Aktuální dotační výzvy

S námi vám neunikne žádná dotační příležitost. Průběžně monitorujeme všechny možnosti finanční podpory pro obce a města i neziskové organizace. Podívejte se, jaké jsou aktuálně otevřené výzvy.

VYBERTE OBLAST

Cyklostezky

Výše podpory:

85 % uznatelných nákladů (90 % - budování na opuštěném drážním tělese a za podmínky, délka bude minimálně 1 km)

Oprávnění žadatelé:

Obec, svazek obcí

Podporované záměry:

- výstavbu cyklistické stezky - oprava cyklistické stezky - zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích nebo na silnicích II. nebo III. třídy

---

Název dotace:

Cyklostezky

Popis dotace:

Příspěvek se poskytuje na:

-   výstavbu cyklistické stezky

-   opravu cyklistické stezky

-   zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích nebo na silnicích II. nebo III. třídy

Cyklistická stezka ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a vyhlášky č. 104/1997 Sb., v platném znění, místní komunikací IV. třídy nebo veřejně přístupnou účelovou komunikací, ze které je vyloučen provoz silničních motorových vozidel.

Vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty je jízdním pruhem pro cyklisty na místní komunikaci nebo na silnici II. nebo III. třídy vyznačený dopravní značkou „Jízdní pruh pro cyklisty“, popř. „Vyhrazený jízdní pruh“. Vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty se smí přejíždět jen příčně, a to na místě k tomu přizpůsobeném.

Ochranný jízdní pruh – jízdní pruhem pro cyklisty na místní komunikaci nebo na silnici II. nebo III. třídy vyznačeným pouze vodorovnou dopravní značkou „Jízdní pruh pro cyklisty“. Ochranný jízdní pruh pro cyklisty se smí přejíždět příčně, přičemž na něj smí řidič jiného vozidla vjet rovněž v podélném směru tehdy, není-li přilehlý jízdní pruh pro toto vozidlo dostatečně široký.

Výstavba -  rozumí proces realizace nové cyklistické stezky nebo přestavba stávající cyklistické stezky spočívající ve stavebních úpravách spojených s přestavbou zemního tělesa, čímž se rozumí rozšíření koruny komunikace, změna nivelety nebo přemístění osy komunikace tak, že nelze zachovat její vnější půdorysné nebo výškové ohraničení.

Oprava - činnost směřující k odstranění účinku částečného opotřebení nebo poškození majetku za účelem jeho uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. J

Výše podpory:

85 % uznatelných nákladů (90 % - budování na opuštěném drážním tělese a za podmínky, délka bude minimálně 1 km

Uznatelné náklady projektu:

Způsobilé výdaje: a) Vyvolané náklady stavby jsou uznatelnými náklady nejvýše do 25% celkových uznatelných nákladů stavební části akce. b) dokumentace maximálně do výše 7 % uznatelných nákladů stavební části cyklostezky jen v případě, je jedním ze stavebníc objektů akce ----- Nezpůsobilé výdaje a) veřejné osvětlení cyk. stezky vč. stožárů….. b) Odpočívací plochy vč. jejich vybavení…… c) Přeložky – výjimkou jsou přeložky sítí vyvolané vlastní stavbou, které leží v trase předmětné stavby nebo ji kříži, přeložky dopravního značení, bezpečnostních prvků , které jsou vyvolanými náklad akce, d) Dešťová a splašková kanalizace nebo kanalizační řady vč. úprav k odvádění vody – s výjimkou kanalizačních vpustí, šachet a přípojek sloužících k odvodu povrchových vod z tělesa cyklistické stezky e) Sjezdy nebo nájezdy na sousední nemovitosti f) Osázení vegetací a sadové úpravy a s tím související práce g) Opěrné zdi h) Oplocení – s výjimkou oplocení, které plní funkci bezpečnostního prvku i) Příprava území - s výjimkou území, které je součástí stavby cyklistické stezky j) Demolice objektů k) Geodetické a geometrické práce – s výjimkou prací pro zaměření skutečného provedení stavby l) Vedlejší rozpočtové náklady m) Pořízení projektové dokumentace stavební části přesahující 7 % uznatelných nákladů v případě, že cyklistická stezka je jediným stavebním objektem akce.

Lhůta pro podání žádosti:

do 15. 1. 2018

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Chodníky – zvýšení bezpečnosti dopravy

Výše podpory:

85 %, max. 20 milionů jednomu žadateli

Oprávnění žadatelé:

Stát (jeho organizační složka, příspěvková organizace), kraj (jeho organizační složka, příspěvková organizace), obec (městský obvod, městská nebo místní část, příspěvková organizace)

Podporované záměry:

---

Název dotace:

Chodníky – zvýšení bezpečnosti dopravy

Popis dotace:

1. Finanční prostředky lze poskytnout na akce investičního charakteru podél silnic I., II. nebo III. třídy nebo podél místních komunikací I., II. nebo III. třídy ležících na trase odsouhlasené v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny s doloženou průměrnou intenzitou dopravy vyšší než 500 vozidel / 24 hodin, týkajících se:

- bezbariérové úpravy nástupišť linkových spojů a veřejné hromadné dopravy podél autobusových zastávek, včetně vlastních autobusových zálivů

- výstavby, rekonstrukce a úprav chodníků a přechodů pro chodce

- výstavby a rekonstrukce míst pro přecházení, lávek a podchodů pro chodce, které jsou součástí bezbariérové pěší trasy

- nasvětlení přechodů

- světelné signalizační zařízení řídícího provoz samostatného přechodu pro chodce, ale vždy ve vazbě na bezbariérovou stavební úpravu přechodů pro chodce

- měřiče rychlosti

- bezpečnostních prvků na vozovce (např. LED diody u vodorovného dopravního značení)

 

2. Finanční prostředky lze poskytnout na akce investičního i neinvestičního charakteru na silnicích I., II. nebo III. třídy týkající se:

- úprav vjezdu do obce (směrové vychýlení jízdního pruhu v obou směrech pomocí dopravního ostrůvku nebo středového dělícího pásu (vstupní brány do obcí) s nasvětlením, fyzické zúžení komunikace, atd.)

- zvýšení protismykových vlastností krytu vozovky v nebezpečných úsecích ve vazbě na přechod pro chodce

- světelného signalizačního zařízení pro řízení provozu na izolované dynamicky řízené křižovatce

- zvýrazňující optické prvky na pozemních komunikacích - zvýrazňující sloupky, obrubníkové odrazky, vodící trvale svítící knoflíky a zvýrazňující knoflíky

Výše podpory:

85 %,

max. 20 milionů jednomu žadateli

Uznatelné náklady projektu:

Způsobilé výdaje: vyvolané náklady stavby jsou uznatelnými náklady nejvýše do 25% celkových uznatelných nákladů stavební části akce.

