dotace

Aktuální dotační výzvy

S námi vám neunikne žádná dotační příležitost. Průběžně monitorujeme všechny možnosti finanční podpory pro obce a města. Podívejte se, jaké jsou aktuálně otevřené výzvy.

Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod - oblast Králvoéhradecký kraj

Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod - oblast Králvoéhradecký kraj

dotace Oprávnění žadatelé:

Obec do 2000 obyvatel, svazek obcí, projekt realizován v obcích do 2000 obyvatel

dotace Cíl podpory:

Poskytnout finanční podporu na projektování a výstavbu vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu k zajištění rozvoje vodohospodářské infrastruktury obcí KHK

---

Detailní informace k výzvě:

Název dotace:

Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod - oblast Králvoéhradecký kraj

Popis dotace:

Poskytnout finanční podporu na projektování a výstavbu vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu k zajištění rozvoje vodohospodářské infrastruktury obcí KHK

Žadatel musí být vlastník vodohospodářské infrastruktury (změnu vlastnictví majetku pořízeného z dotace lze provést nejdříve za 10 let od data ukončení realizace projektu)

1) Projektová dokumentace = soulad s PRVKUKem

2) Projekt uplatnitelný v jiných národních či evropských dotačních programech nelze financovat z krajského programu jako jediného zdroje. Výjimkou je žádost, která na základě řádného zdůvodnění nelze prokazatelně uplatnit v jiných dotačních programech. ŽÁDOST BEZ ŘÁDNÉHO ZDŮVODNĚNÍ UPLATNITELNOSTI V JINÝCH DOTAČNÍCH PROGRAMECH BUDE VYŘAZENA.

3) Projekt financovaný z jiných dotačních programů může získat souběžnou dotaci z KHK, pokud to pravidla kraje nevylučují. Doloží se částka schválené dotace dle závazného rozhodnutí nebo smlouvy s příslušným poskytovatelem dotace.

4) Je nepřípustné účelové rozdělování (etapizace) projektu do více žádostí o dotaci s cílem obejít maximální limit dotace na jeden projekt věcně vymezený jedním stavebním povolením nebo jedním výběrovým řízením.

5) Žadatel má povinnost jako vlastník vodovodu a kanalizace zpracovat a realizovat plán financování obnovy vodovodů a kanalizací dle §8 odst. 11 zákona o VaK, pokud se na něho v rámci nově vybudované infrastruktury tento zákon vztahuje. Schválený plán FOVaK se dokládá k závěrečné zprávě.

6) Technické řešení projektu financované z programu musí být navrženo a realizováno v souladu s principy využití nejlepší dostupných technik

Výše podpory:

·  PD: min. 50.000 Kč/max. 300.000 Kč na jeden typ PD.

·  Max. výše dotace na zpracování více typů PD v rámci téhož projektového záměru

    (dle písm. g - uznatelné náklady) je též 300 000 Kč.

·  Realizace: min. 50 000 Kč/max. 4 500 000 Kč.

·  Projekty spolufinancované z jiných programů nesmí přesáhnou 80 % UN.

·  Maximální částka krajské dotace je 20% UN, nejvýše však 3 000 000 Kč.

Lhůta pro podání žádosti:

Příjem žádostí průběžně od 2. 1. 2020 do 29. 3. 2020

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

šipka

Kolik je 3+2

Další služby Profesionálů

projekční činnost

Poskytujeme zpracování projektové dokumentace ve všech stupních a na všechny typy staveb, včetně inženýrské činnosti k získání potřebných povolení a výjádření dotčených úřadů.   Zjistěte více projektování

výběrová řízení

Poskytujeme komplexní zastoupení zadavatele při administraci výběrových řízení dle Zákona o veřejných zakázkách či dle metodiky jednotlivých dotačních orgánů.   Zjistěte více výběrové řízení

technické dozory

Poskytujeme výkon technického dozoru stavebníka a všechny typy staveb, včetně stavebních záměrů dotovaných z prostředků EU.   Zjistěte více technický dozor

nahoru