Aktuální dotační výzvy

S námi vám neunikne žádná dotační příležitost. Průběžně monitorujeme všechny možnosti finanční podpory pro obce a města. Podívejte se, jaké jsou aktuálně otevřené výzvy.

VYBERTE OBLAST

Výstavba nebo oprava cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty rok 2019

Výše podpory:

80 - 90 % uzantelných nákladů

Oprávnění žadatelé:

Obec, svazek obcí

Podporované záměry:

Cyklistické stezky - výstavba a oprava, zřizování jízdních pruhů pro cyklisty

---

Informace k výzvě:

Název dotace:

Výstavba nebo oprava cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty rok 2019

Popis dotace:

Příspěvek se poskytuje výhradně na:

- výstavbu cyklistické stezky

- opravu cyklistické stezky

- zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích nebo na silnicích II. nebo III. třídy

Výše podpory:

85 % uznatelných nákladů (90 % - budování na opuštěném drážním tělese a za podmínky že, délka bude minimálně 1 km)

Podporované záměry:

do 20.11.2018

Uznatelné náklady projektu:

Způsobilé výdaje:

a, Uznatelné náklady jsou ty, které přímo souvisí s realizací a jsou v souladu s účelem

b, Vyvolané náklady stavby jsou uznatelnými náklady nejvýše do 25% celkových uznatelných nákladů stavební části akce

c, Projektová dokumentace schválená ve stavebním řízení maximálně do výše 7 % uznatelných nákladů

 

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace - CHODNÍKY

Výše podpory:

85 %, max. 20 milionů jednomu žadateli

Oprávnění žadatelé:

Obec, resp. její organizační složka (městský obvod, městská či místní část).

Podporované záměry:

Zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace --- Zvyšování bezpečnosti nebo plynulosti dopravy

---

Informace k výzvě:

Název dotace:

Zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace - CHODNÍKY

Popis dotace:

Akce, pro které lze poskytnout příspěvek:

a) opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace – OBLAST I

b) opatření ke zvyšování bezpečnosti nebo plynulosti dopravy – OBLAST II

OBLAST I:

A) podél silnic I., II. nebo III. třídy, nebo

B) podél místních komunikací (mimo MK IV. třídy, na kterých je umožněn smíšený provoz, ležících na trase, která musí být odsouhlasená v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny s doloženou průměrnou intenzitou dopravy vyšší než 500 vozidel/24 hodin.

Věcná orientace akcí:

Výstavba, rekonstrukce nebo úpravy chodníků,

Výstavba, rekonstrukce nebo bezbariérové úpravy nástupišť linkových spojů a veřejné hromadné dopravy (MHD, integrované dopravy atd.) podél autobusových zastávek,

Výstavba, rekonstrukce nebo stavební úprava vlastních autobusových zálivů

Akce dle OBLASTI I musí tvořit jednu celistvou a propojenou pěší trasu. Výjimkou muže být výstavba (rekonstrukce) bezbariérových úprav chodníků podél autobusových zálivů a vlastních autobusových zálivů linkových spojů a veřejné hromadné dopravy (MHD, integrované dopravy, atd.) v rámci jedné trasy.

OBLAST II:

A) podél silnic I., II. nebo III. třídy, nebo

B) podél místních komunikací (mimo MK IV. třídy, na kterých je umožněn smíšený provoz, ležících na trase, která musí být odsouhlasená v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny s doloženou průměrnou intenzitou dopravy vyšší než 500 vozidel/24 hodin.

Výše podpory:

85 %, max. 20 milionů jednomu žadateli

Uznatelné náklady projektu:

Způsobilé výdaje:
Jsou akceptovány náklady, které souvisí s přímou realizací akce, a které jsou vymezeny stavebními objekty v oblasti I a II

 

Lhůta pro podání žádosti:

do 15.11.2018

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Rozvoj sociálních služeb II.

Výše podpory:

Min. 500.000 Kč na jeden projekt --- Max. 60.000.000 Kč na jeden projekt

Oprávnění žadatelé:

Obce --- Nestátní neziskové organizace --- Kraje --- Organizace zřizované a zakládané kraji --- Organizace zřizované a zakládané obcemi --- Nestátní neziskové organizace

Podporované záměry:

Podpora infrastruktury pro dostupnost a rozvoj sociální služby

---

Informace k výzvě:

Název dotace:

Rozvoj sociálních služeb II.