Lhůta pro podání žádosti:

do 6. ledna 2017 do 15:00

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Křížení komunikací s nadřazenou dopravní infrastrukturou

Výše podpory:

100 % oprava nebo modernizace křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou ve vlastnictví státu (dálnice, silnice I. třídy, dráhy, vodní cesty), ---- 85 % výstavba křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou ve vlastnictví státu (dálnice, silnice I. třídy, dráhy, vodní cesty), ---- 75 % oprava nebo modernizace ostatních míst křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou (silnice II. a III. třídy).

Oprávnění žadatelé:

ŘSD ČR, SŽDC, vlastník nebo provozovatel regionální dráhy, kraj, obec (její příspěvková organizace nebo organizační složka), svazek obcí

Podporované záměry:

Výstavba, modernizace nebo oprava pozemních komunikací

---

Název dotace:

Křížení komunikací s nadřazenou dopravní infrastrukturou

Popis dotace:

Dotace se poskytuje na výstavbu, modernizaci, opravu a rekonstrukci pozemních komunikací kategorie místní komunikace a veřejně přístupná účelová komunikace a to v místech, kde tyto pozemní komunikace mimoúrovňově kříží nadřazenou dopravní infrastrukturu.

Výstavba - vybudování zcela nového objektu mimoúrovňového křížení v souladu s příslušnými právními předpisy, příslušnými ČSN a EN a resortními dokumenty Systému jakosti pozemních komunikací – INVESTIČNÍ AKCE.

Oprava – činnosti směřující k odstranění účinku částečného opotřebení nebo poškození majetku za účelem jeho uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Oprava objektu v souladu s příslušnými právními předpisy, příslušnými ČSN a EN a resortními dokumenty Systému jakosti pozemních komunikací – během opravy zůstává zachována zatížitelnost mostu, nemění se niveleta o více než 10 cm u vozovky nebo o více než 3 cm u mostů, a zůstává zachována šířka a délka mostu a umístění i počet podpěr – NEINVESTIČNÍ AKCE.

Modernizace – rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti tohoto majetku, při současném splnění podmínky, že takto provedené změny nevylučují tento majetek z předmětu financování ze SFDI s ohledem na jeho účel. Za modernizaci lze u tohoto příspěvku považovat rozsáhlejší opravu mostního objektu v souladu s příslušnými právními předpisy, příslušnými ČSN a EN a resortními dokumenty Systému jakosti pozemních komunikací – při modernizaci dochází ke zvýšení zatížitelnosti mostu nebo se mění niveleta mostu o více než 3 cm nebo se mění niveleta vozovky o více než 10 cm nebo se mění šířka či délka mostu nebo umístění či počet podpěr – INVESTIČNÍ AKCE.

Rekonstrukce – zásahy do tohoto majetku mající za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů, při současném splnění podmínky, že takt

Výše podpory:

100 % oprava nebo modernizace křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou ve vlastnictví státu (dálnice, silnice I. třídy, dráhy, vodní cesty)


85 % výstavba křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou ve vlastnictví státu (dálnice, silnice I. třídy, dráhy, vodní cesty)


75 % oprava nebo modernizace ostatních míst křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou (silnice II. a III. třídy)

 

Uznatelné náklady projektu:

Způsobilé výdaje: finanční rezerva do 10 % ceny akce - jednotlivé části mostu (případně lávky) dle ČSN 736200 - přidružené části mostu dle ČSN 736200 - vozovka a násypové a zářezové svahy v rozsahu odpovídajícím adekvátnímu napojení mostního objektu na dotčenou původní komunikaci - zemní práce v rozsahu nezbytně nutném pro provedení akce (vyjma osetí a osázení vegetací) průzkumné, geodetické a projektové práce v rozsahu nezbytně nutném pro provedení akce - náklady na stavební a autorský dozor, zařízení staveniště

Lhůta pro podání žádosti:

příjem žádostí do 6. 2. 2018

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Rekonstrukce a vybavení center ekologické výchovy a učeben = Přírodní zahrady

Výše podpory:

85% ze způsobilých výdajů ---- Minimální výše dotace: 50 tisíc Kč ---- Maximální výše dotace: 500 tisíc Kč.

Oprávnění žadatelé:

Obce, předškolní zařízení - mateřské školy, lesní mateřské školy, zřizovatelé dětských skupin, základní školy, příspěvkové organizace (zřizované obcí, krajem) působící v oblasti EVVO, nestátní neziskové organizace působící v oblasti EVVO.

Podporované záměry:

a) Vybudování, vznik a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu při MŠ ---- b) Pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské školy ---- c) Úpravy venkovních areálů a pozemků základních škol a organizací působících v oblasti EVVO pro podporu výuky ve venkovním prostředí.

---

Název dotace:

Rekonstrukce a vybavení center ekologické výchovy a učeben = Přírodní zahrady

Popis dotace:

a) Vybudování, vznik a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu při MŠ
- Rozvoj míst, kde probíhá předškolní výchova, způsobem, který umožňuje přímý a dlouhodobý kontakt dětí s přírodou. Konkrétně se jedná o vybudování, vznik a úpravu dětských hřišť a zahrad při mateřských školách.
b) Pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské školy.
- Zajištění hygienického, stravovacího a odpočinkového zázemí tak, aby byly naplněny legislativní požadavky pro provoz lesních mateřských škol.
c) Úpravy venkovních areálů a pozemků základních škol a organizací působících v oblasti EVVO pro podporu výuky ve venkovním prostředí.
-  rozvoj venkovního zázemí za účelem školního i mimoškolního vzdělávání, které probíhá ve venkovním prostředí, v přímém kontaktu s přírodou. Jedná se zejména o:
- tvorbu bylinkových či pěstitelských zahrad
- začlenění dílčích prvků přírodních zahrad v rámci školních pozemků (např. skalky, komposty, jezírka, broukoviště, kamenné hromady, apod.),
- pořízení či vybudování učeben v přírodě (vrbová zákoutí, stany, tee-pee, popř. přírodní amfiteátry či lehké pergoly pro zastínění apod.),
- pořízení či vybudování přírodních laboratoří (např. meteorologická budka, prosklené kompostéry, včelí úly, sbírky dřev, kamenů z okolí apod.),
 - vybudování naučných stezek a tabulí s vazbou na zahradní přírodní prvky

