Aktuální dotační výzvy

S námi vám neunikne žádná dotační příležitost. Průběžně monitorujeme všechny možnosti finanční podpory pro obce a města i neziskové organizace. Podívejte se, jaké jsou aktuálně otevřené výzvy.

VYBERTE OBLAST

Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody

Výše podpory:

Maximální výše podpory na jeden projekt: 3 000 000,- Kč --- Minimální výše podpory na jeden projekt: 100 000,- Kč --- 60 - 80 % z celkových způsobilých výdajů

Oprávnění žadatelé:

obce --- dobrovolné svazky obcí --- příspěvkové organizace územních samosprávných celků --- obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty

Podporované záměry:

a) realizace nových nebo regenerace stávajících zdrojů vody --- b) realizace průzkumných vrtů

---

Název dotace:

Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody

Popis dotace:

Předmětem podpory je:

a) realizace nových nebo regenerace stávajících zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou či realizace nových nebo zkapacitnění, případně rekonstrukce nefunkčních, přivaděčů pitné vody (od zdroje vody, skupinového vodovodu, dálkového přivaděče apod.), včetně instalace nezbytné technologie a napojení těchto zdrojů nebo přivaděčů na stávající vodovod pro veřejnou potřebu, ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění (dále jen „vodovod“) či vytvoření nového veřejně přístupného odběrného místa pitné vody tam, kde není vodovod realizován;

b) realizace průzkumných vrtů za účelem vyhledání zdrojů pitné vody pro zásobování obyvatelstva.

 Podpora se nevztahuje na projekty, které řeší pouze běžnou údržbu stávající vodohospodářské infrastruktury.

Výše podpory:

Maximální výše podpory na jeden projekt: 3 000 000,- Kč

Minimální výše podpory na jeden projekt: 100 000,- Kč 

60 - 80 % z celkových způsobilých výdajů

Celková alokace na výzvu: 600 mil. Kč

Uznatelné náklady projektu:

Způsobilé výdaje související s podporovanými aktivitami:

a) projektová příprava maximálně do výše 10 % z celkových způsobilých přímých realizačních výdajů:

- zajištění autorského a technického dozoru;

- projektová dokumentace včetně souvisejících průzkumných prací a nezbytných podkladových studií a analýz;

- odborný posudek dle čl. 12 písm. a);

- zadávací dokumentace na realizaci podporovaných aktivit, včetně výdajů na organizaci zadávacího řízení.

Způsobilým výdajem nejsou výdaje na zpracování zadávací dokumentace na přípravu projektu a zajištění autorského a odborného dozoru.

b) zpracování dat a vyhodnocení výsledků;

c) stavební práce a služby související s realizací podporované aktivity a to včetně:

-realizace neinvestičních a investičních opatření spojených s průzkumem a analýzou lokalit s možným výskytem kvalitní pitné vody pro zásobování obyvatelstva;

-uvedení místa realizace do původního stavu v případě realizace průzkumných vrtů;

d) publicita projektu maximálně však 10 000 Kč.

Způsobilým výdajem není oprava stávajících rozvodů pitné vody ani budování nových rozvodů pitné vody.

Lhůta pro podání žádosti:

4. 5. 2018 - 8. 12. 2018

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Jednotky SDH obcí 2018

Výše podpory:

DA až 70% max. 450 tis. Kč --- Požární zbrojnice až 50% min. 450 tis. max. 4,5 mil. Kč +financování kraje 1/3 z uznatelných nákladů (samostatná žádost na kraj) --- CAS částka bude známa během dubna 2019

Oprávnění žadatelé:

Obce zřizující SDH II., III., VI.

Podporované záměry:

Pořízení a rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky „CAS“ --- Pořízení nového dopravního automobilu „DA“ --- Stavba požární zbrojnice

---

Název dotace:

Jednotky SDH obcí 2018

Popis dotace:

Kritéria přijatelnosti projektu:

CAS – JPO II nebo JPO III, jednotka není vybavena CAS vyrobenou v roce 2003 a později, jednotka není vybavena CAS pořízenou s přispěním dotace poskytované MV

DA – JPO II, JPO III nebo JPO V, jednotka není vybavena DA nebo osobním automobilem (s kabinou osádky se sedadly pro 8 a více osob, vybaveným zvláštním výstražným zařízením) vyrobeným v roce 2002 a později

Zbrojnice – JPO II, JPO III nebo JPO V, budova musí být v majetku obce, stavba musí být v souladu s ČSN 735710

Výše podpory:

Celková alokace na výzvu: 20,1 mil. KHK, 21,3 mil. PCE

DA až 70% max. 450 tis. Kč

Požární zbrojnice až 50% min. 450 tis. max. 4,5 mil. Kč
+financování kraje 1/3 z uznatelných nákladů (samostatná žádost na kraj)

CAS částka bude známa během dubna 2019

 

Uznatelné náklady projektu:

Způsobilé výdaje

CAS je vyrobena na podvozku kategorie 2 pro smíšený provoz, střední hmotnostní třídy (7.500 až 16.000 kg) nebo těžké hmotností třídy (nad 16t) a v provedení základním nebo v provedení speciálním redukovaném s kabinou osádky se sedadly pro 6 osob. S požárním čerpadlem o jmenovitém výkonu 2000 l.min-1 a s nádrží na vodu o objemu do 5000 l nebo s požárním čerpadlem o jmenovitém výkonu 3000 l min-1 a s nádrží na vodu o objemu nad 6000 l.

Uváděné hodnoty jmenovitého výkonu vychází z ČSN EN 1028-1 a jsou charakterizovány jmenovitým tlakem (bar) a jmenovitým průtokem (l.min-1).

Dotace může být poskytnuta také na technické zhodnocení rekonstrukcí CAS 32 – T 815 ve vybavení jednotky požární ochrany JPO II neboJPO III:

a) rekonstrukci CAS 32 – T 815

v souladu technicko-přejímacími podmínkami, podle kterých byla zařazena k jednotkámpožární ochrany. Dotace může dosáhnout až 50 % nákladů akce v běžném roce, maximálně však 1,5 mil. Kč.

b) rekonstrukcí CAS 32 – T 815 na provedení speciální redukované pro šest osob. Dotace může dosáhnout až 50 % nákladů akce v běžném roce, maximálně však 2 mil. Kč.

