2018

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Zajištění dodávek pitné vody

Výše podpory:

Max. 85 % z celkových způsobilých výdajů po odečtení příjmů projektů ---- Příjmy projektu budou odečteny jednorázovou sazbou ve výši 25 % ---- Minimální způsobilé realizační výdaje na projekt v rámci SC 1.2 jsou stanoveny na 3 000 000 Kč (bez DPH)

Oprávnění žadatelé:

Obce / města, dobrovolné svazky obcí, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace

Podporované záměry:

Výstavba a modernizace úpraven vody a výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody

---

Název dotace:

Zajištění dodávek pitné vody

Popis dotace:

Aktivita 1.2.1.

- výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně výstavby a modernizace systémů (technická opatření) pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich bezprostřední blízkosti, sloužících veřejné potřebě


Aktivita 1.2.2.

- výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě

Výše podpory:

Max. 85 % z celkových způsobilých výdajů po odečtení příjmů projektů 

Příjmy projektu budou odečteny jednorázovou sazbou ve výši 25 %

Minimální způsobilé realizační výdaje na projekt v rámci SC 1.2 jsou stanoveny na 3 000 000 Kč (bez DPH)

Uznatelné náklady projektu:

Minimální způsobilé realizační výdaje na projekt v rámci SC 1.2 jsou stanoveny na 3 000 000 Kč (bez DPH) 

Způsobilé výdaje:

- výdaje na zařízení staveniště

- výdaje na stavební práce a dodávky v přímé vazbě na daný projekt

- náklady na výstavbu a rekonstrukci úpraven vod z důvodu zlepšení kvality nebo množství pitné vody

- rekonstrukce stavebních objektů úpravny vody jsou způsobilé, pouze pokud mají přímý vliv na cíle daného projektu (zlepšení kvality nebo zvýšení množství dodávané pitné vody)

- výdaje na zdroje pitné vody v případě nedostatečné kvality nebo množství vody

- výdaje na výstavbu a dostavbu přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně objektů na síti pouze k existující zástavbě (za předpokladu existence vyhovujícího systému likvidace odpadních vod)

- výdaje na realizaci připojení jednotlivých nemovitostí na veřejný vodovod

- výdaje na opatření s cílem zvýšení množství dodávané pitné vody jen v případě nově napojených obyvatel nebo prokazatelného doložení nedostatečného zásobování lokality pitnou vodou

- demolice a následná úprava veřejné komunikace provedená v nezbytném rozsahu v přímé vazbě na daný projekt

- vynucené přeložky inženýrských sítí v nezbytném rozsahu

Lhůta pro podání žádosti:

od 16. 10. 2017 do 18. 1. 2018

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Cyklostezky

Výše podpory:

85 % uznatelných nákladů (90 % - budování na opuštěném drážním tělese a za podmínky, délka bude minimálně 1 km)

Oprávnění žadatelé:

Obec, svazek obcí

Podporované záměry:

- výstavbu cyklistické stezky - oprava cyklistické stezky - zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích nebo na silnicích II. nebo III. třídy

---

Název dotace:

Cyklostezky

Popis dotace:

Příspěvek se poskytuje na:

-   výstavbu cyklistické stezky

-   opravu cyklistické stezky

- zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích nebo na silnicích II. nebo III. třídy

Cyklistická stezka ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a vyhlášky č. 104/1997 Sb., v platném znění, místní komunikací IV. třídy nebo veřejně přístupnou účelovou komunikací, ze které je vyloučen provoz silničních motorových vozidel.

Vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty je jízdním pruhem pro cyklisty na místní komunikaci nebo na silnici II. nebo III. třídy vyznačený dopravní značkou „Jízdní pruh pro cyklisty“, popř. „Vyhrazený jízdní pruh“. Vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty se smí přejíždět jen příčně, a to na místě k tomu přizpůsobeném.

Ochranný jízdní pruh – jízdní pruhem pro cyklisty na místní komunikaci nebo na silnici II. nebo III. třídy vyznačeným pouze vodorovnou dopravní značkou „Jízdní pruh pro cyklisty“. Ochranný jízdní pruh pro cyklisty se smí přejíždět příčně, přičemž na něj smí řidič jiného vozidla vjet rovněž v podélném směru tehdy, není-li přilehlý jízdní pruh pro toto vozidlo dostatečně široký.