Popis dotace:

Cílem výzvy je podpora infrastruktury pro dostupnost a rozvoj sociální služby. Podporován bude nákup, rekonstrukce, či výstavby objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.

Podporované aktivity musí vést k inkluzi sociálně vyloučených osob, či sociálním vyloučením ohrožených osob, případně zdravotně postižených osob.

Projekty se zaměří na podporu infrastruktury pouze níže uvedených služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

- domovy se zvláštním režimem,

- domovy pro osoby se zdravotním postižením,

- chráněné bydlení, - osobní asistence,

- denní stacionáře,

- týdenní stacionáře,

- azylové domy.

 

Realizace projektu do 31. 12. 2021

Výše podpory:

Min. 500.000 Kč na jeden projekt

Max. 60.000.000 Kč na jeden projekt

Celková alokace na výzvu pro nevyloučené sociální lokality: 176 470 588,- Kč EF + SR

Celková alokace na výzvu pro sociálně vyloučené lokality:    411 764 706,- Kč EF + SR

Uznatelné náklady projektu:

Hlavní aktivity projektu vedou k naplnění cílů a indikátorů projektu.

-nákup nemovitostí,

-budov (celé nebo její části), která bude sloužit sociálnímu bydlení, včetně pozemku na kterém budova stojí),

-zhodnocení, stavební úpravy, nástavby a přístavby, vytvoření zázemí pro poskytování registrovaných sociálních služeb,

  inženýrské sítě,

-pořízení vybavení pro zajištění provozu zařízení s odůvodněnou vazbou na poskytování služeb,

- DPH

 

Způsobilé výdaje pro vedlejší aktivity projektu

- technický dozor investora, BOZP, autorský dozor,

- nákup pozemků pro výstavbu nové budovy nebo přístavbu stávající budovy (do 10% celk. způs. výd. projektu),

- projektová dokumentace,

- zeleň v okolí budov a na budovách,

- parkovací stání v rámci areálu nezbytné pro provoz zařízení, včetně příjezdových komunikací v rámci areálu a  

  nezbytného doprovodného vybavení,

- demolice původního objektu na místě realizace projektu,

- studie proveditelnosti,

- pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava a realizace zadávacích a výběrových

  řízení),

- povinná publicita.

 

Lhůta pro podání žádosti:

Podávání žádostí 28. 6. 2018 - 29. 11. 2018

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody

Výše podpory:

Maximální výše podpory na jeden projekt: 3 000 000,- Kč --- Minimální výše podpory na jeden projekt: 100 000,- Kč --- 60 - 80 % z celkových způsobilých výdajů

Oprávnění žadatelé:

obce --- dobrovolné svazky obcí --- příspěvkové organizace územních samosprávných celků --- obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty

Podporované záměry:

a) realizace nových nebo regenerace stávajících zdrojů vody --- b) realizace průzkumných vrtů

---

Informace k výzvě:

Název dotace:

Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody

Popis dotace:

Předmětem podpory je:

a) realizace nových nebo regenerace stávajících zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou či realizace nových nebo zkapacitnění, případně rekonstrukce nefunkčních, přivaděčů pitné vody (od zdroje vody, skupinového vodovodu, dálkového přivaděče apod.), včetně instalace nezbytné technologie a napojení těchto zdrojů nebo přivaděčů na stávající vodovod pro veřejnou potřebu, ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění (dále jen „vodovod“) či vytvoření nového veřejně přístupného odběrného místa pitné vody tam, kde není vodovod realizován;

b) realizace průzkumných vrtů za účelem vyhledání zdrojů pitné vody pro zásobování obyvatelstva.

 Podpora se nevztahuje na projekty, které řeší pouze běžnou údržbu stávající vodohospodářské infrastruktury.

Výše podpory:

Maximální výše podpory na jeden projekt: 3 000 000,- Kč

Minimální výše podpory na jeden projekt: 100 000,- Kč 

60 - 80 % z celkových způsobilých výdajů

Celková alokace na výzvu: 600 mil. Kč

Uznatelné náklady projektu:

Způsobilé výdaje související s podporovanými aktivitami:

a) projektová příprava maximálně do výše 10 % z celkových způsobilých přímých realizačních výdajů:

- zajištění autorského a technického dozoru;

- projektová dokumentace včetně souvisejících průzkumných prací a nezbytných podkladových studií a analýz;

- odborný posudek dle čl. 12 písm. a);

- zadávací dokumentace na realizaci podporovaných aktivit, včetně výdajů na organizaci zadávacího řízení.

