dotace

Aktuální dotační výzvy

S námi vám neunikne žádná dotační příležitost. Průběžně monitorujeme všechny možnosti finanční podpory pro obce a města. Podívejte se, jaké jsou aktuálně otevřené výzvy.

Podpora dostupnosti služeb

Podpora dostupnosti služeb

dotace Oprávnění žadatelé:

Obec od 1000 obyvatel ---- Dobrovolný svazek obcí

dotace Cíl podpory:

Příprava prostor pro provozování služeb lékařské péče, obchodu, pošty Partner.

---

Detailní informace k výzvě:

Název dotace:

Podpora dostupnosti služeb

Popis dotace:

Podpora je určena na přípravu prostor pro provozování služeb základní lékařské péče (pediatr, praktický lékař, zubař) a obchod (základní potřeby/smíšené zboží, přípustná je kooperace s „Pošta partner“).

Prostor nesmí být připravován pro konkrétního provozovatele.  Základní podmínkou pro podání žádosti je, že v katastru žadatele není v době podání žádosti provozována činnost stejného charakteru soukromým subjekt.

Výše podpory:

70 % uznatelných nákladů

min. 100.000 Kč

max. 2.000.000 Kč

Lhůta pro podání žádosti:

od 21. 11. 2018 do 28. 2. 2019

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Podpora obnovy místních komunikací

Podpora obnovy místních komunikací

dotace Oprávnění žadatelé:

Obec do 3.000 obyvatel ---- Obec od 3.001 do 10.000 obyvatel

dotace Cíl podpory:

Akce zaměřené na obnovu (opravu / rekonstrukci) místních komunikací

---

Detailní informace k výzvě:

Název dotace:

Podpora obnovy místních komunikací

Popis dotace:

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu (opravu/rekonstrukci) místních komunikací a jejich součásti dle zákona č. 13/1997 Sb.:

- všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy

- místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy)

- jsou-li v majetku obce, pak také jejich napojení na příslušnou pozemní komunikaci

- dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace:

- obnova kanalizace, včetně úprav k odvádění vody jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z této komunikace,

- obnova propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, opěrných, zárubních, obkladních a parapetních zdi, taras, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů.

 

 

Výše podpory:

u obcí do 3.000 obyvatel -  70 % uznatelných nákladů

u obcí od 3.001 - 10.000 obyvatel - 60 % uznatelných nákladů

min. 500.000 Kč

max. 5.000.000 Kč

Lhůta pro podání žádosti:

od 21. 11. 18 do 28. 2. 2019

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Rekonstrukce a přestavba veřejných budov

Rekonstrukce a přestavba veřejných budov

dotace Oprávnění žadatelé:

Obce od 3.000 obyvatel

dotace Cíl podpory:

Podpora rekonstrukce nebo přestavby veřených budov v majteku obce

---

Detailní informace k výzvě:

Název dotace:

Rekonstrukce a přestavba veřejných budov

Popis dotace:

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu veřejných budov, jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu.

Jedná se o:

•     Kulturní domy

•     Obecní domy

•     Multifunkční domy

•     Školní budovy (cílem projektu není navýšit kapacitu)

Výše podpory:

70% uznatelných nákladů,

min. 500 000 Kč

max. 10 000 000 Kč

Lhůta pro podání žádosti:

od 21. 11. 2018 do 28. 2. 2019

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury

Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury

dotace Oprávnění žadatelé:

Obec do 3000 obyvatel

dotace Cíl podpory:

Podpora oprav propustků, mostů, lávek, parkovacích a odstavných ploch, zasávek

---

Detailní informace k výzvě:

Název dotace:

Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury

Popis dotace:

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu:

•     Propustků

•     Mostů a lávek přes místní vodoteče a terénní nerovnosti

•     Parkovacích a odstavných ploch s vazbou na občanskou vybavenost obcí

•     Zastávek linkové osobní dopravy a hromadné veřejné dopravy

Podporované budou akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti, jejichž užívání není zpoplatněno a jsou veřejně přístupné. Výstupy nesmí být budovány pro konkrétního provozovatele/zřizovatel a nesmí sloužit k provozování ekonomické činnosti účastníka.

Výše podpory:

70 % uznatelých nákladů

min. 200.000 Kč

max. 1.000.000 Kč

Lhůta pro podání žádosti:

od 21. 11. 2018 do 28. 2. 2019

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Podpora obnovy sportovní infrastruktury

Podpora obnovy sportovní infrastruktury

dotace Oprávnění žadatelé:

Obce do 3.000 obyvatel, které jsou zřizovatelem školy --- Obce od 3.001 do 10.000 obyvatel, které jsou školy

dotace Cíl podpory:

Obnova školních hřišť a tělocvičen

---

Detailní informace k výzvě:

Název dotace:

Podpora obnovy sportovní infrastruktury

Popis dotace:

Podporovány budou akce zaměřené na:

•     Na obnovu školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy

•     Na obnovu školních tělocvičen

Školním hřištěm, tělocvičnou je brána stavba (zařízení), která je využívána k tomuto účelu a je součástí školního areálu. V případě, že škola touto stavbou prokazatelně nedisponuje a využívá jiná zařízení v majetku obce, je možné dotaci na tuto stavbu použít.