Výše podpory:

85% ze způsobilých výdajů
Minimální výše dotace: 50 tisíc Kč
Maximální výše dotace: 500 tisíc Kč

Uznatelné náklady projektu:

Způsobilé výdaje: - výdaje na zpracování projektové dokumentace, zahradní architektonické návrhy, autorský dozor, výdaje na návrhovou spolupráci. – do výše maximálně 7 % CZV - výdaje na participační aktivity - např. facilitace workshopů pro rodiče a děti- do výše maximálně 7 % CZV - výdaje na realizaci přírodních dětských hřišť a zahrad (např. pořízení rostlinného materiálu, osiva, použití přírodních materiálů, nářadí, budování úkrytů pro živočichy, provedení terénních úprav, zahradnické práce apod.); - výdaje na certifikaci prvků a zařízení dětských hřišť, popř. posuzování bezpečnosti hřišť po instalaci apod.; - výdaje na školení pro personál a pedagogy k využívání výstupů projektu pro EVVO účely - výdaje na publicitu do výše maximálně 5 % CZV - výdaje na školení pro personál a pedagogy k využívání výstupů projektu pro EVVO účely a k jeho dlouhodobé údržbě

Lhůta pro podání žádosti:

od 5. 9. 2017 do 31. 1. 2018

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Sociální bydlení (SVL)

Výše podpory:

Min. výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 500.000 Kč ---- Max. výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt (režim de minimus): obec 15.000.000 Kč, nestátní neziskové organizace 14.210.000 Kč.

Oprávnění žadatelé:

Obce, nestání neziskové organizace, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti

Podporované záměry:

Pořízení sociálního bydlení (nákupem, rekonstrukcí, adaptací nebytových prostor) pro osoby sociálně vyloučené a osoby s orhožením sociálního vyloučení, které jsou v ekonomicky aktivním věku.

---

Název dotace:

Sociální bydlení (SVL)

Popis dotace:

Cílem je dostupné nájemní sociální bydlení, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením, vstup do nájemního bydlení v ČR.

Nástrojem dodržení tohoto cíle je pořízení bytů formou nákupu, rekonstrukce bytu či adaptace nebytových prostor pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

Sociální byt se základním vybavením je určen pro osoby, které v důsledku nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení, a jsou schopné plnit povinnosti vyplývající z nájemního vztahu.

Sociální byty musí splňovat parametry sociálního bydlení, stanovené pro IROP, technické parametry, finanční parametry, podmínky předcházení segregace a podmínky nakládání se sociálními byty.

Podporováno je sociální bydlení formou rozptýlených bytů. Bytový dům může mít nejvýše 12 bytových jednotek nebo v jednom vchodě bytového domu, který má více než osm bytů, je podíl sociálních bytů na celkovém počtu bytů nejvýše 20%.

Udržitelnost projektu: 5 let, využívání (obsazenost) do 3 měsíců od ukončení projektu

Výše podpory:

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 500.000 Kč.

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt:

- podpora režimu de minimus SOHZ za dvě rozhodná období a běžný fiskální rok v souladu s nařízení č. 360/2015:

- obec 15.000.000 Kč, nestátní neziskové organizace 14.210.000 Kč.

- podpora v režimu SOHZ (podle Rozhodnutí 2012/21/EU): 40 mil. Kč

Celkové způsobilé výdaje a hlavní aktivity projektu přepočtené na jeden m2 nesmí přesáhnout částku 29.028 Kč.

Podrobný výpočet provede žadatel ve studii proveditelnosti.

 

Uznatelné náklady projektu:

Hlavní aktivity: Nákup bytů, budov pro sociální bydlení včetně pozemku kde budova stojí. Zhodnocení, stavební úpravy, nástavby a přístavby bytů, budov. Přestavba bytů sociálního bydlení z nebytových prostor. Pořízení základního vybavení bytové jednotky. Rekonstrukce společných prostor bytového domu. ---- Vedlejší aktivity: Technický dozor investora, BOZP, autorský dozor, projektová dokumentace, studie proveditelnosti, pořízení služeb besprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení), povinná publicita.

Lhůta pro podání žádosti:

od 07/2017 do 11/2017

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ - Podprogram 133D 531

Výše podpory:

MŠMT 60% - spoluúčast 40 % (dle výzvy) ---- V1 Sport: min. 40 001 Kč, max. 10 mil. Kč ---- V2 Sport: min. 10 000 001 Kč, max. 20 mil. Kč

Oprávnění žadatelé:

Obce, městské části, kraj (ÚSC), spolek – TJ a SK

Podporované záměry:

---

Název dotace:

Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ - Podprogram 133D 531

Popis dotace:

MŠMT poskytuje dotace na realizaci projektů, které přispívají k naplňování cílů Koncepce podpory sportu na období 2016-2025. Dotace se neposkytuje k zajištění podnikatelské obchodní činnosti sloužící k vytváření zisku, proto MŠMT nebude přidělovat dotace na hotely, ubytovny, restaurace a na další podobná zařízení, vč. jejich zařazení jako součásti sportovních zařízení.

Primárně je tento podprogram zaměřen na podporu organizovaného sportu v rámci všeobecné sportovní činnosti s velkou váhou na sportování dětí a mládeže. Dále pak je v rámci poskytované podpory kladen důraz na možnost sportování veřejnosti, tedy na reorganizovaný sport pro všechny.

Cíle podprogramu (cíle jsou řazeny sestupně dle priorit MŠMT)

Cíl 1 – podpora sportování organizovaných sportovců ve všech věkových kategoriích s důrazem na sport dětí a mládeže

Cíl 2 – umožnění rovného přístupu ke sportovištím co nejširšímu počtu zájemců o sportování

Cíl 3 – rozvíjení sportovně technických parametrů sportovišť tak, aby splňovali požadavky předepsané národními a mezinárodními sportovními federacemi, a aby sportovní zařízení baly bezpečná pro sportovce i pro ostatní veřejnost

Cíl 4 – technické zhodnocení sportovních zařízení, které povede ke zlepšení jejich hygienické úrovně v souladu se zájmy ochrany přírody

Realizace projektu: do 31. 12. 2018

Udržitelnost projektu: 10 let

Výše podpory:

MŠMT 60%, spoluúčast 40% (dle výzvy),
V1 Sport: min. 40 001 Kč,  max. 10 mil. Kč,
V2 Sport: min. 10 000 001 Kč, max. 20 mil. Kč

 

Lhůta pro podání žádosti:

od 30. 6. 2017 do 15. 8. 2017

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Podpora obnovy sportovní infrastruktury - DT č. 6 - Podpora obnovy a rozvoje venkova

Výše podpory:

Min. 500 000 Kč, max. 5 000 000 Kč, 70% uznatelných nákladů.