Způsobilým výdajem nejsou výdaje na zpracování zadávací dokumentace na přípravu projektu a zajištění autorského a odborného dozoru.

b) zpracování dat a vyhodnocení výsledků;

c) stavební práce a služby související s realizací podporované aktivity a to včetně:

-realizace neinvestičních a investičních opatření spojených s průzkumem a analýzou lokalit s možným výskytem kvalitní pitné vody pro zásobování obyvatelstva;

-uvedení místa realizace do původního stavu v případě realizace průzkumných vrtů;

d) publicita projektu maximálně však 10 000 Kč.

Způsobilým výdajem není oprava stávajících rozvodů pitné vody ani budování nových rozvodů pitné vody.

Lhůta pro podání žádosti:

4. 5. 2018 - 8. 12. 2018

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Sociální bydlení

Výše podpory:

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 500 000 Kč. Režim de minimis.

Oprávnění žadatelé:

Obce, nestátní neziskové organizace

Podporované záměry:

Cílem je dostupné nájemní sociální bydlení, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením, vstup do nájemního bydlení v ČR.

---

Informace k výzvě:

Název dotace:

Sociální bydlení

Popis dotace:

Dotace je určena na nákup bytů, rekonstrukce bytu, či adaptace nebytových prostor pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

Sociální byt se základním vybavení je určen pro osoby, které v důsledku nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení, a jsou schopné plnit povinnosti vyplývající z nájemního vztahu.

Sociální byty musí splňovat parametry sociálního bydlení, stanovené pro IROP, technické parametry, finanční parametry, podmínky předcházení segregace a podmínky nakládání se sociálními byty, které jsou uvedené v následujícím textu specifických pravidel.

Podporováno je sociální bydlení formou rozptýlených bytů. Bytový dům může mít nejvýše 12 bytových jednotek nebo v jednom vchodě bytového domu, který má více než osm bytů, je podíl sociálních bytů na celkovém počtu bytů nejvýše 20 %.

Udržitelnost projektu: 20 let, využívání (obsazenost) do 3 měsíců po ukončení projektu.

Výše podpory:

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 500 000 Kč.

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: - podpora v režimu de minimis SOHZ za dvě rozhodná období a běžný fiskální rok v souladu s nařízením č. 360/2015:

15 000 000 Kč, nesmí přesáhnout částku 500 000 EUR přepočtenou kurzem Evropské centrální banky ke dni vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace - podpora v režimu SOHZ (podle Rozhodnutí 2012/21/EU): 300 mil. Kč

Celkové způsobilé výdaje a hlavní aktivity projektu přepočtené na jeden m2 nesmí přesáhnout částku 29 979,- Kč. Podrobný výpočet provede žadatel ve studii proveditelnosti.

Celková alokace na výzvu pro socíálně nevyloučené lokality:    705 802 353,- Kč EF + SR

Celková alokace na výzvu pro sociálně vyloučené lokality:     1 647 058 824,- Kč EF + SR

Uznatelné náklady projektu:

Hlavní aktivity projektu vedou k naplnění cílů a indikátorů projektu.

- nákup bytů,

- budov (celé nebo její části), která bude sloužit sociálnímu bydlení, včetně pozemku na kterém budova stojí),

- zhodnocení, stavební úpravy, nástavby a přístavby bytů, budov

- přestavba bytů sociálního bydlení z nebytových prostor,

- pořízení základního vybavení bytové jednotky,

- rekonstrukce společných prostor bytového domu.

 

Způsobilé výdaje pro vedlejší aktivity projektu

- technický dozor investora, BOZP, autorský dozor,

- projektová dokumentace,

- studie proveditelnosti,

- pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení),

- povinná publicita.

Lhůta pro podání žádosti:

Podávání žádostí 14. 6. 2018 – 18. 9. 2018

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Program záchrany architektonického dědictví

Výše podpory:

Celková částka příspěvku na obnovu památek v rámci Programu se stanoví každoročně na základě zprávy ministra kultury pro vládu o odhadu využití příspěvků přiznaných v témž roce a o jejich potřebě pro příští rok a na základě možností státního rozpočtu.