Výstavba -  rozumí proces realizace nové cyklistické stezky nebo přestavba stávající cyklistické stezky spočívající ve stavebních úpravách spojených s přestavbou zemního tělesa, čímž se rozumí rozšíření koruny komunikace, změna nivelety nebo přemístění osy komunikace tak, že nelze zachovat její vnější půdorysné nebo výškové ohraničení.

Oprava - činnost směřující k odstranění účinku částečného opotřebení nebo poškození majetku za účelem jeho uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jedná se o změnu dokončené stavby, při které se zachovává vnější ohraničen&i

Výše podpory:

85 % uznatelných nákladů (90 % - budování na opuštěném drážním tělese a za podmínky, délka bude minimálně 1 km

Uznatelné náklady projektu:

Způsobilé výdaje: a) Vyvolané náklady stavby jsou uznatelnými náklady nejvýše do 25% celkových uznatelných nákladů stavební části akce. b) Projektová dokumentace maximálně do výše 7 % uznatelných nákladů stavební části cyklostezky jen v případě, je jedním ze stavebníc objektů akce ----- Nezpůsobilé výdaje a) veřejné osvětlení cyk. stezky vč. stožárů b) Odpočívací plochy vč. jejich vybavení c) Přeložky – výjimkou jsou přeložky sítí vyvolané vlastní stavbou, které leží v trase předmětné stavby nebo ji kříži, přeložky dopravního značení, bezpečnostních prvků , které jsou vyvolanými náklad akce, d) Dešťová a splašková kanalizace nebo kanalizační řady vč. úprav k odvádění vody – s výjimkou kanalizačních vpustí, šachet a přípojek sloužících k odvodu povrchových vod z tělesa cyklistické stezky e) Sjezdy nebo nájezdy na sousední nemovitosti f) Osázení vegetací a sadové úpravy a s tím související práce g) Opěrné zdi h) Oplocení – s výjimkou oplocení, které plní funkci bezpečnostního prvku i) Příprava území - s výjimkou území, které je součástí stavby cyklistické stezky j) Demolice objektů k) Geodetické a geometrické práce – s výjimkou prací pro zaměření skutečného provedení stavby l) Vedlejší rozpočtové náklady m) Pořízení projektové dokumentace stavební části přesahující 7 % uznatelných nákladů v případě, že cyklistická stezka je jediným stavebním objektem akce.

Lhůta pro podání žádosti:

do 15. 1. 2018

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Křížení komunikací s nadřazenou dopravní infrastrukturou

Výše podpory:

100 % oprava nebo modernizace křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou ve vlastnictví státu (dálnice, silnice I. třídy, dráhy, vodní cesty), ---- 85 % výstavba křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou ve vlastnictví státu (dálnice, silnice I. třídy, dráhy, vodní cesty), ---- 75 % oprava nebo modernizace ostatních míst křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou (silnice II. a III. třídy).

Oprávnění žadatelé:

ŘSD ČR, SŽDC, vlastník nebo provozovatel regionální dráhy, kraj, obec (její příspěvková organizace nebo organizační složka), svazek obcí

Podporované záměry:

Výstavba, modernizace nebo oprava pozemních komunikací

---

Název dotace:

Křížení komunikací s nadřazenou dopravní infrastrukturou

Popis dotace:

Dotace se poskytuje na výstavbu, modernizaci, opravu a rekonstrukci pozemních komunikací kategorie místní komunikace a veřejně přístupná účelová komunikace a to v místech, kde tyto pozemní komunikace mimoúrovňově kříží nadřazenou dopravní infrastrukturu.

Výstavba - vybudování zcela nového objektu mimoúrovňového křížení v souladu s příslušnými právními předpisy, příslušnými ČSN a EN a resortními dokumenty Systému jakosti pozemních komunikací – INVESTIČNÍ AKCE.

Oprava – činnosti směřující k odstranění účinku částečného opotřebení nebo poškození majetku za účelem jeho uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Oprava objektu v souladu s příslušnými právními předpisy, příslušnými ČSN a EN a resortními dokumenty Systému jakosti pozemních komunikací – během opravy zůstává zachována zatížitelnost mostu, nemění se niveleta o více než 10 cm u vozovky nebo o více než 3 cm u mostů, a zůstává zachována šířka a délka mostu a umístění i počet podpěr – NEINVESTIČNÍ AKCE.