Oprávnění žadatelé:

Obec do 3000 obyvatel (stav k 1.1.2017), nikoli. např. obcí zřízená právnická osoba, která je zřizovatelem základní školy.

Podporované záměry:

Rekonstrukce nebo modernizace školních hřišť a tělocvičen pro hodiny tělesné výchovy

---

Název dotace:

Podpora obnovy sportovní infrastruktury - DT č. 6 - Podpora obnovy a rozvoje venkova

Popis dotace:

Podporovány budou projekty s výstupy, na jejichž výběru a přípravě, případně také realizaci, se prokazatelně podílela generace dětí a mládeže, a které jsou zaměřené:

- na rekonstrukci, modernizaci nebo vybudování školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy,

- na rekonstrukci nebo modernizaci školních tělocvičen

Školním hřištěm, tělocvičnou pro účely tohoto DT je brána stavba (zařízení), která je využívána k tomuto účelu a je součástí školního areálu. V případě, že škola touto stavbou prokazatelně nedisponuje a využívá jiné zařízení v majetku obce, je možné dotaci na tuto stavbu využít.

 

Neuznatelné náklady:

a) tělovýchovné nářadí/sportovní příslušenství určené k  zabudování (např. ribstole, konstrukce na šplh, kruhy, hrazdy, volejbal/tenis/nohejbal do pouzder, otočné a sklopné košíkové atd.)

b) tělovýchovné nářadí/sportovní příslušenství přenosné (např. lavičky, bedny, trampolíny, tělocvičné kozy a koně, žíněnky, gymnastické běhouny, branky na házenou a florbal, fotbal, míče, doskočiště mobilní, odrazové můstky, startovací bloky apod.)

Výše podpory:

Min. 500 000 Kč,

max. 5 000 000 Kč,

70% uznatelných nákladů.

Lhůta pro podání žádosti:

od 19. 6. 2017 – do 18. 8. 2017

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

SC 4. 4. Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Výše podpory:

Maxim. 60% celkových způsobilých výdajů ----- Minimální způsobilé realizační výdaje 250 000 Kč bez DPH

Oprávnění žadatelé:

kraje, obce (min. 500 obyvatel), dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající

Podporované záměry:

Zakládání / obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch)

---

Název dotace:

SC 4. 4. Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Popis dotace:

Aktivita 4.4.1: Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

Zakládání / obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch):


- zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením nebo obnovou zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků


- jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů - tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody)


- jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity

Výše podpory:

Maxim. 60% celkových způsobilých výdajů

Minimální způsobilé realizační výdaje 250 000 Kč bez DPH

Uznatelné náklady projektu:

Způsobilé výdaje: - pořízení či aktualizace studie systému sídelní zeleně, je-li navázána na realizované opatření, studie musí být zpracována autorizovanou osobou v oboru „krajinářská architektura“, - zpracování dendrologického a inventarizačního průzkumu a odpovídajících speciálních průzkumů, zejména fytocenologického, entomologického a ornitologického průzkumu či průzkumu netopýrů, - stavební práce, zemědělské, lesnické, sadovnické a související služby zajišťující splnění parametrů specifického cíle, nejdéle po dobu 3 let od ukončení realizace výsadeb, - výdaje spojené se založením ploch trávníků, odpovídajících podmínkám stanoviště a účelu využití do výše 20 % celkových způsobilých výdajů, - výdaje spojené se založením trvalkových záhonů (neinvazních bylin a cibulovin) odpovídajících podmínkám stanoviště do výše 20 % z celkových způsobilých výdajů, - jako součást realizace opatření výdaje na podporu biodiverzity rostlin a živočichů (např. zajištění bezpečnosti ponechaných doupných stromů či torz dřevin, doplnění navržených opatření o ptačí budky, zídky pro plazy, - výdaje na přeměnu nepropustných ploch na plochy propustné a polopropustné, které funkčně propojují plochy veřejné zeleně s využitím vegetačních prvků, např. štěrkové trávníky, zatravňovací dlaždice, a výdaje spojené s rekonstrukcí a realizací cest a pěšin (vč. obrubníku) s polopropustným a propustným povrchem z přírodních materiálů, např. štěrk, kámen, dřevo v rámci komplexního řešení ploch zeleně, celkem do výše 10 % ze způsobilých výdajů, - opatření ke zvýšení infiltrace srážkových vod na plochách zakládané a regenerované zeleně, a to včetně nezbytných přímo souvisejících technických opatření, - vyvolané investice v přímé souvislosti s projektem (např. přeložka inženýrských sítí), - výdaje na terénní úpravy vzniklé v přímé vazbě na projekt obnovy a realizace sídelní zeleně maximálně do výše 10 % ze způsobilých výdajů na realizaci zeleně, - výdaje na obnovu a realizaci přírodě blízkých doprovodných vodních prvků a ploch (např. tůní / jezírek, mokřadů, průlehů, drobných retenčních nádrží na dešťovou vodu, částí vodních toků), maximálně do výše 10 % ze způsobilých výdajů, - výdaje na pořízení a instalaci nového, či rekonstrukci stávajícího mobiliáře maximálně vedlejší rozpočtové náklady do 3 % ze způsobilých základních realizačních nákladů (např. geodetické práce, dokumentace skutečného provedení stavby, zařízení a zrušení staveniště, ztížené dopravní podmínky, provozní vlivy atp.). ---- Minimální způsobilé realizační výdaje 250 000 Kč bez DPH

Lhůta pro podání žádosti:

Od 15. 6. 2017 do 15. 9. 2017

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Zvýšení akceschopnosti jednotek požární ochrany v KHK

Výše podpory:

Min. není stanovena, max. 2/3 poskytnuté dotace z GŘ HZS ČR

Oprávnění žadatelé:

Obce (města), která zřizují jednotku požární ochrany kat. II., III. nebo V. a obdržely dotaci na výše uvedený účel z Generálního ředitelství HZS ČR

Podporované záměry:

Rekonstrukce nebo výstavba požárních zbrojnic jednotek požární ochrany obcí kategorie II. a III. (nejvyšší) ---- Pořízení dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany kategorie II. a III. (vysoká) ---- Rekonstrukce nebo výstavba požárních zbrojnic jednotek požární ochrany kategorie V. (střední)

---

Název dotace:

Zvýšení akceschopnosti jednotek požární ochrany v KHK

Popis dotace:

Nedostatečné vybavení jednotek požární ochrany dopravními automobily a nevyhovující stav požárních zbrojnic či jejich absence

PRIORITY:

- rekonstrukce nebo výstavba požárních zbrojnic jednotek požární ochrany obcí kategorie II. a III. (nejvyšší)

- pořízení dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany kategorie II. a III. (vysoká)

- rekonstrukce nebo výstavba požárních zbrojnic jednotek požární ochrany kategorie V. (střední)

Doba realizace projektu:  od 1. 1. 2017 – 31. 12. 2018

Průměrný počet zásahů jednotky za předchozí 3 roky.