 

Oprávnění žadatelé:

vlastník kulturní památky

Podporované záměry:

Záchranu a zachování kulturních památek nebo těch jejích částí, které tvoří podstatu kulturní památky. Podpora obnovy kulturních památek (hrady, zámky, kláštery, historické zahrady, kostely apod.). Zamýšlené práce musejí směřovat k záchraně kulturní památky nebo jejich podstatných částí.

---

Informace k výzvě:

Název dotace:

Program záchrany architektonického dědictví

Popis dotace:

Základní podmínkou poskytnutí příspěvku na obnovu kulturní památky je vypracování Projektu záchrany kulturní památky a jeho zařazení do Programu záchrany architektonického dědictví.

Výše podpory:

Celková částka příspěvku na obnovu památek v rámci Programu se stanoví každoročně na základě zprávy ministra kultury pro vládu o odhadu využití příspěvků přiznaných v témž roce a o jejich potřebě pro příští rok a na základě možností státního rozpočtu.

 

Lhůta pro podání žádosti:

do 30.9.2018

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny - VODNÍ TOKY a NÁDRŽE

Výše podpory:

až 100 % dotace až do výše 1 000 000 Kč

Oprávnění žadatelé:

• Fyzické osoby • Právnické osoby • Obecně prospěšné organizace • Územní samosprávné celky (obce a kraje) • Občanská sdružení • Svazky obcí • Příspěvkové organizace • Organizační složky státu • Státní organizace a státní podniky

Podporované záměry:

• zlepšování přirozených funkcí vodních toků a obnova jejich migrační prostupnosti • obnova nebo tvorba mokřadů a tůní, výstavba, obnova nebo rekonstrukce vodních nádrží přírodě blízkého charakteru • zakládání a revitalizace prvků systému ekologické stability vázaných na vodní režim

---

Informace k výzvě:

Název dotace:

Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny - VODNÍ TOKY a NÁDRŽE

Popis dotace:

Podporu lze poskytnout na realizaci opatření:

- opatření přispívající ke zlepšování přirozených funkcí vodních toků, včetně obnovy jejich migrační prostupnosti,

- obnova nebo tvorba mokřadů a tůní, výstavba, obnova nebo rekonstrukce vodních nádrží přírodě blízkého charakteru s cílem zlepšení retenční schopnosti krajiny a podpory biodiverzity

- zakládání a revitalizace prvků systému ekologické stability vázaných na vodní režim.

Výše podpory:

až  100 % dotace až do výše 1 000 000 Kč

Uznatelné náklady projektu:

- revitalizované koryto vodního toku včetně revitalizace nivy

- revitalizované koryto vodního toku

- obnovený nebo vytvořený mokřad

- odtěžený sediment při obnově či tvorbě tůně

- vybudovaná, obnovená nebo zrekonstruovaná vodní nádrž

- odtěžený sediment při odbahnění vodní nádrže

- rybí přechod (přírodě blízké rybí přechody)

- rybí přechod (technické nebo kombinované rybí přechody)

- příprava akce včetně zpracování projektové dokumentace

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Zajistit povodňovou ochranu intravilánu

Výše podpory:

Max. 85% celkových způsobilých výdajů

Oprávnění žadatelé:

kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky) – kromě opatření výstavby ochranných nádrží, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, fyzické osoby podnikající (pouze pro aktivitu 1.3.3 kromě opatření výstavby ochranných nádrží).

Podporované záměry:

aktivita 1.3.1: Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů --- aktivita 1.3.2: Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu --- aktivita 1.3.3: Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně

---

Informace k výzvě:

Název dotace:

Zajistit povodňovou ochranu intravilánu

Popis dotace:

Podporovaná aktivita 1.3.1: Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů


Podporovaná aktivita 1.3.2: Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu


Podporovaná aktivita 1.3.3: Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně

Výše podpory:

Celková alokace na výzvu: 1,8 mld. Kč

Max. 85% celkových způsobilých výdajů u všech podporovaných aktivit, s výjimkou výměny nepropustných zpevněných povrchů za propustné zpevněné a propustné povrchy, kde bude podpora poskytována ve výši 50 % celkových způsobilých výdajů.