DA

je vyroben na podvozku kategorie 1 pro městský provoz nebo kategorie 2 pro smíšený provoz, s celkovou hmotností nepřesahující 3500 kg, v provedení základním a s kabinou osádky se sedadly pro nejméně 8 osob.

 

Lhůta pro podání žádosti:

od 30. 4. 2018. do 30. 6. 2018

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Výstavba technické infrastruktury v oblasti se strategickou průmyslovou zónou - SOLNICE - KVASINY

Výše podpory:

Max. 85% uznatelných výdajů

Oprávnění žadatelé:

Obce do 40 tisíc obyvatel v oblastech se strategickou průmyslovou zónou Solnice-Kvasiny

Podporované záměry:

Výstavba technické infrastruktury pro následnou výstavbu bytů, které zvýší možnosti trvalého bydlení v oblasti SPZ.

---

Název dotace:

Výstavba technické infrastruktury v oblasti se strategickou průmyslovou zónou - SOLNICE - KVASINY

Popis dotace:

Výstavba technické infrastruktury pro následnou výstavbu bytů, které zvýší možnosti trvalého bydlení v oblasti SPZ.

a) místní komunikace, tj.

•     MK III. třídy včetně jejich součástí

•     MK IV. třídy včetně jejich součástí

b) vodovod, tj.

•     místní vedení 2. kategorie rozvodné vodovodní sítě

•     místní vedení 3. kategorie rozvodné vodovodní sítě

c) kanalizace, tj.

•     místní vedení 2. kategorie rozvodné stokové sítě

•     místní vedení 3. kategorie rozvodné stokové sítě, pokud nejsou hrazeny provozovatelem sítí

Výše podpory:

Max. 85% uznatelných výdajů

Celková alokace na výzvu 20 000 000 Kč

Příjemce si vybere mezi podporou, která není v režimu veřejné podpory, nebo podporou, která je v režimu „de minimis“.

Uznatelné náklady projektu:

UV na hlavní aktivity:

•             uhrazené po 1. 1. 2018

•             vynaložené v souladu s cíli programu

•             přímá souvislost s realizací projektu

•             nesmí přesáhnout výši výdajů uvedenou ve smlouvě s dodavatelem

•             výdaje jsou způsobilé od termínu podání o dotaci

•             nelze financovat pořízení stejného majetku více než jednou

 

UV na vedlejší aktivity:

•             Technický dozor investora max. 2%

•             Autorský dozor max. 2%

•             Projektová dokumentace max. 5%

•             Doplňkové aktivity – chodníky a veřejné osvětlení max. 10%

Náklady na jednotlivé vedlejší aktivity projektu jsou uznatelné do stanovené výše celkových UV.

Lhůta pro podání žádosti:

3. dubna 2018 do 31. května 2018

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Zvýšení akceschopnosti JPO zřizovaných obcemi v KHK

Výše podpory:

Max. 1/3 z uznatelných výdajů --- Max. 3 000 000,- na požární zbrojnici --- 300 000,- na pořízení dopravního automobilu

Oprávnění žadatelé:

Obce (města), která zřizují jednotku požární ochrany kat. II., III. nebo V. a obdržely dotaci na výše uvedený účel z Generálního ředitelství HZS ČR

Podporované záměry:

Modernizace hasičské techniky, rekonstrukce a výstavba požárních zbrojnic v obcích KHK, které mají zřízenou JPO.

---

Název dotace:

Zvýšení akceschopnosti JPO zřizovaných obcemi v KHK

Popis dotace:

Modernizace hasičské techniky, rekonstrukce a výstavba požárních zbrojnic v obcích KHK, které mají zřízenou JPO.
PRIORITY:
- rekonstrukce nebo výstavba požární zbrojnice v obci zřizující JPO II nebo JPO III (nejvyšší)
- nákup dopravního automobilu pro JPO II nebo JPO III (vysoká)
- rekonstrukce nebo výstavba požární zbrojnice v obci zřizující JPO V (střední)

Realizace projektu od 1. 1. 2018 – 31. 11. 2019

Výše podpory:

Max. 1/3 z uznatelných výdajů

Max. 3 000 000,- na požární zbrojnici

Max. 300 000,- na pořízení DA

Celková alokace na výzvu: 13 500 000 Kč

Uznatelné náklady projektu:

Uznatelné výdaje:

Výdaje bezprostředně spojené s realizací projektu

- výdaje investičního charakteru

- výdaje neinvestičního charakteru

Neuznatelné výdaje:

- výdaje, jejichž vynaložení nesouvisí s realizací projektu

- výdaje na zpracování a administrací žádosti o dotaci

- leasingové splátky, úroky z úvěrů, penále, odpisy

- DPH, jehož odpočet se může uplatnit

- výdaje na úhradu ztrát ze směnných kurzů

Lhůta pro podání žádosti:

2. 5. 2018 – 5. 6. 2018

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Sociální bydlení

Výše podpory:

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 500 000 Kč. Režim de minimis.

Oprávnění žadatelé:

Obce, nestátní neziskové organizace

Podporované záměry:

Cílem je dostupné nájemní sociální bydlení, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením, vstup do nájemního bydlení v ČR.

---

Název dotace:

Sociální bydlení

Popis dotace:

Dotace je určena na nákup bytů, rekonstrukce bytu, či adaptace nebytových prostor pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

Sociální byt se základním vybavení je určen pro osoby, které v důsledku nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení, a jsou schopné plnit povinnosti vyplývající z nájemního vztahu.

Sociální byty musí splňovat parametry sociálního bydlení, stanovené pro IROP, technické parametry, finanční parametry, podmínky předcházení segregace a podmínky nakládání se sociálními byty, které jsou uvedené v následujícím textu specifických pravidel.