Kvalitně zpracovaný popis projektu a dokladová připravenost akce.

Podíl % vlastních a partnerských zdrojů.

Naplnění priorit projektu.

Speciální hodnotící kritéria:

Potřebnost realizace projektu v souladu s integrovaným záchranným systémem kraje.

Stanovisko HZS KHK.

Výše podpory:

Min. není stanovena

Max. 2/3 poskytnuté dotace z GŘ HZS ČR

Uznatelné náklady projektu:

Investiční výdaje: - výdaje na nákup dopravního automobilu - výdaje související s výstavbou požární zbrojnice - výdaje související s rekonstrukcí požární zbrojnice ---- Neinvestiční výdaje: - výdaje, které vznikly při rekonstrukci požární zbrojnice

Lhůta pro podání žádosti:

15. 5. 2017 (od 8.00) – 22. 6. 2017 (do 14.00)

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Jednotky SDH obcí 2018

Výše podpory:

DA až 50% max. 450 tis. Kč ---- Požární zbrojnice až 50%, min. 450 tis., max. 4,5 mil. Kč + financování kraje až 2/3 z poskytnutých z MV (samostatná žádost na kraj), celková dotace cca 83% ---- CAS až 70%, max. 2,5 mil. Kč – financování kraje

Oprávnění žadatelé:

Obce zřizující SDH II., III., VI.

Podporované záměry:

Pořízení a rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky „CAS“ ---- Pořízení nového dopravního automobilu „DA“ ---- Stavba požární zbrojnice

---

Název dotace:

Jednotky SDH obcí 2018

Popis dotace:

Pořízení a rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky „CAS“

CAS – JPO II nebo JPO III, jednotka není vybavena CAS vyrobenou v roce 2002 a později, jednotka není vybavena CAS pořízenou s přispěním dotace poskytované MV

Pořízení nového dopravního automobilu „DA“

DA – JPO II, JPO III nebo JPO V, jednotka není vybavena DA nebo osobním automobilem (s kabinou osádky se sedadly pro 8 a více osob, vybaveným zvláštním výstražným zařízením) vyrobeným v roce 2002 a později

Stavba požární zbrojnice

Zbrojnice – JPO II, JPO III nebo JPO V, budova musí být v majetku obce, stavba musí být v souladu s ČSN 735710

Výše podpory:

Dopravní automobil až 50%, max. 450 tis. Kč

Požární zbrojnice až 50%,  min. 450 tis.,  max. 4,5 mil. Kč + financování kraje až 2/3 z poskytnutých z MV (samostatná žádost na kraj), celková dotace cca 83%

Cisternová automobilová stříkačka až 70%,  max. 2,5 mil. Kč– financování kraje?

Uznatelné náklady projektu:

Způsobilé výdaje ---- CAS 7,5, CAS 10 a CAS 15 - je vyrobena na podvozku kategorie 1 pro městský provoz nebo kategorie 2 pro smíšený provoz, lehké hmotnostní třídy (3.000 až 7.500 kg) nebo střední hmotnostní třídy (7.500 až 16.000 kg) a v provedení základním nebo v provedení speciálním redukovaném s požárním čerpadlem o jmenovitém výkonu 750 l.min-1, 1.000 l.min-1 nebo 1.500 l.min-1 a s kabinou osádky se sedadly pro 6 osob. ---- CAS 20 - je vyrobena na podvozku kategorie 2 pro smíšený provoz, nebo kategorie 3 pro terénní provoz, střední hmotnostní třídy (7.500 až 16.000 kg), nebo těžké hmotnostní třídy (nad 16.000 kg) a v provedení základním nebo v provedení speciálním redukovaném s požárním čerpadlem o jmenovitém výkonu 2.000 l.min-1 a s kabinou osádky se sedadly pro 6 osob. Uváděné hodnoty jmenovitého výkonu vychází z ČSN EN 1028-1 a jsou charakterizovány jmenovitým tlakem (bar) a jmenovitým průtokem (l.min-1). ---- Dotace může být poskytnuta také na technické zhodnocení rekonstrukcí CAS 32 – T 815 vevybavení jednotky požární ochrany JPO II neboJPO III: a) technické zhodnocení rekonstrukcí (dále jen „rekonstrukce“) CAS 32 – T 815 v souladu technicko-přejímacími podmínkami, podle kterých byla zařazena k jednotkámpožární ochrany. Dotace může dosáhnout až 50 % nákladů akce v běžném roce, maximálně však 1,5 mil. Kč. b) rekonstrukcí CAS 32 – T 815 na provedení speciální redukované pro šest osob. Dotacemůže dosáhnout až 50 % nákladů akce v běžném roce, maximálně však 2 mil. Kč. ---- DA - je vyroben na podvozku kategorie 1 pro městský provoz nebo kategorie 2 pro smíšený provoz, s celkovou hmotností nepřesahující 3500 kg, v provedení základním a s kabinou osádky se sedadly pro nejméně 8 osob. Každý případ odlišný od výše uvedeného je nutné posuzovat individuálně, formou mimořádné konzultace na MV-GŘ HZS ČR za přítomnosti zástupce HZS příslušného kraje.