Uznatelné náklady projektu:

Minimální způsobilé přímé realizační výdaje na projekt v rámci SC 1.3 jsou stanoveny na 200 000 Kč bez DPH.

Za způsobilé výdaje v rámci aktivity 1.3.1 lze uznat edukativní (např. informativní tabule, tematické herní prvky) a doprovodné prvky (např. mobiliář, lavičky), a to do výše 5 % z ostatních způsobilých přímých realizačních výdajů. Nelze hradit doprovodné prvky bez instalace edukativních prvků.


Za způsobilé výdaje v rámci aktivity 1.3.2 lze uznat edukativní informativní tabule. Za způsobilé výdaje v rámci aktivity 1.3.2 lze u akumulačních nádrží uznat vystrojení nádrže a přívodní potrubí, v případě opětovného využití srážkové vody (např. splachování) zdravotně technické instalace v objektech.


Za způsobilé výdaje v rámci aktivity 1.3.3, typ podporovaných projektů – vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů vodních nádrží, lze uznat jako součást výstavby bezpečnostního přelivu i úpravu hráze (dorovnání hráze) za účelem srovnání nivelety hráze do maximální stávající výšky hráze, opravu hráze, rekonstrukci technických objektů vodního díla (např. požerák, rozdělovací objekty na vtoku, výpustné zařízení). Samostatné srovnání nivelety hráze, opravy hráze a rekonstrukce technických objektů vodního díla bez bezpečnostního přelivu nebude podporováno.

 

 

Lhůta pro podání žádosti:

Lhůta pro doručení žádostí: 1.3.2018 do 7.1.2019

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov - ZATEPLENÍ ------ 5.2: Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov

Výše podpory:

Podpora bude poskytována formou dotace s maximální procentuální hranicí z celkových způsobilých výdajů projektu a to včetně projektů podléhajících veřejné podpoře nebo podpoře de minimis. U projektů z oblasti 5.1.a je dotace odstupňována dle dosažených parametrů viz Tabulka 1. U projektů z oblasti 5.1.b je maximální výše dotace stanovena pro konkrétní typy projektů v Tabulce 2. V případě, kdy bude financování projektů podléhat veřejné podpoře nebo bude v režimu de minimis, bude se podpora řídit příslušnými předpisy relevantními pro konkrétní projekt. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole D.4 Veřejná podpora a podpora de minimis těchto Pravidel

Oprávnění žadatelé:

kraje --- obce --- dobrovolné svazky obcí --- nestátní neziskové organizace 85 (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky) --- církve a náboženské společnosti a jejich svazky 86

Podporované záměry:

---

Informace k výzvě:

Název dotace:

5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov - ZATEPLENÍ ------ 5.2: Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov

Popis dotace:

Typy podporovaných projektů a aktivit 5.1

a) Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov, včetně projektů realizovaných metodou EPC: o zateplení obvodového pláště budovy, o výměna a renovace (repase) otvorových výplní, o realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. rekonstrukce vnitřního osvětlení, systémy měření a regulace vytápění), o realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, o realizace systémů využívajících odpadní teplo, o výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn, o instalace fotovoltaického systému, o instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu TV,

b) Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn, instalace solárně-termických kolektorů, instalace fotovoltaického systému a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, pokud veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu.

V rámci renovace budov definovaných zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, jako kulturní památka nebo budovy, které nejsou kulturní památkou, ale nachází se v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny (dále jen „památkově chráněné budovy“), budou podporovány rovněž dílčí aktivity vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy bez ohledu na dosažení parametrů pro celkovou energetickou náročnost budovy.

Podpora bude poskytována zejména na opatření s delší ekonomickou návratností. Klíčová je rovněž následná péče o správné vytápění objektů a renovace souvisejících technologických zařízení, zejména zdrojů tepla a regulačních systémů. Tato opatření je vhodné realizovat současně s déle návratnými opatřeními v jednom projektu např. prostřednictvím metody energetických služeb s garantovanou úsporou energie, v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (dále jen „EPC“).

Typy podporovaných projektů a aktivit 5.1

• podpora výstavby nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu.