Podporováno je sociální bydlení formou rozptýlených bytů. Bytový dům může mít nejvýše 12 bytových jednotek nebo v jednom vchodě bytového domu, který má více než osm bytů, je podíl sociálních bytů na celkovém počtu bytů nejvýše 20 %.

Udržitelnost projektu: 20 let, využívání (obsazenost) do 3 měsíců po ukončení projektu.

Výše podpory:

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 500 000 Kč.

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: - podpora v režimu de minimis SOHZ za dvě rozhodná období a běžný fiskální rok v souladu s nařízením č. 360/2015:

15 000 000 Kč, nesmí přesáhnout částku 500 000 EUR přepočtenou kurzem Evropské centrální banky ke dni vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace - podpora v režimu SOHZ (podle Rozhodnutí 2012/21/EU): 300 mil. Kč

Celkové způsobilé výdaje a hlavní aktivity projektu přepočtené na jeden m2 nesmí přesáhnout částku 29 979,- Kč. Podrobný výpočet provede žadatel ve studii proveditelnosti.

Celková alokace na výzvu: 705 802 353,- Kč EF + SR

Uznatelné náklady projektu:

Hlavní aktivity projektu vedou k naplnění cílů a indikátorů projektu.

- nákup bytů,

- budov (celé nebo její části), která bude sloužit sociálnímu bydlení, včetně pozemku na kterém budova stojí),

- zhodnocení, stavební úpravy, nástavby a přístavby bytů, budov

- přestavba bytů sociálního bydlení z nebytových prostor,

- pořízení základního vybavení bytové jednotky,

- rekonstrukce společných prostor bytového domu.

 

Způsobilé výdaje pro vedlejší aktivity projektu

- technický dozor investora, BOZP, autorský dozor,

- projektová dokumentace,

- studie proveditelnosti,

- pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení),

- povinná publicita.

Lhůta pro podání žádosti:

Podávání žádostí 14. 6. 2018 – 18. 9. 2018

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Sociální bydlení (SVL)

Výše podpory:

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 500 000 Kč - podpora v režimu de minimis

Oprávnění žadatelé:

Obce, nestátní neziskové organizace

Podporované záměry:

Cílem je dostupné nájemní sociální bydlení, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením, vstup do nájemního bydlení v ČR.

---

Název dotace:

Sociální bydlení (SVL)

Popis dotace:

Dotace je určena na pořízení bytů formou nákupu, rekonstrukce bytu, či adaptace nebytových prostor pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

Sociální byt se základním vybavení je určen pro osoby, které v důsledku nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení, a jsou schopné plnit povinnosti vyplývající z nájemního vztahu.

Sociální byty musí splňovat parametry sociálního bydlení, stanovené pro IROP, technické parametry, finanční parametry, podmínky předcházení segregace a podmínky nakládání se sociálními byty, které jsou uvedené v následujícím textu specifických pravidel.

Podporováno je sociální bydlení formou rozptýlených bytů. Bytový dům může mít nejvýše 12 bytových jednotek nebo v jednom vchodě bytového domu, který má více než osm bytů, je podíl sociálních bytů na celkovém počtu bytů nejvýše 20 %.

Výše podpory:

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 500 000 Kč.

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: - podpora v režimu de minimis SOHZ za dvě rozhodná období a běžný fiskální rok v souladu s nařízením č. 360/2015:

15 000 000 Kč, nesmí přesáhnout částku 500 000 EUR přepočtenou kurzem Evropské centrální banky ke dni vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace  - podpora v režimu SOHZ (podle Rozhodnutí 2012/21/EU): 300 mil.Kč

Celkové způsobilé výdaje a hlavní aktivity projektu přepočtené na jeden m2 nesmí přesáhnout částku 29 979,- Kč. Podrobný výpočet provede žadatel ve studii proveditelnosti.

Uznatelné náklady projektu:

Hlavní aktivity projektu vedou k naplnění cílů a indikátorů projektu.

- nákup bytů,

- budov (celé nebo její části), která bude sloužit sociálnímu bydlení, včetně pozemku na kterém budova stojí),

- zhodnocení, stavební úpravy, nástavby a přístavby bytů, budov

- přestavba bytů sociálního bydlení z nebytových prostor,

- pořízení základního vybavení bytové jednotky,

- rekonstrukce společných prostor bytového domu.

 

Způsobilé výdaje pro vedlejší aktivity projektu

- technický dozor investora, BOZP, autorský dozor,

- projektová dokumentace,

- studie proveditelnosti,

- pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení),

- povinná publicita.

Lhůta pro podání žádosti:

Podávání žádostí 14. 6. 2018 - 18. 9. 2018

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Program záchrany architektonického dědictví

Výše podpory:

Celková částka příspěvku na obnovu památek v rámci Programu se stanoví každoročně na základě zprávy ministra kultury pro vládu o odhadu využití příspěvků přiznaných v témž roce a o jejich potřebě pro příští rok a na základě možností státního rozpočtu.

 

Oprávnění žadatelé:

vlastník kulturní památky

Podporované záměry:

Záchranu a zachování kulturních památek nebo těch jejích částí, které tvoří podstatu kulturní památky. Podpora obnovy kulturních památek (hrady, zámky, kláštery, historické zahrady, kostely apod.). Zamýšlené práce musejí směřovat k záchraně kulturní památky nebo jejich podstatných částí.

---

Název dotace:

Program záchrany architektonického dědictví

Popis dotace:

Základní podmínkou poskytnutí příspěvku na obnovu kulturní památky je vypracování Projektu záchrany kulturní památky a jeho zařazení do Programu záchrany architektonického dědictví.

Výše podpory:

Celková částka příspěvku na obnovu památek v rámci Programu se stanoví každoročně na základě zprávy ministra kultury pro vládu o odhadu využití příspěvků přiznaných v témž roce a o jejich potřebě pro příští rok a na základě možností státního rozpočtu.