Lhůta pro podání žádosti:

od 15.3. do 31.5.2017

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Obnova a technické zajištění stávajících „návesních“ vodních nádrží

Výše podpory:

Min. dotace 35 000 Kč, Max. dotace 400 000 Kč, Výše poskytnutní dotace 70%

Oprávnění žadatelé:

Obce a svazky obcí Královéhradeckého kraje

Podporované záměry:

Obnova a technické zajištění stávajících „návesních“ vodních nádrží – výdaje na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení, dokumentace skutečného provedení stavby, zjednodušené dokumentace nebo realizaci obnovy

---

Název dotace:

Obnova a technické zajištění stávajících „návesních“ vodních nádrží

Popis dotace:

Obnova a technické zajištění stávajících „návesních“ vodních nádrží – výdaje na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení, dokumentace skutečného provedení stavby, zjednodušené dokumentace nebo realizaci obnovy

 

Realizace projektu od 1. 1. 2017 – 31. 12. 2018

Výše podpory:

Min. dotace 35 000 Kč

Max. dotace 400 000 Kč

Výše poskytnuté dotace 70 %

Podporované záměry:

Obnova a technické zajištění stávajících „návesních“ vodních nádrží – výdaje na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení, dokumentace skutečného provedení stavby, zjednodušené dokumentace nebo realizaci obnovy.

Uznatelné náklady projektu:

Investiční a neinvestiční výdaje: výdaje na pořízení zařízení, spotřebního materiálu a služeb souvisejících s projektem, stavební úpravy nádrží. ---- Osobní výdaje: výdaje prokazatelně vynaložené pro potřeby projektu. ---- Podpořitelné výdaje: Veškeré uznatelné (způsobilé) výdaje bezprostředně spojené s realizací projektu, s výjimkou: - výdajů na koordinaci a administraci realizace projektu - výdajů na úpravu okolí nádrží, které přímo nesouvisí s její

Lhůta pro podání žádosti:

6. 2. 2017 (od 8.00 hod) do 24. 3. 2017 (do 14 hod)

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Protipovodňová ochrana a prevence

Výše podpory:

Min. dotace 35 000 Kč, Max. dotace 300 000 Kč, Výše poskytnutní dotace 70 %.

Oprávnění žadatelé:

Obce a svazky obcí Královéhradeckého kraje. Fyzické a právnické osoby, jejichž majetek muže být ohrožen povodní.

Podporované záměry:

Zpracování studií odtokových poměrů ve vybraných částech toků ohrožených povodněmi s návrhem optimálních protipovodňových opatření. Zpracování projektových dokumentací protipovodňových opatření k územnímu nebo stavebnímu řízení. Rozšíření a zkvalitnění systému ochrany obcí před povodněmi v oblastech možného výskytu povodní v Královéhradeckém kraji průběžným monitoringem – vybudování měřicích a hlásných míst (srážkoměrů, vodoměrných stanic) – projektová dokumentace nebo realizace.

---

Název dotace:

Protipovodňová ochrana a prevence

Popis dotace:

Zpracování studií odtokových poměrů ve vybraných částech toků ohrožených povodněmi s návrhem optimálních protipovodňových opatření.

Zpracování projektových dokumentací protipovodňových opatření k územnímu nebo stavebnímu řízení.


Rozšíření a zkvalitnění systému ochrany obcí před povodněmi v oblastech možného výskytu povodní v Královéhradeckém kraji průběžným monitoringem – vybudování měřicích a hlásných míst (srážkoměrů, vodoměrných stanic) – projektová dokumentace nebo realizace.

Realizace projektu od 1. 1. 2017 – 31. 12. 2018

 

Výše podpory:

Min. dotace 35 000 Kč.
Max. dotace 300 000 Kč.
Výše poskytnutní dotace 70 %.

 

Podporované záměry:

Zpracování studií odtokových poměrů ve vybraných částech toků ohrožených povodněmi s návrhem optimálních protipovodňových opatření. Zpracování projektových dokumentací protipovodňových opatření k územnímu nebo stavebnímu řízení. Rozšíření a zkvalitnění systému ochrany obcí před povodněmi v oblastech možného výskytu povodní v Královéhradeckém kraji průběžným monitoringem – vybudování měřicích a hlásných míst (srážkoměrů, vodoměrných stanic) – projektová dokumentace nebo realizace.

Uznatelné náklady projektu:

Investiční a neinvestiční výdaje: výdaje na pořízení zařízení, spotřebního materiálu a služeb souvisejících s projektem. ---- Osobní výdaje: výdaje prokazatelně vynaložené pro potřeby projektu. ---- Podpořitelné výdaje: veškeré uznatelné (způsobilé) výdaje bezprostředně spojené s realizací projektu, s výjimkou: - výdajů na koordinaci a administraci realizace projektu

Lhůta pro podání žádosti:

6. 2. 2017 (od 8.00 hod) – 24. 3. 2017 (do 14 hod)

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Komplexní úprava nebo dovybavení veřejných prostranství a místních komunikací, infrastruktura

Výše podpory:

Min. dotace 50 000 Kč, max. dotace 600 000 Kč, výše poskytnuté dotace max. 50 %

Oprávnění žadatelé:

Obec v KHK, s méně než 2000 obyvateli

Podporované záměry:

Zkvalitnění života na venkově – komplexní úprava veřejných prostranství a místních komunikací, pořízení, oprava a údržba místní technické a dopravní infrastruktury

---

Název dotace:

Komplexní úprava nebo dovybavení veřejných prostranství a místních komunikací, infrastruktura

Popis dotace:

Zkvalitnění života na venkově – komplexní úprava veřejných prostranství a místních komunikací, pořízení, oprava a údržba místní technické a dopravní infrastruktury

Doba realizace projektu:  1. 1. 2017 – 30. 11. 2017

Výše podpory:

min.  dotace 50 000 Kč

max. dotace 600 000 Kč

výše poskytnuté dotace max. 50 %

Uznatelné náklady projektu:

Náklady bezprostředně spojené s výstavbou, rekonstrukcí, opravou, komplexní úpravou nebo instalací následujících typů objektů: - místní komunikace, chodníky - veřejné osvětlení - autobusové zastávky - reflexní dopravní značky a retardéry - lavičky, altánky, odpadkové koše, stojany na kola (tzv. mobiliáře) - obnova a zřizování veřejné zeleně - obnova a zřizování rybníků a vodotečí - požární nádrže

Lhůta pro podání žádosti:

19. 10. 2016 (8.00 hod) – 12. 12. 2016 (14 hod)

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti

Výše podpory:

Min. dotace 50 000 Kč, max. dotace 400 000 Kč, výše poskytnutí dotace 50 %

Oprávnění žadatelé:

Obce KHK s méně než 2000 obyvateli

Podporované záměry:

Zkvalitnění života na venkově – obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti

---

Název dotace:

Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti

Popis dotace:

Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti

Doba realizcace projektu:  1. 1. 2017 - 30. 11. 2017

Výše podpory:

Min. dotace 50 000 Kč

Max. dotace 400 000 Kč

Výše poskytnutí dotace 50 %

Uznatelné náklady projektu:

Výdaje bezprostředně spojené s výstavbou, rekonstrukcí, opravou, komplexní úpravou nebo instalací následujících typů objektů: - ZŠ, MŠ, školská zařízení, - zdravotní a sociální zařízení, - kulturní, víceúčelová a tělovýchovná zařízení, - hřiště, sportoviště, - hasičské zbrojnice, - veřejný rozhlas, - sakrální stavby, drobná architektura, hřbitovy - radnice, obecní úřady, ostatní zařízení občanské vybavenosti

Lhůta pro podání žádosti:

19. 10. 2016 (8.00 hod) – 12. 12. 2016 (14 hod)

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Podpora obnovy místních komunikací

Výše podpory:

Min. 100 000 Kč, max. 1 000 000 Kč, 50 % uznatelných nákladů.