Výše podpory:

Podpora bude poskytována formou dotace s maximální procentuální hranicí z celkových způsobilých výdajů projektu a to včetně projektů podléhajících veřejné podpoře nebo podpoře de minimis. U projektů z oblasti 5.1.a je dotace odstupňována dle dosažených parametrů viz Tabulka 1. U projektů z oblasti 5.1.b je maximální výše dotace stanovena pro konkrétní typy projektů v Tabulce 2. V případě, kdy bude financování projektů podléhat veřejné podpoře nebo bude v režimu de minimis, bude se podpora řídit příslušnými předpisy relevantními pro konkrétní projekt. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole D.4 Veřejná podpora a podpora de minimis těchto Pravidel

Lhůta pro podání žádosti:

Lhůta pro doručení žádostí: 28.2.2018 do 20:00 hodin ---- 94 plánované datum vyhlášení výzvy 1.2.2018 - plánované datum ukončení příjmu 4.4.2018 ---- 109 plánované datum vyhlášení výzvy 15.6.2018 - plánované datum ukončení příjmu 10.9.2018

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Likvidace nepotřebných vrtů

Výše podpory:

Maximální výše dotace na jeden projekt činí 90 % z celkových způsobilých výdajů.

Oprávnění žadatelé:

---- Státní příspěvkové organizace, které mají ve vlastnictví či ve správě nepotřebné vrty, ---- Obce, dobrovolné svazky obcí a kraje ‐ na likvidaci nepotřebných vrtů, jejichž vlastník není znám nebo neexistuje a ‐ na likvidaci nepotřebných vrtů, které mají ve svém vlastnictví a jejichž původce není znám nebo neexistuje.

Podporované záměry:

Likvidace nepotřebných hydrogeologických vrtů

---

Informace k výzvě:

Název dotace:

Likvidace nepotřebných vrtů

Popis dotace:

Cílem výzvy je likvidace nepotřebných hydrogeologických vrtů, které představují riziko ohrožení životního prostředí, především jakosti či množství podzemních vod nebo ohrožení zdraví či života obyvatel (dále jen „nepotřebné vrty“).

Výše podpory:

Maximální výše dotace na jeden projekt činí 90 % z celkových způsobilých výdajů. Dotace může být poskytnuta maximálně do výše alokace této Výzvy.

Alokace: 20 mil. Kč

Uznatelné náklady projektu:

Způsobilé jsou výdaje na:

projektovou přípravu, včetně vypracování odborného posudku, přípravy a realizace zadávacího řízení a vypracování projektu geologických prací.

Výdaje na projektovou přípravu budou hrazeny pouze do výše maximálně  ‐ 10 % z celkových způsobilých přímých realizačních výdajů v případě projektů, jejichž celkové způsobilé přímé realizační výdaje nepřesahují 1 mil Kč a ‐ 5 % z celkových způsobilých přímých realizačních výdajů u ostatních projektů.

vlastní likvidaci vrtů, tj. geologické činnosti bezprostředně související s likvidací vrtu, zejména řízení a vyhodnocení prací a dále vypracování protokolu o likvidaci vrtu, technické práce bezprostředně související s likvidací vrtu, zejména:

‐ otevření zhlaví vrtu, odříznutí zhlaví vrtu,

‐ kalibrace vrtu, měření hladiny podzemní vody,

- zásyp vrtu inertním materiálem (písek, štěrk) v daném hloubkovém intervalu, ‐ betonáž úsťového mostku,

‐ obkopání vrtu v potřebném hloubkovém intervalu,

‐ zásyp výkopu, úklid okolí vrtu, likvidace odpadu,

‐ vyvolané investice v přímé souvislosti s projektem (např. výdaje na výstavbu provizorní komunikace). 

Lhůta pro podání žádosti:

lhůta pro doručení žádostí: 1. 11.2017 – 20. 12. 2019 do 14:00 hodin

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Podpora obcí v národních parcích

Výše podpory:

Maximální výše celkové podpory na jeden projekt činí 85 % z celkových způsobilých výdajů; v případě podporované aktivity 5.5.F činí maximální výše podpory na jeden projekt kofinancovaný z PO 1 OPŽP 5 % a z ostatních PO OPŽP 3 % z celkových způsobilých výdajů. 