 

Lhůta pro podání žádosti:

do 30.9.2018

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Podprogram 115 164

Výše podpory:

až 100 % dotace až do výše 1 000 000 Kč

Oprávnění žadatelé:

• Fyzické osoby • Právnické osoby • Obecně prospěšné organizace • Územní samosprávné celky (obce a kraje) • Občanská sdružení • Svazky obcí • Příspěvkové organizace • Organizační složky státu • Státní organizace a státní podniky

Podporované záměry:

• zlepšování přirozených funkcí vodních toků a obnova jejich migrační prostupnosti • obnova nebo tvorba mokřadů a tůní, výstavba, obnova nebo rekonstrukce vodních nádrží přírodě blízkého charakteru • zakládání a revitalizace prvků systému ekologické stability vázaných na vodní režim

---

Název dotace:

Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Podprogram 115 164

Popis dotace:

Podporu lze poskytnout na realizaci opatření:

- opatření přispívající ke zlepšování přirozených funkcí vodních toků, včetně obnovy jejich migrační prostupnosti,

- obnova nebo tvorba mokřadů a tůní, výstavba, obnova nebo rekonstrukce vodních nádrží přírodě blízkého charakteru s cílem zlepšení retenční schopnosti krajiny a podpory biodiverzity

- zakládání a revitalizace prvků systému ekologické stability vázaných na vodní režim.

Výše podpory:

až  100 % dotace až do výše 1 000 000 Kč

Uznatelné náklady projektu:

- revitalizované koryto vodního toku včetně revitalizace nivy

- revitalizované koryto vodního toku

- obnovený nebo vytvořený mokřad

- odtěžený sediment při obnově či tvorbě tůně

- vybudovaná, obnovená nebo zrekonstruovaná vodní nádrž

- odtěžený sediment při odbahnění vodní nádrže

- rybí přechod (přírodě blízké rybí přechody)

- rybí přechod (technické nebo kombinované rybí přechody)

- příprava akce včetně zpracování projektové dokumentace

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Zajistit povodňovou ochranu intravilánu

Výše podpory:

Max. 85% celkových způsobilých výdajů

Oprávnění žadatelé:

kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky) – kromě opatření výstavby ochranných nádrží, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, fyzické osoby podnikající (pouze pro aktivitu 1.3.3 kromě opatření výstavby ochranných nádrží).

Podporované záměry:

aktivita 1.3.1: Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů --- aktivita 1.3.2: Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu --- aktivita 1.3.3: Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně

---

Název dotace:

Zajistit povodňovou ochranu intravilánu

Popis dotace:

Podporovaná aktivita 1.3.1: Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů


Podporovaná aktivita 1.3.2: Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu


Podporovaná aktivita 1.3.3: Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně

Výše podpory:

Celková alokace na výzvu: 1,8 mld. Kč

Max. 85% celkových způsobilých výdajů u všech podporovaných aktivit, s výjimkou výměny nepropustných zpevněných povrchů za propustné zpevněné a propustné povrchy, kde bude podpora poskytována ve výši 50 % celkových způsobilých výdajů.

Uznatelné náklady projektu:

Minimální způsobilé přímé realizační výdaje na projekt v rámci SC 1.3 jsou stanoveny na 200 000 Kč bez DPH.

Za způsobilé výdaje v rámci aktivity 1.3.1 lze uznat edukativní (např. informativní tabule, tematické herní prvky) a doprovodné prvky (např. mobiliář, lavičky), a to do výše 5 % z ostatních způsobilých přímých realizačních výdajů. Nelze hradit doprovodné prvky bez instalace edukativních prvků.


Za způsobilé výdaje v rámci aktivity 1.3.2 lze uznat edukativní informativní tabule. Za způsobilé výdaje v rámci aktivity 1.3.2 lze u akumulačních nádrží uznat vystrojení nádrže a přívodní potrubí, v případě opětovného využití srážkové vody (např. splachování) zdravotně technické instalace v objektech.


Za způsobilé výdaje v rámci aktivity 1.3.3, typ podporovaných projektů – vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů vodních nádrží, lze uznat jako součást výstavby bezpečnostního přelivu i úpravu hráze (dorovnání hráze) za účelem srovnání nivelety hráze do maximální stávající výšky hráze, opravu hráze, rekonstrukci technických objektů vodního díla (např. požerák, rozdělovací objekty na vtoku, výpustné zařízení). Samostatné srovnání nivelety hráze, opravy hráze a rekonstrukce technických objektů vodního díla bez bezpečnostního přelivu nebude podporováno.

 

 

Lhůta pro podání žádosti:

Lhůta pro doručení žádostí: 1.3.2018 do 7.1.2019

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Posílit přirozené funkce krajiny 51

Výše podpory:

podpora 60 - 100 % celkových způsobilých výdajů

spolufinancování  0 - 40 %

 

 

 

 

Oprávnění žadatelé:

• kraje, o obce, o dobrovolné svazky obcí, o organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), • státní podniky, • státní organizace, o veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., • podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, • veřejnoprávní instituce, • příspěvkové organizace, • vysoké školy, školy a školská zařízení, • nestátní neziskové organizace64 (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), • církve a náboženské společnosti a jejich svazy, • podnikatelské subjekty, o obchodní společnosti a družstva, • fyzické osoby podnikající

Podporované záměry:

Aktivita 4.3.3: Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů – opatření vyplývající z plánů dílčích povodí ---- Aktivita 4.3.1: Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury – opatření vyplývající z plánů dílčích povodí ---- Aktivita 4.3.2: Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur – opatření vyplývající z plánů dílčích povodí

---

Název dotace:

Posílit přirozené funkce krajiny 51

Popis dotace:

Aktivita 4.3.3: Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů – opatření vyplývající z plánů dílčích povodí

• vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků (přiměřeně kapacitních, tvarově a hloubkově pestrých) zahrnující eventuální odstranění dřívějších nevhodných úprav (opevnění dna a břehů, ohrázování, příčných překážek), a to včetně zakládání nových břehových porostů nebo rekonstrukce břehových porostů spočívající v nahrazení geograficky nepůvodních druhů geograficky původními podél toku i v přilehlé nivě při respektování přístupů ochrany území před povodněmi,