 Výstupy musí primárně sloužit pro hodiny tělesné výchovy a dále mohou být využívány i pro volnočasové aktivity.

 Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti.

Výše podpory:

60 % uznatelných nákladů u obcí, které mají 3.001 až 10.000 obyvatel
70 % uznatelných nákladů u obcí, které mají do 3.000 obyvatel
min. 500.000 Kč
max. 5.000.000 Kč

Lhůta pro podání žádosti:

od 21.11.2018 do 28.2.2019

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku

Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku

dotace Oprávnění žadatelé:

Obec do 3000 obyvatel

dotace Cíl podpory:

Obnova veřejných hřišť a sportovišť, dětských dopravních hřišť, koupališť, naučných a zážitkových stezek, zařízení pro volnočasové aktivity a míst pasivního odpočinku

---

Detailní informace k výzvě:

Název dotace:

Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku

Popis dotace:

Budou podporovány akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti, jejichž provoz je hrazen z obecního rozpočtu, jejichž užívání není zpoplatněno a jsou veřejně přístupné. Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti.

Jde především o:

•     Obnovu nebo vybudování veřejných hřišť a sportovišť, dětských dopravních hřišť,

•     Obnovu obecních koupališť lokálního charakteru,

•     Obnovu nebo vybudování naučných/zážitkových stezek (vyjma cyklostezek)

•     Obnovu nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (vnitřní a vnější prostory pro setkávání, komunitní a spolkovou činnost)

Místo pasivního odpočinku je zpevněná plocha vybudovaná za účelem posezení a relaxace v krajině/přírodě. Místo pasivního odpočinku musí být vždy veřejně přístupné a nesmí být zpoplatněno. Součástí místa pasivního odpočinku může být například lavička/y, stůl/stoly, stojan/y na kola, odpadkový/é koš/e, přístřešek nebo závětří se střechou apod.

Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti.

Výše podpory:

70 % uznatelných nákladů

min. 100.000 Kč

max. 3 mil. Kč

Lhůta pro podání žádosti:

od 21.11.2018 do 28.2.2019

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Podpora drobných sakrálních staveb a hřbitovů

Podpora drobných sakrálních staveb a hřbitovů

dotace Oprávnění žadatelé:

Obec do 3.000 obyvatel

dotace Cíl podpory:

Akce na podporu drobných sakrálních staveb (kaple, kaplička, márnice, socha, Boží muka, kříž) a akce na obnovu prostorů hřbitovů a hřbitovní zdi

---

Detailní informace k výzvě:

Název dotace:

Podpora drobných sakrálních staveb a hřbitovů

Popis dotace:

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu drobných sakrálních staveb nalézajících se v katastrálním území obce, které nejsou prohlášeny kulturní památkou a jsou v majetku účastníka.

Jedná se zejména o obnovu staveb jako:

•     Kaple, kaplička, márnice,

•     Socha

•     Boží muka, kříž

Dále pak na obnovu:

•     Prostoru hřbitovů

•     Hřbitovní zdi

Výjimka z vlastnictví je přípustná, kdy je předmětem dotace obnova hřbitova nebo hřbitovní zdi a vlastníkem těchto staveb je církev, přičemž vlastnické právo není dále omezeno (např. není předmětem zástavy apod.). Doloží se doklad o vlastnictví a souhlas vlastníka s realizací akce.

Výše podpory:

70 % uznatelných nákladů

min. 50.000 Kč

max. 500.000 Kč

Lhůta pro podání žádosti:

od 21.11.2018 do 28.2.2019

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Podpora výstavby technické infrastruktury pro rok 2019

Podpora výstavby technické infrastruktury pro rok 2019

dotace Oprávnění žadatelé:

obce

dotace Cíl podpory:

Výstavba místních komunikací, vodovodů, kanalizací určená pro následnou výstavbu bytů, RD nebo bytových domů

---

Detailní informace k výzvě:

Název dotace:

Podpora výstavby technické infrastruktury pro rok 2019

Popis dotace:

Výstavba technické infrastruktury pro následnou výstavbu bytů, rodinných domů nebo bytových domů, které zvýší možnosti trvalého bydlení.

a) místní komunikace, tj.

- MK III. třídy včetně jejich součástí

- MK IV. třídy včetně jejich součástí

- Účelové komunikace

b) vodovod, tj.

- místní vedení 2. kategorie rozvodné vodovodní sítě

- místní vedení 3. kategorie rozvodné vodovodní sítě

c) kanalizace, tj.

- místní vedení 2. kategorie rozvodné stokové sítě

- místní vedení 3. kategorie rozvodné stokové sítě, a to i jednotlivě, pokud nejsou hrazeny provozovatelem sítě

Výše podpory:

80.000 Kč na zainvestovaný pozemek - příjemce si vybere mezi podporou, která není v režimu veřejné podpory nebo podporou, která je v režimu "de minimis".