Minimální výše podpory a maximální výše podpory

5. 5. A  Podpora v oblasti infrastruktury a vybavenosti obcí min. 100 tis. Kč  - max. 1 mil. Kč

5. 5. B  Snížení světelného znečištění

min. 100 tis. Kč – max. 2 mil. Kč

5. 5. C  Podpora zpracování rozvojových dokumentů a studií

min. 10 tis. Kč – max. 500 tis. Kč

5. 5. D  Podpora informačních center orientovaných na národní parky

min. 50 tis. Kč – max. 1 mil. Kč

5. 5. E   Podpora programů vzdělávání a osvěty v oblastech životního prostředí

min. 100 tis. Kč – max. 1 mil. Kč

5. 5. F  Kofinancování podpořených projektů v rámci OPŽP - dle výše poskytnuté podpory z OPŽP

Celková alokace 100 mil. Kč

-15 mil. Kč pro podporovanou aktivitu 5. 5. A;

- 15 mil. Kč pro podporovanou aktivitu 5. 5. B;

- 5 mil. Kč pro podporovanou aktivitu 5. 5. C;

- 11 mil. Kč pro podporovanou aktivitu 5. 5. D;

- 4 mil. Kč pro podporovanou aktivitu 5. 5. E;

- 50 mil. Kč pro podporovanou aktivitu 5. 5. F.

Oprávnění žadatelé:

OBCE a další vymezené subjekty, které mají sídlo v obcích, jejichž katastrální území zasahuje do území národního parku (definované čl. 3 Výzvy) ---- SVAZKY OBCÍ, z nichž alespoň 1 obec splňuje výše uvedenou podmínku ---- SPRÁVY NÁRODNÍCH PARKU --- OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI ovládané z více než 50 % obcemi (platí pouze pro 5. 5. F).

Podporované záměry:

Cílem Výzvy je zlepšení životního prostředí a kvality života občanů v obcích, které leží na území národních parků a podpora udržitelného rozvoje těchto obcí. 5. 5. A Podpora v oblasti infrastruktury a vybavenosti obcí ---- 5. 5. B Snížení světelného znečištění ---- 5. 5. C Podpora zpracování rozvojových dokumentů a studií ---- 5. 5. D Podpora informačních center orientovaných na národní parky ---- 5. 5. E Podpora programů vzdělávání a osvěty v oblastech životního prostředí ---- 5. 5. F Kofinancování podpořených projektů v rámci OPŽP 2014 - 2020

---

Informace k výzvě:

Název dotace:

Podpora obcí v národních parcích

Popis dotace:

5. 5. A Podpora v oblasti infrastruktury a vybavenosti obcí

úprava či obnova veřejných prostranství, budování, rekonstrukce a oprava cest a chodníků propojujících stávající prvky návštěvnické infrastruktury, budování a rekonstrukce odstavných ploch, pořízení a instalace nového, či rekonstrukce stávajícího, mobiliáře1.

5. 5. B Snížení světelného znečištění

výměna světelných zdrojů a svítidel veřejného osvětlení včetně výměny či úpravy výložníků a převěsů, úpravy či instalace sloupů/stožárů a kabelových vedení veřejného osvětlení a další zařízení nezbytné pro funkci veřejného osvětlení;

5. 5. C  Podpora zpracování rozvojových dokumentů a studií

a) strategické rozvojové dokumenty s důrazem na životní prostředí; (např. studie krajinného rázu, hydrogeologické posudky z hlediska zdrojů vody a jejího využití, regulační plány, studie posuzující propojování území);

b) dokumenty vyžadované z titulu ochrany životního prostředí (např. EIA, SEA, ÚSES, posouzení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti) s výjimkou dokumentů souvisejících s územním plánem a/nebo  vyplývajících ze stavebního zákona2;

5. 5. D Podpora informačních center orientovaných na národní parky

a) modernizace, rozšíření či vybavení stávajícího informačního centra;

b) vytvoření a/nebo vydání publikací či jiných propagačních materiálů s environmentálním obsahem a se vztahem k přírodnímu bohatství národního parku;

5. 5. E Podpora programů vzdělávání a osvěty v oblastech životního prostředí

Realizace environmentálních vzdělávacích programů, osvětových aktivit, exkurzí tvořených z interaktivních a kooperativních činností s důrazem na ochranu přírody a krajiny;

5. 5. F Kofinancování podpořených projektů v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 (dále jen „OPŽP“)

a) Kofinancování projektů podpořených z prioritní osy 1 OPŽP; b) Kofinancování projektů podpořených z ostatních prioritních os OPŽP.