• obnova říčních ramen v nivě vodního toku, jejímž cílem je posílení ekologicko-stabilizačních funkcí,

• posílení ekologicko - stabilizačních funkcí rašelinišť a pramenišť,

• podpůrná opatření na vodním toku a v nivě umožňující přirozené korytotvorné procesy v delším časovém horizontu bez nutnosti plošně rozsáhlých investičních úprav, zejména: o vytváření a obnova prvků posilující druhovou biodiverzitu vodních a na vodu vázaných organismů, o terénní úpravy koryta (dna) a břehů včetně pomístních zásahů umožňujících proces renaturace vodního toku a nivy včetně zakládání nových břehových porostů nebo rekonstrukce břehových porostů spočívající v nahrazení geograficky nepůvodních druhů geograficky původními apod.

Aktivita 4.3.1: Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury – opatření vyplývající z plánů dílčích povodí

• výstavba nových rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či opatření,

• zvýšení účinnosti stávajících rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či opatření,

• odstranění migračních překážek na vodních tocích,

Aktivita 4.3.2: Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur – opatření vyplývající z plánů dílčích povodí

• vytváření a obnova vodních prvků s ekostabilizační funkcí (např. tůní, mokřadů a malých vodních nádrží, které neslouží k chovu ryb nebo slouží jenom k takovému chovu ryb, který neoslabí ekologické funkce nádrží) včetně nepravidelně zaplavovaných území (např. lužních lesů)

Výše podpory:

podpora 60 - 100 % celkových způsobilých výdajů

spolufinancování  0 - 40 %

 

 

 

 

Uznatelné náklady projektu:

Specifické způsobilé výdaje:

• stavební práce, zemědělské, lesnické a související služby zajišťující splnění parametrů daného specifického cíle včetně výdajů na:

• výsadbu dřevin a na dokončovací a rozvojovou péči nejdéle po dobu 3 let od ukončení realizace výsadeb na nelesních ekosystémech, ochranu a ošetření stromů,

• kácení nevhodných náletových dřevin (max. do 10 cm průměrů kmene na řezné ploše) a následné zajištění opatření proti jejich zmlazení či opětovnému rozšíření,

• likvidaci invazních a dalších nepůvodních druhů, následné zajištění opatření proti jejich opětovnému rozšíření,

• výsadbu a ochranu dřevin proti buřeni a zvěři v lesních porostech nejdéle do 5 let od ukončení realizace výsadeb (u trvalé mechanické ochrany proti zvěři mohou činit celkové náklady na její údržbu max. 20 % z jejích pořizovacích nákladů) a náklady na dosadbu z důvodu ztráty z úhynu vysazených dřevin, které mohou činit max. 20 % z nákladů na jejich výsadbu, o ochranu stanovištně vhodných druhů dřevin z přirozeného zmlazení a odstranění stanovištně nevhodných druhů dřevin v lesních porostech,

• v rámci revitalizace a podpory samovolné renaturace vodních toků a niv doprovodné prvky (tematické herní prvky, nášlapné kameny, dřevěné lavičky) realizované v zastavěném území/zastavitelné ploše max. do výše 5 % ze způsobilých přímých realizačních výdajů na revitalizaci/renaturaci vodního toku,

• obnovu ekologicko-stabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů, v souvislosti s tím instalace tabule/infopanelu za účelem zajištění informovanosti veřejnosti a pozitivního přístupu veřejnosti k realizovanému opatření,

• realizaci přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody,

• protierozní ochranu, o zprůchodnění existujících migračních bariér pro vodní organismy a monitoring k ověření funkčnosti rybího přechodu po dobu minimálně 1 roku, zprůchodnění pro semiakvatilní a suchozemské živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů na stávající technické infrastruktuře,

• opatření na podporu migrace a zmírnění mortality obojživelníků (např. instalace naváděcích trvalých bariér, které lze podpořit pouze po předchozí instalaci dočasné bariéry a odpovídajícím monitoringu), realizace propustků, přechodů, které lze podpořit pouze v případě realizace naváděcích trvalých bariér,

• odstranění náletu a nezbytné terénní úpravy bez zpevňování dováženým materiálem (štěrkem) v rámci opatření na obnovu historické cestní sítě, vyvolané investice v přímé souvislosti s projektem – např. přeložka inženýrských sítí, eliminace odvodňovacích zařízení v přímé souvislosti s revitalizačními opatřeními, výdaje na výstavbu dočasných komunikací (v případě silničních panelů se za způsobilé výdaje považují výdaje ve výši 1/3 pořizovací ceny nových silničních panelů) apod. Realizace dočasných komunikací s použitím štěrku je možná pouze za současného použití geotextilie. Náklady na vyvolané investice vstupují do celkových nákladů akce posuzovaných dle Nákladů obvyklých opatření MŽP, o za způsobilé výdaje se považují výdaje na odtěžení sedimentu včetně jeho vyvezení a uložení,

• za způsobilé výdaje lze považovat kácení a odstranění pařezů u stavebních projektů (revitalizace vodních toků, vytváření vodních prvků v krajině) v případě, že brání umístění stavby či vodního prvku v daném prostoru,

• o stavební práce na odstraňování migračních překážek, které pozbyly své funkce (např. nepotřebné a nefunkční jezy atp.).

• vedlejší rozpočtové náklady do 3 % ze způsobilých základních rozpočtových nákladů (např. geodetické práce, dokumentace skutečného provedení stavby, zařízení, a zrušení staveniště ,ztížené dopravní podmínky, provozní vlivy atp.), přičemž tyto položky spolu se základními rozpočtovými náklady tvoří celkové přímé realizační výdaje,

• zpracování plánů ÚSES odpovídajících požadavkům podle § 2 vyhlášky č. 395/1992 Sb. pro správní území obce s rozšířenou působností nebo jeho část jako podkladu pro zpřesnění vymezení ÚSES v územně plánovací dokumentaci, pokud jsou poskytnuty do územně analytických podkladů obcí.