Oprávnění žadatelé:

Obec do 3000 obyvatel (stav k 1.1.2016)

Podporované záměry:

Oprava a údražba místních komunikací, jejich součástí a příslušenství

---

Název dotace:

Podpora obnovy místních komunikací

Popis dotace:

Budou podporovány akce zaměřené na opravu a údržbu místních komunikací, jejich součásti a příslušenství (podle zákona č. 13/1997 Sb.):

- všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy

- místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy)

- jsou-li v majetku obce, pak také jejich napojení na příslušnou pozemní komunikaci

- galérie, opěrné, zárubní, obkladní a parapetní zdi, terasy, násypy a svahy, dělicí pásy, příkopy a ostatní  povrchová odvodňovací zařízení

- dále pokud jsou součástí obnovy dané místní komunikace:

- kanalizace, včetně úprav k odvádění vody ale jen výlučně k odvádění povrchových vod z této komunikace,

- galérie, opěrné, zárubní, obkladní a parapetní zdi, tarasy, násypy a svahy, dělicí pásy, příkopy a ostatní povrchová odvodňovací zařízení, propustky

Dotace je poskytována pouze na jednu místní komunikaci obce.

 

Neuznatelné náklady:

- výstavba nových místních komunikací

- oprava, údržba nebo výstavba chodníků

- inženýrské sítě

- energetická, telekomunikační, tepelná a jiná vedení (včetně sloupů těchto vedení)

- reklamní zařízení a poutače

- veřejné osvětlení

Výše podpory:

Min. 100 000 Kč

max. 1 000 000 Kč

50 % uznatelných nákladů

Lhůta pro podání žádosti:

od 18. 10.2016 do 30. 12. 2016 (do 12:00)

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Komunitní dům pro seniory

Výše podpory:

Max. 600 000 Kč na jeden byt, dotace nesmí přesáhnout 500 000 EUR (de minimis)

Oprávnění žadatelé:

Právnická osoba (obce, svazek obcí, městská část Prahy, příspěvková organizace zřízená samosprávným celkem, veřejně obchodní společnost, s.r.o., společnost komanditní, a.s., evropská společnost, sociální družstvo; spolek, o.p.s., církev)

Podporované záměry:

Vznik podporovaných bytů k poskytování sociálního bydlení pro seniory a pro osoby s nepříznivou sociální situací (tj. jejich věk, zdravotní stav, sociální okolnosti jejich života)

---

Název dotace:

Komunitní dům pro seniory

Popis dotace:

Cílem podpory je vznik podporovaných bytů na území České republiky sloužících k poskytování sociálního bydlení pro seniory a pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace - věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života.


Cílem výstavby Komunitních domů seniorů je zajištění sociálního nájemního bydlení pro osoby z cílové skupiny tak, aby došlo k uchování a prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti, a současně aby byl umožněn komunitní způsob života na principu sousedské výpomoci. Důraz je kladen na mezilidské vztahy a zachování osobní nezávislosti každého jedince.


Cílová skupina: Osoby ve věku 60 let a více (60+), které prokáží, že jejich průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 1 násobek průměrné měsíční mzdy v případě 1 členné domácnosti nebo 1,2 násobek v případě 2 členné domácnosti.


Komunitní domem seniorů se rozumí:

- bytový dům, ve kterém jsou výhradně podporované byty a zároveň sdílené prostory na podporu komunitního života seniorů;
- bytem v Komunitním domě seniorů podporovaný byt, který je určený k sociálnímu bydlení osob v seniorském věku a který splňuje stavebně technické parametry upravitelného bytu
- sdíleným prostorem se rozumí společenské prostory, které jsou centrem společných

Výše podpory:

Max. 600 000 Kč na jeden byt,

dotace nesmí přesáhnout 500 000 EUR (de minimis)

 

Uznatelné náklady projektu:

Uznatelné výdaje (v případě výstavby např.): zařízení staveniště, demoliční práce, pozemní úpravy, stavební práce související s výstavbou domu / bytu.

Lhůta pro podání žádosti:

od 18.10.2016 do 30. 12. 2016

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Pečovatelský byt

Výše podpory:

Max. 600 000 Kč na jeden byt, výstavba max. 500 000 EUR (de minimis)

Oprávnění žadatelé:

právnická osoba (obce, svazek obcí, městská část Prahy, příspěvková organizace zřízená samosprávným celkem; veřejně obchodní společnost, s.r.o., společnost komanditní, a.s., evropská společnost, sociální družstvo; spolek, o.p.s., církev)

Podporované záměry:

Vznik podporovaných bytů k poskytování sociálního bydlení seniorům nebo osobám, která mají nepříznivou životní situaci (věk, zdravotní stav, sociální okolnosti)

---

Název dotace:

Pečovatelský byt

Popis dotace:

Cílem podpory je vznik podporovaných bytů na území České republiky sloužících k poskytování sociálního bydlení pro seniory a pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace - věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života.

Cílem výstavby pečovatelských bytů je zajištění sociálního bydlení pro osoby z cílové skupiny tak, aby došlo k získání nebo prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti, a současně umožnění efektivního poskytování terénních služeb sociální péče.

Cílová skupina: Osoby v nepříznivé sociální situaci, které prokáží, že jejich průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,75 násobek průměrné měsíční mzdy v případě jednočlenné domácnosti nebo 1,0 násobek v případě dvoučlenné domácnosti, jejichž snížená soběstačnost je způsobená:

- věkem – jedná se o seniory ve věku 65 let a více (65+), nebo

- zdravotním stavem, kdy je osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby (zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách).