Modernizace – rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti tohoto majetku, při současném splnění podmínky, že takto provedené změny nevylučují tento majetek z předmětu financování ze SFDI s ohledem na jeho účel. Za modernizaci lze u tohoto příspěvku považovat rozsáhlejší opravu mostního objektu v souladu s příslušnými právními předpisy, příslušnými ČSN a EN a resortními dokumenty Systému jakosti pozemních komunikací – při modernizaci dochází ke zvýšení zatížitelnosti mostu nebo se mění niveleta mostu o více než 3 cm nebo se mění niveleta vozovky o více než 10 cm nebo se mění šířka či délka mostu nebo umístění či počet podpěr – INVESTIČNÍ AKCE.

Rekonstrukce – zásahy do tohoto majetku mající za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů, při současném splnění podmínky, že takt

Výše podpory:

100 % oprava nebo modernizace křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou ve vlastnictví státu (dálnice, silnice I. třídy, dráhy, vodní cesty)


85 % výstavba křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou ve vlastnictví státu (dálnice, silnice I. třídy, dráhy, vodní cesty)


75 % oprava nebo modernizace ostatních míst křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou (silnice II. a III. třídy)

 

Uznatelné náklady projektu:

Způsobilé výdaje: finanční rezerva do 10 % ceny akce - jednotlivé části mostu (případně lávky) dle ČSN 736200 - přidružené části mostu dle ČSN 736200 - vozovka a násypové a zářezové svahy v rozsahu odpovídajícím adekvátnímu napojení mostního objektu na dotčenou původní komunikaci - zemní práce v rozsahu nezbytně nutném pro provedení akce (vyjma osetí a osázení vegetací) průzkumné, geodetické a projektové práce v rozsahu nezbytně nutném pro provedení akce - náklady na stavební a autorský dozor, zařízení staveniště

Lhůta pro podání žádosti:

příjem žádostí do 6. 2. 2018

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Rekonstrukce a vybavení center ekologické výchovy a učeben = Přírodní zahrady

Výše podpory:

85% ze způsobilých výdajů ---- Minimální výše dotace: 50 tisíc Kč ---- Maximální výše dotace: 500 tisíc Kč.

Oprávnění žadatelé:

Obce, předškolní zařízení - mateřské školy, lesní mateřské školy, zřizovatelé dětských skupin, základní školy, příspěvkové organizace (zřizované obcí, krajem) působící v oblasti EVVO, nestátní neziskové organizace působící v oblasti EVVO.

Podporované záměry:

a) Vybudování, vznik a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu při MŠ ---- b) Pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské školy ---- c) Úpravy venkovních areálů a pozemků základních škol a organizací působících v oblasti EVVO pro podporu výuky ve venkovním prostředí.

---

Název dotace:

Rekonstrukce a vybavení center ekologické výchovy a učeben = Přírodní zahrady

Popis dotace:

a) Vybudování, vznik a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu při MŠ
- Rozvoj míst, kde probíhá předškolní výchova, způsobem, který umožňuje přímý a dlouhodobý kontakt dětí s přírodou. Konkrétně se jedná o vybudování, vznik a úpravu dětských hřišť a zahrad při mateřských školách.
b) Pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské školy.
- Zajištění hygienického, stravovacího a odpočinkového zázemí tak, aby byly naplněny legislativní požadavky pro provoz lesních mateřských škol.
c) Úpravy venkovních areálů a pozemků základních škol a organizací působících v oblasti EVVO pro podporu výuky ve venkovním prostředí.
-  rozvoj venkovního zázemí za účelem školního i mimoškolního vzdělávání, které probíhá ve venkovním prostředí, v přímém kontaktu s přírodou. Jedná se zejména o:
- tvorbu bylinkových či pěstitelských zahrad
- začlenění dílčích prvků přírodních zahrad v rámci školních pozemků (např. skalky, komposty, jezírka, broukoviště, kamenné hromady, apod.),
- pořízení či vybudování učeben v přírodě (vrbová zákoutí, stany, tee-pee, popř. přírodní amfiteátry či lehké pergoly pro zastínění apod.),
- pořízení či vybudování přírodních laboratoří (např. meteorologická budka, prosklené kompostéry, včelí úly, sbírky dřev, kamenů z okolí apod.),
 - vybudování naučných stezek a tabulí s vazbou na zahradní přírodní prvky