• studie, jsou-li navázány na realizované opatření a splňují-li obecné podmínky způsobilosti projektové přípravy

 

Lhůta pro podání žádosti:

Lhůta pro doručení žádostí: 29.6.2018 do 20:00 hodin

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie ---- 5.2: Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov

Výše podpory:

Podpora bude poskytována formou dotace s maximální procentuální hranicí z celkových způsobilých výdajů projektu a to včetně projektů podléhajících veřejné podpoře nebo podpoře de minimis. U projektů z oblasti 5.1.a je dotace odstupňována dle dosažených parametrů viz Tabulka 1. U projektů z oblasti 5.1.b je maximální výše dotace stanovena pro konkrétní typy projektů v Tabulce 2. V případě, kdy bude financování projektů podléhat veřejné podpoře nebo bude v režimu de minimis, bude se podpora řídit příslušnými předpisy relevantními pro konkrétní projekt. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole D.4 Veřejná podpora a podpora de minimis těchto Pravidel

Oprávnění žadatelé:

kraje --- obce --- dobrovolné svazky obcí --- nestátní neziskové organizace 85 (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky) --- církve a náboženské společnosti a jejich svazky 86

Podporované záměry:

---

Název dotace:

5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie ---- 5.2: Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov

Popis dotace:

Typy podporovaných projektů a aktivit 5.1

a) Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov, včetně projektů realizovaných metodou EPC: o zateplení obvodového pláště budovy, o výměna a renovace (repase) otvorových výplní, o realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. rekonstrukce vnitřního osvětlení, systémy měření a regulace vytápění), o realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, o realizace systémů využívajících odpadní teplo, o výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn, o instalace fotovoltaického systému, o instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu TV,

b) Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn, instalace solárně-termických kolektorů, instalace fotovoltaického systému a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, pokud veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu.

V rámci renovace budov definovaných zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, jako kulturní památka nebo budovy, které nejsou kulturní památkou, ale nachází se v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny (dále jen „památkově chráněné budovy“), budou podporovány rovněž dílčí aktivity vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy bez ohledu na dosažení parametrů pro celkovou energetickou náročnost budovy.

Podpora bude poskytována zejména na opatření s delší ekonomickou návratností. Klíčová je rovněž následná péče o správné vytápění objektů a renovace souvisejících technologických zařízení, zejména zdrojů tepla a regulačních systémů. Tato opatření je vhodné realizovat současně s déle návratnými opatřeními v jednom projektu např. prostřednictvím metody energetických služeb s garantovanou úsporou energie, v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (dále jen „EPC“).

Typy podporovaných projektů a aktivit 5.1

• podpora výstavby nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu.

Výše podpory:

Podpora bude poskytována formou dotace s maximální procentuální hranicí z celkových způsobilých výdajů projektu a to včetně projektů podléhajících veřejné podpoře nebo podpoře de minimis. U projektů z oblasti 5.1.a je dotace odstupňována dle dosažených parametrů viz Tabulka 1. U projektů z oblasti 5.1.b je maximální výše dotace stanovena pro konkrétní typy projektů v Tabulce 2. V případě, kdy bude financování projektů podléhat veřejné podpoře nebo bude v režimu de minimis, bude se podpora řídit příslušnými předpisy relevantními pro konkrétní projekt. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole D.4 Veřejná podpora a podpora de minimis těchto Pravidel

Lhůta pro podání žádosti:

Lhůta pro doručení žádostí: 28.2.2018 do 20:00 hodin ---- 94 plánované datum vyhlášení výzvy 1.2.2018 - plánované datum ukončení příjmu 4.4.2018 ---- 109 plánované datum vyhlášení výzvy 15.6.2018 - plánované datum ukončení příjmu 10.9.2018

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Likvidace nepotřebných vrtů

Výše podpory:

Maximální výše dotace na jeden projekt činí 90 % z celkových způsobilých výdajů.

Oprávnění žadatelé:

---- Státní příspěvkové organizace, které mají ve vlastnictví či ve správě nepotřebné vrty, ---- Obce, dobrovolné svazky obcí a kraje ‐ na likvidaci nepotřebných vrtů, jejichž vlastník není znám nebo neexistuje a ‐ na likvidaci nepotřebných vrtů, které mají ve svém vlastnictví a jejichž původce není znám nebo neexistuje.

Podporované záměry:

Likvidace nepotřebných hydrogeologických vrtů

---

Název dotace:

Likvidace nepotřebných vrtů

Popis dotace:

Cílem výzvy je likvidace nepotřebných hydrogeologických vrtů, které představují riziko ohrožení životního prostředí, především jakosti či množství podzemních vod nebo ohrožení zdraví či života obyvatel (dále jen „nepotřebné vrty“).

Výše podpory:

Maximální výše dotace na jeden projekt činí 90 % z celkových způsobilých výdajů. Dotace může být poskytnuta maximálně do výše alokace této Výzvy.

Alokace: 20 mil. Kč

Uznatelné náklady projektu:

Způsobilé jsou výdaje na:

projektovou přípravu, včetně vypracování odborného posudku, přípravy a realizace zadávacího řízení a vypracování projektu geologických prací.

Výdaje na projektovou přípravu budou hrazeny pouze do výše maximálně  ‐ 10 % z celkových způsobilých přímých realizačních výdajů v případě projektů, jejichž celkové způsobilé přímé realizační výdaje nepřesahují 1 mil Kč a ‐ 5 % z celkových způsobilých přímých realizačních výdajů u ostatních projektů.

vlastní likvidaci vrtů, tj. geologické činnosti bezprostředně související s likvidací vrtu, zejména řízení a vyhodnocení prací a dále vypracování protokolu o likvidaci vrtu, technické práce bezprostředně související s likvidací vrtu, zejména:

‐ otevření zhlaví vrtu, odříznutí zhlaví vrtu,

‐ kalibrace vrtu, měření hladiny podzemní vody,

- zásyp vrtu inertním materiálem (písek, štěrk) v daném hloubkovém intervalu, ‐ betonáž úsťového mostku,

‐ obkopání vrtu v potřebném hloubkovém intervalu,

‐ zásyp výkopu, úklid okolí vrtu, likvidace odpadu,

‐ vyvolané investice v přímé souvislosti s projektem (např. výdaje na výstavbu provizorní komunikace). 