Výše podpory:

Maximální výše celkové podpory na jeden projekt činí 85 % z celkových způsobilých výdajů; v případě podporované aktivity 5.5.F činí maximální výše podpory na jeden projekt kofinancovaný z PO 1 OPŽP 5 % a z ostatních PO OPŽP 3 % z celkových způsobilých výdajů. 

Minimální výše podpory a maximální výše podpory

5. 5. A  Podpora v oblasti infrastruktury a vybavenosti obcí min. 100 tis. Kč  - max. 1 mil. Kč

5. 5. B  Snížení světelného znečištění

min. 100 tis. Kč – max. 2 mil. Kč

5. 5. C  Podpora zpracování rozvojových dokumentů a studií

min. 10 tis. Kč – max. 500 tis. Kč

5. 5. D  Podpora informačních center orientovaných na národní parky

min. 50 tis. Kč – max. 1 mil. Kč

5. 5. E   Podpora programů vzdělávání a osvěty v oblastech životního prostředí

min. 100 tis. Kč – max. 1 mil. Kč

5. 5. F  Kofinancování podpořených projektů v rámci OPŽP - dle výše poskytnuté podpory z OPŽP

Celková alokace 100 mil. Kč

-15 mil. Kč pro podporovanou aktivitu 5. 5. A;

- 15 mil. Kč pro podporovanou aktivitu 5. 5. B;

- 5 mil. Kč pro podporovanou aktivitu 5. 5. C;

- 11 mil. Kč pro podporovanou aktivitu 5. 5. D;

- 4 mil. Kč pro podporovanou aktivitu 5. 5. E;

- 50 mil. Kč pro podporovanou aktivitu 5. 5. F.

Uznatelné náklady projektu:

Způsobilé jsou výdaje na:

Způsobilé výdaje pro podporované aktivity 5.5.A, 5.5.B, 5.5.C a 5.5.D bod a) jsou výdaje:

nezbytné stavební práce, služby či dodávky.

Způsobilé výdaje pro podporované aktivity 5. 5. D bod b) a 5. 5. E jsou:

Osobní náklady v rozsahu: hrubé mzdy (včetně odvodů soc. a zdravotní pojištění), dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti, autorské honoráře, v případě prací prováděných vlastními kapacitami výdaje prokázané řádnými účetními doklady – zejména mzdové doklady (výkaz odpracovaných hodin, výplatní listiny, příp. výpisy z účetní evidence).

Výdaje na cestovné související s projektem do výše max. 5 % z celkových způsobilých výdajů (automobil – dle platné vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 440/2016 Sb4. veřejné dopravní prostředky, aj..) pouze pro osoby podílející se na přípravě projektu, přičemž jízdné musí být prokázáno jízdenkami, cestovními příkazy a výpisem z knihy jízd, aj. relevantními doklady. Amortizace vozidel není způsobilý výdaj 5. Výdaje na pořízení zařízení a vybavení včetně nákupu drobného hmotného majetku 6 nezbytného pro realizaci předmětu podpory do výše max. 10 % z celkových způsobilých výdajů.

Výdaje na služby nezbytné pro realizaci předmětu podpory.

Výdaje na publicitu projektu dle čl. 14.5 této Výzvy, jejich výši žadatel uvede v rozpočtu projektu do výše maximálně 5 % celkových způsobilých výdajů, maximálně však 50 tis. Kč.

Lhůta pro podání žádosti:

Žádosti je možné podat od 1. 9. 2017: 5. 5. A do 31. 1. 2018 --- 5. 5. B až E do vyčerpání alokace, nejdéle však do 31. 1. 2018 --- 5. 5. F do vyčerpání alokace, nejdéle však do 21. 12. 2018.

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

šipka

Kolik je 3+2

Další služby Profesionálů

projekční činnost

Poskytujeme zpracování projektové dokumentace ve všech stupních a na všechny typy staveb, včetně inženýrské činnosti k získání potřebných povolení a výjádření dotčených úřadů.   Zjistěte více projektování

výběrová řízení

Poskytujeme komplexní zastoupení zadavatele při administraci výběrových řízení dle Zákona o veřejných zakázkách či dle metodiky jednotlivých dotačních orgánů.   Zjistěte více výběrové řízení

technické dozory

Poskytujeme výkon technického dozoru stavebníka a všechny typy staveb, včetně stavebních záměrů dotovaných z prostředků EU.   Zjistěte více technický dozor

nahoru