 

Pečovatelským bytem se rozumí:

- podporovaným bytem nájemní byt určený k sociálnímu bydlení postavený nebo pořízený se státní dotací podle tohoto podprogramu

- pečovatelským bytem podporovaný byt, který je určený k sociálnímu bydlení osob v nepříznivé sociální situaci způsobené věkem nebo zdravotním stavem a který splňuje stavebně technické parametry upravitelného bytu

Výše podpory:

Max. 600 000 Kč na jeden byt,

výstavba max. 500 000 EUR (de minimis)

Uznatelné náklady projektu:

Uznatelné výdaje (v případě výstavby např.): zařízení staveniště, demoliční práce, pozemní úpravy, stavební práce související s výstavbou domu / bytu

Lhůta pro podání žádosti:

18. 10. – 30. 12. 2016

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Vstupní byt

Výše podpory:

Max. 600 000 Kč na výstavbu upravitelného VB, max. 550 000 Kč na výstavbu VB, max. 400 000 Kč na pořízení VB, max. 200 000 EUR dotace (de minimis)

Oprávnění žadatelé:

právnická osoba: veřejně obchodní společnost, s.r.o., společnost komanditní, a.s., evropská společnost, sociální družstvo; obec nemá právo v podprogramu žádat o dotaci

Podporované záměry:

Vznik podporovaných bytů sloužících k poskytování sociálního bydlení pro seniory a pro osoby v nepříznivé životní situaci (věk, zdravotní stav nebo soicální okolnosti jejich života)

---

Název dotace:

Vstupní byt

Popis dotace:

Cílem podpory je vznik podporovaných bytů na území České republiky sloužících k poskytování sociálního bydlení pro seniory a pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace - věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života.

Cílem vzniku vstupního bytu je zajištění sociálního bydlení pro osoby z cílové skupiny tak, aby jim byl umožněn přístup k nájemnímu bydlení.

Vstupním bytem se rozumí:

podporovaným bytem nájemní byt určený k sociálnímu bydlení postavený nebo pořízený se státní dotací podle tohoto podprogramu

vstupním bytem podporovaný byt, který slouží k sociálnímu bydlení pro osoby v nepříznivé sociální situaci způsobené sociálními okolnostmi jejich života, které ani při využití všech stávajících nástrojů sociální a bytové politiky nemají přístup k bydlení

Výše podpory:

Max. 600 000 Kč na výstavbu upravitelného VB
Max. 550 000 Kč na výstavbu VB
Max. 400 000 Kč na pořízení VB
Max. 200 000 EUR dotace (de minimis)

Uznatelné náklady projektu:

Uznatelné výdaje (v případě výstavby např.): zařízení staveniště demoliční práce pozemní úpravy stavební práce související s výstavbou domu/bytu

Lhůta pro podání žádosti:

od 18. 10. – 30. 12. 2016

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod

Výše podpory:

PD: min. 50.000 Kč na jeden typ PD, max. 300.000 Kč na jeden typ PD. Max. výše dotace na zpracování více typů PD v rámci téhož projektového záměru (dle písm. g - uznatelné náklady) je též 300.000 Kč. Realizace: min. 50.000 Kč/max. 6.000.000 Kč. Výše poskytnutí dotace: 80 %.

Oprávnění žadatelé:

Obec do 2000 obyvatel, svazek obcí, projekt realizován v obcích do 2000 obyvatel

Podporované záměry:

Výstavba nebo změna stavební a technologické části čistíren odpadních vod, kanalizací a souvisejících objektů, úpraven vody, vodovodů a souvisejících objektů, dále zpracování projektové dokumentace.

---

Název dotace:

Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod

Popis dotace:

Výstavba nebo změna stavební a technologické části čistíren odpadních vod, kanalizací a souvisejících objektů, úpraven vody, vodovodů a souvisejících objektů, dále zpracování projektové dokumentace.

Žadatel musí být vlastník vodohospodářské infrastruktury (změnu vlastnictví majetku pořízeného z dotace lze provést nejdříve za 10 let od data ukončení realizace projektu)

Výše podpory:

na jeden typ PD:

min. 50.000 Kč

max. 300.000 Kč

Max. výše dotace na zpracování více typů PD v rámci téhož projektového záměru (dle písm. g - uznatelné náklady) je též 300.000  Kč

Realizace:

min. 50.000 Kč

max. 6.000.000 Kč

Výše poskytnutí dotace: 80 %

Uznatelné náklady projektu:

a) Náklady na výstavbu nové oddílné splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu včetně souvisejících objektů. ---- b) Náklady na výstavbu nové jednotné kanalizace v případě, že v dané obci je již vybudována kanalizace jako jednotná. Podmínkou je zajištění čištění odpadních vod v souladu s nařízením vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech v platném znění, (dále také „NV č. 401/2015 Sb.“). ---- c) Náklady na výstavbu nebo změnu staveb (např. intenzifikace nebo rekonstrukce) čistíren odpadních vod s cílem splnění limitů dle NV č. 401/2015 Sb. ---- d) Náklady na výstavbu nových vodovodních řadů pro veřejnou potřebu včetně souvisejících vodárenských objektů. ---- e) Náklady na výstavbu nebo změnu staveb směřujících ke zkvalitnění technologie úpravy vody, její akumulace a čerpání s cílem zlepšení jakosti pitné vody ---- f) Náklady na zpracování projektové dokumentace staveb: projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení projektová dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení projektová dokumentace pro provádění stavby ---- g) V rámci téhož projektového záměru smí žadatel současně nebo postupně žádat o dotaci na více typů projektových dokumentací dle bodu f., přičemž celková částka přiznané dotace na projektovou přípravu jednoho stavebního záměru nesmí překročit 300 000,-. ---- h) Žadatel smí uplatnit více žádostí o dotaci dle bodu g. maximálně do tří po sobě jdoucích uzávěrek pro příjem žádostí o dotaci z programu.

Lhůta pro podání žádosti:

od 13. 10. 2016 do 31. 3. 2017

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

šipka

Kolik je 3+2

Další služby Profesionálů

projekční činnost

Poskytujeme zpracování projektové dokumentace ve všech stupních a na všechny typy staveb, včetně inženýrské činnosti k získání potřebných povolení a výjádření dotčených úřadů.   Zjistěte více projektování

výběrová řízení

Poskytujeme komplexní zastoupení zadavatele při administraci výběrových řízení dle Zákona o veřejných zakázkách či dle metodiky jednotlivých dotačních orgánů.   Zjistěte více výběrové řízení

technické dozory

Poskytujeme výkon technického dozoru stavebníka a všechny typy staveb, včetně stavebních záměrů dotovaných z prostředků EU.   Zjistěte více technický dozor

nahoru