Lhůta pro podání žádosti:

lhůta pro doručení žádostí: 1. 11.2017 – 20. 12. 2019 do 14:00 hodin

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Domovní čistírny odpadních vod

Výše podpory:

Maximální výše dotace na jednu DČOV pro kapacitu: 1 – 5 EO činí 100 tis. Kč --- 6 – 15 EO činí 170 tis. Kč --- 16 - 50 EO činí 240 tis. Kč.

Oprávnění žadatelé:

Obce ---- Dobrovolné svazky obcí ---- Společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi a veřejnoprávními subjekty ---- Spolky

Podporované záměry:

Prevence či omezení znečištění povrchových a podzemníh vod z komunálních zdrojů

---

Název dotace:

Domovní čistírny odpadních vod

Popis dotace:

Cílem Výzvy je prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren odpadních vod (dále jen „DČOV“) do kapacity 50 EO, a to v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV.

V rámci této Výzvy jsou podporována opatření zaměřená na:

a) realizaci soustavy DČOV, které odpovídají požadavkům dle Přílohy č. 1 tab. 1c nařízení vlády č. 401/2015 Sb. (kategorie III výrobku označovaného CE) v případě vypouštění odpadních vod do vod povrchových, případně požadavkům dle nařízení vlády č. 57/2016 Sb. v případě vypouštění odpadních vod do vod podzemních,

b) realizaci technologie pro nepřetržitý monitoring provozu DČOV provozovatelem, hlášení a evidenci poruch či závad způsobených neoprávněnou manipulací uživatele (dále jen „monitorovací zařízení“) u stávajících DČOV, v místě, kde je již systém monitoringu DČOV zavedený nebo je součástí Žádosti o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR

Výše podpory:

Maximální výše dotace na jednu DČOV pro kapacitu:

1 – 5      EO činí 100 tis. Kč;

6 – 15    EO činí 170 tis. Kč;

16 - 50   EO činí 240 tis. Kč.

Maximální výše podpory na realizaci jednoho monitorovacího zařízení činí 10 tis. Kč.

Minimální celková výše podpory na jeden projekt realizace monitorovacích zařízení činí 50 tis. Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů.

Alokace 20 mil. Kč.

Lhůta pro podání žádosti:

lhůta pro doručení žádostí: 16. 10.2017 – 30. 6. 2019

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Podpora obcí v národních parcích

Výše podpory:

Maximální výše celkové podpory na jeden projekt činí 85 % z celkových způsobilých výdajů; v případě podporované aktivity 5.5.F činí maximální výše podpory na jeden projekt kofinancovaný z PO 1 OPŽP 5 % a z ostatních PO OPŽP 3 % z celkových způsobilých výdajů. 

Minimální výše podpory a maximální výše podpory

5. 5. A  Podpora v oblasti infrastruktury a vybavenosti obcí min. 100 tis. Kč  - max. 1 mil. Kč

5. 5. B  Snížení světelného znečištění

min. 100 tis. Kč – max. 2 mil. Kč

5. 5. C  Podpora zpracování rozvojových dokumentů a studií

min. 10 tis. Kč – max. 500 tis. Kč

5. 5. D  Podpora informačních center orientovaných na národní parky

min. 50 tis. Kč – max. 1 mil. Kč

5. 5. E   Podpora programů vzdělávání a osvěty v oblastech životního prostředí

min. 100 tis. Kč – max. 1 mil. Kč

5. 5. F  Kofinancování podpořených projektů v rámci OPŽP - dle výše poskytnuté podpory z OPŽP

Celková alokace 100 mil. Kč

-15 mil. Kč pro podporovanou aktivitu 5. 5. A;

- 15 mil. Kč pro podporovanou aktivitu 5. 5. B;

- 5 mil. Kč pro podporovanou aktivitu 5. 5. C;

- 11 mil. Kč pro podporovanou aktivitu 5. 5. D;

- 4 mil. Kč pro podporovanou aktivitu 5. 5. E;

- 50 mil. Kč pro podporovanou aktivitu 5. 5. F.

Oprávnění žadatelé:

OBCE a další vymezené subjekty, které mají sídlo v obcích, jejichž katastrální území zasahuje do území národního parku (definované čl. 3 Výzvy) ---- SVAZKY OBCÍ, z nichž alespoň 1 obec splňuje výše uvedenou podmínku ---- SPRÁVY NÁRODNÍCH PARKU --- OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI ovládané z více než 50 % obcemi (platí pouze pro 5. 5. F).

Podporované záměry:

Cílem Výzvy je zlepšení životního prostředí a kvality života občanů v obcích, které leží na území národních parků a podpora udržitelného rozvoje těchto obcí. 5. 5. A Podpora v oblasti infrastruktury a vybavenosti obcí ---- 5. 5. B Snížení světelného znečištění ---- 5. 5. C Podpora zpracování rozvojových dokumentů a studií ---- 5. 5. D Podpora informačních center orientovaných na národní parky ---- 5. 5. E Podpora programů vzdělávání a osvěty v oblastech životního prostředí ---- 5. 5. F Kofinancování podpořených projektů v rámci OPŽP 2014 - 2020

---

Název dotace:

Podpora obcí v národních parcích

Popis dotace:

5. 5. A Podpora v oblasti infrastruktury a vybavenosti obcí

úprava či obnova veřejných prostranství, budování, rekonstrukce a oprava cest a chodníků propojujících stávající prvky návštěvnické infrastruktury, budování a rekonstrukce odstavných ploch, pořízení a instalace nového, či rekonstrukce stávajícího, mobiliáře1.