Výše podpory:

85% ze způsobilých výdajů
Minimální výše dotace: 50 tisíc Kč
Maximální výše dotace: 500 tisíc Kč

Uznatelné náklady projektu:

Způsobilé výdaje: - výdaje na zpracování projektové dokumentace, zahradní architektonické návrhy, autorský dozor, výdaje na návrhovou spolupráci. – do výše maximálně 7 % CZV - výdaje na participační aktivity - např. facilitace workshopů pro rodiče a děti- do výše maximálně 7 % CZV - výdaje na realizaci přírodních dětských hřišť a zahrad (např. pořízení rostlinného materiálu, osiva, použití přírodních materiálů, nářadí, budování úkrytů pro živočichy, provedení terénních úprav, zahradnické práce apod.); - výdaje na certifikaci prvků a zařízení dětských hřišť, popř. posuzování bezpečnosti hřišť po instalaci apod.; - výdaje na školení pro personál a pedagogy k využívání výstupů projektu pro EVVO účely - výdaje na publicitu do výše maximálně 5 % CZV - výdaje na školení pro personál a pedagogy k využívání výstupů projektu pro EVVO účely a k jeho dlouhodobé údržbě

Lhůta pro podání žádosti:

od 5. 9. 2017 do 31. 1. 2018

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

Výše podpory:

85% ze způsobilých výdajů ---- Minimální způsobilé realizační výdaje: 500 000 Kč (bez DPH)

Oprávnění žadatelé:

Kraje, města a obce, města a pověřené obce, původci odpadu, podnikatelské subjekty

Podporované záměry:

---- Výstavba (modernizace) sběrných dvorů ---- Systémy pro separaci / oddělený sběr (bez svozových prostředků) komunálního odpadu ---- Systémy pro separaci a svoz komunálního odpadu (včetně svozových prostředků) ---- Výstavba (modernizace) třídících a dotřiďovacích linek pro separaci KO ---- Výstavba, vybavení, modernizace zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů ---- Výstavba, modernizace, dovybavení bioplynových stanic ---- Nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů

---

Název dotace:

Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

Popis dotace:

- Výstavba (modernizace) sběrných dvorů
- Systémy pro separaci / oddělený sběr (bez svozových prostředků) komunálního odpadu
- Systémy pro separaci a svoz komunálního odpadu (včetně svozových prostředků)
- Výstavba (modernizace) třídících a dotřiďovacích linek pro separaci KO
- Výstavba, vybavení a modernizace zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů
- Výstavba, modernizace, dovybavení bioplynových stanic
- Nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů

Výše podpory:

85% ze způsobilých výdajů
Minimální způsobilé realizační výdaje: 500 000 Kč (bez DPH)

Uznatelné náklady projektu:

Způsobilé výdaje: ---- Výdaje na stavební práce, dodávky a služby. - v případě odděleného sběru odpadů nesmí náklady na stavební práce překročit 50% pořizovací ceny nádob. - způsobilá je vstupní cena majetku (účetní hodnota) bez úroků z úvěrů - nové zařízení nezabudované do stavby, je-li součástí systému nakládání s odpady, - zařízení na třídění, úpravu, recyklaci nebo jiné využití odpadů, - zařízení, která jsou součástí systémů odděleného sběru a svozu odpadů včetně shromažďovacích prostředků a účelových zařízení pro manipulaci a přepravu odpadů, - u projektů systému odděleného sběru lze podpořit pouze nové nádoby, které nenahrazují stávající funkční nádoby, - u projektů systému odděleného sběru a svozu lze podpořit svozovou a manipulační techniku, která je uzpůsobena výhradně pro sběr odpadů, spolu s adekvátním počtem sběrných nádob, - u projektů systému odděleného sběru odpadů lze pořídit i technologie, které zjednodušují přepravu odpadů (např. lis a štěpkovač), - zařízení na nakládání s nebezpečnými odpady ke snížení nebo odstranění nebezpečných vlastností, - zařízení sběrných dvorů, překladišť a skladů odpadů, - vybavení nebo rekonstrukce stávajících zařízení pro zajištění splnění parametrů daného specifického cíle, - účelové počítačové vybavení včetně periferií a programy pro řízení provozu a provozních agend zařízení pro nakládání s odpady, - veškeré pořizované zařízení musí být účelem a technickými parametry přiměřené kapacitě a charakteru projektu. ---- Projektová dokumentace, analýzy, výběrové řízení, manažerské řízení přípravy a realizace projektu, Zpracování analýz potenciálu odpadu, technický dozor – cenová hladina viz níže: - 10% u projektů do 1 mil. Kč (ze způsobilých výdajů); - 8% u projektů do 3 mil. Kč (ze způsobilých výdajů); - 7% u projektů do 10 mil. Kč (ze způsobilých výdajů); - 6% u projektů nad 10 mil. Kč (ze způsobilých výdajů). ---- Administrace žádosti o dotaci – 30 000 Kč bez DPH. ---- Letáky, brožury, webové stránky – maxim. do výše 5% celkových přímých realizačních výdajů a ne víc než 100 000 Kč ---- Zkoušky a dokumenty ---- Zpracování analýzy potenciálu odpadů ---- Minimální způsobilé realizační výdaje: 500 000 Kč (bez DPH)

Lhůta pro podání žádosti:

od 1. 9. 2017 – do 1. 12. 2017

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Sociální bydlení (SVL)

Výše podpory:

Min. výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 500.000 Kč ---- Max. výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt (režim de minimus): obec 15.000.000 Kč, nestátní neziskové organizace 14.210.000 Kč.

Oprávnění žadatelé:

Obce, nestání neziskové organizace, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti

Podporované záměry:

Pořízení sociálního bydlení (nákupem, rekonstrukcí, adaptací nebytových prostor) pro osoby sociálně vyloučené a osoby s orhožením sociálního vyloučení, které jsou v ekonomicky aktivním věku.

---

Název dotace:

Sociální bydlení (SVL)

Popis dotace:

Cílem je dostupné nájemní sociální bydlení, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením, vstup do nájemního bydlení v ČR.

Nástrojem dodržení tohoto cíle je pořízení bytů formou nákupu, rekonstrukce bytu či adaptace nebytových prostor pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

Sociální byt se základním vybavením je určen pro osoby, které v důsledku nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení, a jsou schopné plnit povinnosti vyplývající z nájemního vztahu.

Sociální byty musí splňovat parametry sociálního bydlení, stanovené pro IROP, technické parametry, finanční parametry, podmínky předcházení segregace a podmínky nakládání se sociálními byty.

Podporováno je sociální bydlení formou rozptýlených bytů. Bytový dům může mít nejvýše 12 bytových jednotek nebo v jednom vchodě bytového domu, který má více než osm bytů, je podíl sociálních bytů na celkovém počtu bytů nejvýše 20%.

Udržitelnost projektu: 5 let, využívání (obsazenost) do 3 měsíců od ukončení projektu

Výše podpory:

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 500.000 Kč.

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt:

- podpora režimu de minimus SOHZ za dvě rozhodná období a běžný fiskální rok v souladu s nařízení č. 360/2015:

- obec 15.000.000 Kč, nestátní neziskové organizace 14.210.000 Kč.

- podpora v režimu SOHZ (podle Rozhodnutí 2012/21/EU): 40 mil. Kč

Celkové způsobilé výdaje a hlavní aktivity projektu přepočtené na jeden nesmí přesáhnout částku 29.028 Kč.

Podrobný výpočet provede žadatel ve studii proveditelnosti.

 

Uznatelné náklady projektu:

Hlavní aktivity:

- nákup bytů, budov pro sociální bydlení včetně pozemku kde budova stojí

- zhodnocení, stavební úpravy, nástavby a přístavby bytů, budov

- přestavba bytů sociálního bydlení z nebytových prostor

- pořízení základního vybavení bytové jednotky

- rekonstrukce společných prostor bytového domu

Vedlejší aktivity:

- technický dozor investora

- BOZP

- autorský dozor

- projektová dokumentace

- studie proveditelnosti

- pořízení služeb besprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení)

- povinná publicita

Lhůta pro podání žádosti:

od 07/2017 do 11/2017

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Energetické úspory v bytových domech II.