5. 5. B Snížení světelného znečištění

výměna světelných zdrojů a svítidel veřejného osvětlení včetně výměny či úpravy výložníků a převěsů, úpravy či instalace sloupů/stožárů a kabelových vedení veřejného osvětlení a další zařízení nezbytné pro funkci veřejného osvětlení;

5. 5. C  Podpora zpracování rozvojových dokumentů a studií

a) strategické rozvojové dokumenty s důrazem na životní prostředí; (např. studie krajinného rázu, hydrogeologické posudky z hlediska zdrojů vody a jejího využití, regulační plány, studie posuzující propojování území);

b) dokumenty vyžadované z titulu ochrany životního prostředí (např. EIA, SEA, ÚSES, posouzení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti) s výjimkou dokumentů souvisejících s územním plánem a/nebo  vyplývajících ze stavebního zákona2;

5. 5. D Podpora informačních center orientovaných na národní parky

a) modernizace, rozšíření či vybavení stávajícího informačního centra;

b) vytvoření a/nebo vydání publikací či jiných propagačních materiálů s environmentálním obsahem a se vztahem k přírodnímu bohatství národního parku;

5. 5. E Podpora programů vzdělávání a osvěty v oblastech životního prostředí

Realizace environmentálních vzdělávacích programů, osvětových aktivit, exkurzí tvořených z interaktivních a kooperativních činností s důrazem na ochranu přírody a krajiny;

5. 5. F Kofinancování podpořených projektů v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 (dále jen „OPŽP“)

a) Kofinancování projektů podpořených z prioritní osy 1 OPŽP; b) Kofinancování projektů podpořených z ostatních prioritních os OPŽP.

Výše podpory:

Maximální výše celkové podpory na jeden projekt činí 85 % z celkových způsobilých výdajů; v případě podporované aktivity 5.5.F činí maximální výše podpory na jeden projekt kofinancovaný z PO 1 OPŽP 5 % a z ostatních PO OPŽP 3 % z celkových způsobilých výdajů. 

Minimální výše podpory a maximální výše podpory

5. 5. A  Podpora v oblasti infrastruktury a vybavenosti obcí min. 100 tis. Kč  - max. 1 mil. Kč

5. 5. B  Snížení světelného znečištění

min. 100 tis. Kč – max. 2 mil. Kč

5. 5. C  Podpora zpracování rozvojových dokumentů a studií

min. 10 tis. Kč – max. 500 tis. Kč

5. 5. D  Podpora informačních center orientovaných na národní parky

min. 50 tis. Kč – max. 1 mil. Kč

5. 5. E   Podpora programů vzdělávání a osvěty v oblastech životního prostředí

min. 100 tis. Kč – max. 1 mil. Kč

5. 5. F  Kofinancování podpořených projektů v rámci OPŽP - dle výše poskytnuté podpory z OPŽP

Celková alokace 100 mil. Kč

-15 mil. Kč pro podporovanou aktivitu 5. 5. A;

- 15 mil. Kč pro podporovanou aktivitu 5. 5. B;

- 5 mil. Kč pro podporovanou aktivitu 5. 5. C;

- 11 mil. Kč pro podporovanou aktivitu 5. 5. D;

- 4 mil. Kč pro podporovanou aktivitu 5. 5. E;

- 50 mil. Kč pro podporovanou aktivitu 5. 5. F.

Uznatelné náklady projektu:

Způsobilé jsou výdaje na:

Způsobilé výdaje pro podporované aktivity 5.5.A, 5.5.B, 5.5.C a 5.5.D bod a) jsou výdaje:

nezbytné stavební práce, služby či dodávky.

Způsobilé výdaje pro podporované aktivity 5. 5. D bod b) a 5. 5. E jsou:

Osobní náklady v rozsahu: hrubé mzdy (včetně odvodů soc. a zdravotní pojištění), dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti, autorské honoráře, v případě prací prováděných vlastními kapacitami výdaje prokázané řádnými účetními doklady – zejména mzdové doklady (výkaz odpracovaných hodin, výplatní listiny, příp. výpisy z účetní evidence).

Výdaje na cestovné související s projektem do výše max. 5 % z celkových způsobilých výdajů (automobil – dle platné vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 440/2016 Sb4. veřejné dopravní prostředky, aj..) pouze pro osoby podílející se na přípravě projektu, přičemž jízdné musí být prokázáno jízdenkami, cestovními příkazy a výpisem z knihy jízd, aj. relevantními doklady. Amortizace vozidel není způsobilý výdaj 5. Výdaje na pořízení zařízení a vybavení včetně nákupu drobného hmotného majetku 6 nezbytného pro realizaci předmětu podpory do výše max. 10 % z celkových způsobilých výdajů.

Výdaje na služby nezbytné pro realizaci předmětu podpory.

Výdaje na publicitu projektu dle čl. 14.5 této Výzvy, jejich výši žadatel uvede v rozpočtu projektu do výše maximálně 5 % celkových způsobilých výdajů, maximálně však 50 tis. Kč.

Lhůta pro podání žádosti:

Žádosti je možné podat od 1. 9. 2017: 5. 5. A do 31. 1. 2018 --- 5. 5. B až E do vyčerpání alokace, nejdéle však do 31. 1. 2018 --- 5. 5. F do vyčerpání alokace, nejdéle však do 21. 12. 2018.

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

šipka

Kolik je 3+2

Další služby Profesionálů

projekční činnost

Poskytujeme zpracování projektové dokumentace ve všech stupních a na všechny typy staveb, včetně inženýrské činnosti k získání potřebných povolení a výjádření dotčených úřadů.   Zjistěte více projektování

výběrová řízení

Poskytujeme komplexní zastoupení zadavatele při administraci výběrových řízení dle Zákona o veřejných zakázkách či dle metodiky jednotlivých dotačních orgánů.   Zjistěte více výběrové řízení

technické dozory

Poskytujeme výkon technického dozoru stavebníka a všechny typy staveb, včetně stavebních záměrů dotovaných z prostředků EU.   Zjistěte více technický dozor

nahoru