Výše podpory:

40% - zateplení obvodových konstrukcí ---- 30% - ostatní typy projektů ---- Minimální celkové způsobilé výdaje: 300 000 Kč ---- Maximální celkové způsobilé výdaje: 90 000 000 Kč

Oprávnění žadatelé:

Vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek, kromě fyzických osob nepodnikajících

Podporované záměry:

---

Název dotace:

Energetické úspory v bytových domech II.

Popis dotace:

 • zlepšení tepelně-technických parametrů (zateplení obvodových stěn, stropu, podlahy, střechy, vnitřních

 • instalace prvků stínění

 • instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

 • výměna stávajícího hlavního zdroje tepla na tuhá nebo kapalná fosilní paliva za plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu, tepelné čerpadlo včetně instalace akumulační nádrže

 • výměna stávajícího hlavního zdroje tepla na tuhá nebo kapalná fosilní paliva za jednotku pro kombinovanou  výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje energie nebo zemní plyn

 • instalace nového zdroje tepla (plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu nebo tepelné čerpadlo včetně instalace akumulační nádrže) a výstavbu centrálního vytápění v domech, ve kterých byly dosud jednotlivé byty - vytápěny vlastními zdroji na tuhá nebo kapalná fosilní paliva

 • instalace solárních termických kolektorů včetně instalace akumulační nádrže

 • instalace solárních fotovoltaických soustav

 • výměna předávací stanice

 • vyregulování nebo modernizace soustavy vytápění objektu a rozvodů teplé užitkové vody

Výše podpory:

40% - zateplení obvodových konstrukcí
30% - ostatní typy projektů
Minimální celkové způsobilé výdaje: 300 000 Kč
Maximální celkové způsobilé výdaje: 90 000 000 Kč

Uznatelné náklady projektu:

Způsobilé výdaje:
Na hlavní aktivity projektu musí být zaměřeno minimálně 85 % způsobilých výdajů projektu.


Stavby

 • zateplení obvodových konstrukcí a výdaje přímo související se zateplením obvodových konstrukcí (náklady na lešení a stavební výtahy, náklady na vyrovnání a očištění podkladové plochy pod zateplovacím systémem, klempířské prvky a mřížky ventilačních otvorů, staveništní i mimostaveništní přesun hmot)

 • výměna oken a dveří a výdaje přímo související s výměnou oken a dveří (náklady na vnější parapety, vybourání původních výplní otvorů, změna velikosti otvorů, zednické zapravení oken a dveří)

 • výměna střešní krytiny (pokud krytina plní hydroizolační funkci)

 • instalace exteriérových prvků stínění

 • renovace lodžií, výměna a renovace balkonů, demontáž a zpětná montáž zavěšených balkonů v případě, že přímo souvisí s podporovanými opatřeními

 • sanace statických poruch v případě, že přímo souvisí s podporovanými opatřeními; sanace zdiva v případě, že přímo souvisí s podporovanými opatřeními

 • opravy hydroizolace v případě, že přímo souvisí se zateplením obvodových konstrukcí

 • zemní práce související se zateplením obvodových konstrukcí

 • přesuny sutě a vybouraných hmot související s podporovanými opatřeními

 • odstranění nevyhovující tepelné izolace (v případech, kdy je nahrazována novou tepelnou izolací s lepšími

Lhůta pro podání žádosti:

od 15. 7. 2016 – do 30. 11. 2017

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

šipka

Kolik je 3+2

Další služby Profesionálů

projekční činnost

Poskytujeme zpracování projektové dokumentace ve všech stupních a na všechny typy staveb, včetně inženýrské činnosti k získání potřebných povolení a výjádření dotčených úřadů.   Zjistěte více projektování

výběrová řízení

Poskytujeme komplexní zastoupení zadavatele při administraci výběrových řízení dle Zákona o veřejných zakázkách či dle metodiky jednotlivých dotačních orgánů.   Zjistěte více výběrové řízení

technické dozory

Poskytujeme výkon technického dozoru stavebníka a všechny typy staveb, včetně stavebních záměrů dotovaných z prostředků EU.   Zjistěte více technický dozor

nahoru