50 mil. Kč celková alokace na výzvu

Lhůta pro podání žádosti:

od 7.11.2018 do 5.2.2019

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Komunitní dům pro seniory

Komunitní dům pro seniory

dotace Oprávnění žadatelé:

Obce, svazek obcí, městská část Prahy, příspěvková organizace zřízená samosprávným celkem, veřejně obchodní společnost, s.r.o., společnost komanditní, a.s., evropská společnost, sociální družstvo; spolek, o.p.s., církev

dotace Cíl podpory:

Podporované byty k poskytování sociálního bydlení pro seniory a lidi s nepříznivou sociální situací

---

Detailní informace k výzvě:

Název dotace:

Komunitní dům pro seniory

Popis dotace:

Cílem podpory je vznik podporovaných bytů na území České republiky sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby v ekonomicky neaktivní věku - seniory a pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace - věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života.

Cílem výstavby Komunitních domů seniorů je zajištění sociálního nájemního bydlení pro osoby z cílové skupiny tak, aby došlo k uchování a prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti, a současně aby byl umožněn komunitní způsob života na principu sousedské výpomoci. Důraz je kladen na mezilidské vztahy a zachování osobní nezávislosti každého jedince.

Výše podpory:

Max. 600 000 Kč na jeden byt, výstavba max. 500 000 EUR (de minimis)

Celková alokace na výzvu je 150.000.000 Kč

Lhůta pro podání žádosti:

5.11. 2018 až 1.2.2019

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Výstavba technické infrastruktury v oblasti se strategickou průmyslovou zónou - SOLNICE - KVASINY

Výstavba technické infrastruktury v oblasti se strategickou průmyslovou zónou - SOLNICE - KVASINY

dotace Oprávnění žadatelé:

Obce do 40 tisíc obyvatel v oblastech se strategickou průmyslovou zónou Solnice-Kvasiny

dotace Cíl podpory:

Výstavba technické infrastruktury pro následnou výstavbu bytů, které zvýší možnosti trvalého bydlení v oblasti SPZ.

---

Detailní informace k výzvě:

Název dotace:

Výstavba technické infrastruktury v oblasti se strategickou průmyslovou zónou - SOLNICE - KVASINY

Popis dotace:

Výstavba technické infrastruktury pro následnou výstavbu bytů, které zvýší možnosti trvalého bydlení v oblasti SPZ.

a) místní komunikace, tj.

•     MK III. třídy včetně jejich součástí

•     MK IV. třídy včetně jejich součástí

b) vodovod, tj.

•     místní vedení 2. kategorie rozvodné vodovodní sítě

•     místní vedení 3. kategorie rozvodné vodovodní sítě

c) kanalizace, tj.

•     místní vedení 2. kategorie rozvodné stokové sítě

•     místní vedení 3. kategorie rozvodné stokové sítě, pokud nejsou hrazeny provozovatelem sítí

Výše podpory:

Max. 85% uznatelných výdajů

Příjemce si vybere mezi podporou, která není v režimu veřejné podpory, nebo podporou, která je v režimu „de minimis“.

 

Lhůta pro podání žádosti:

od 9. 11. 2018 do 7. 2. 2019

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Výstavba bytů v oblasti se strategickou průmyslovou zónou SOLNICE - KVASINY

Výstavba bytů v oblasti se strategickou průmyslovou zónou SOLNICE - KVASINY

dotace Oprávnění žadatelé:

Území obcí do 40 tisíc obyvatel v oblastech se strategickou průmyslovou zónou Solnice-Kvasiny.

dotace Cíl podpory:

Výstavba bytových domů a stavební úpravy kterými vznikne nájemní byt v oblastech ve SPZ Solnice - Kvasiny

---

Detailní informace k výzvě:

Název dotace:

Výstavba bytů v oblasti se strategickou průmyslovou zónou SOLNICE - KVASINY

Popis dotace:

Výstavba:

  1. novostavba bytového domu
  2. stavební úpravy, kterými vznikne nový nájemní byt z prostorů určených k jiným účelům než k bydlení, vyjma stavebních úprav v rodinném domě
  3. nástavba nebo přístavba, pokud jí vznikne nový byt, vyjma nástaveb nebo přístaveb v rodinném domě
  4. stavební úpravy bytového domu, ve kterém není žádný byt způsobilý k bydlení a k uzavření nájemní smlouvy
  5. stavební úpravy, nástavba nebo přístavba rodinného domu, ve kterém není žádný byt způsobilý k bydlení, pokud z něj vznikne bytový dům

Výše podpory:

Max. 90% uznatelných výdajů, maximálně však rozdíl mezi způsobilými náklady a provozním ziskem z investice.

Z důvodu nemožnosti přesných odhadů výše provozních nákladů a vývoje nájemného v delším časovém období nutných k výpočtu provozního zisku, použije se k výpočtu přesné míry podpory mechanismus zpětného vymáhání podpor*.

Lhůta pro podání žádosti:

9. 11. 2018. do 7. 2. 2019

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů

Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů

dotace Oprávnění žadatelé:

Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové rganizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající

dotace Cíl podpory:

Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů

---

Detailní informace k výzvě:

Název dotace:

Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů

Popis dotace:

Příklady podporovaných projektů:

Výstavbu / modernizaci (s navýšením kapacity) sběrných dvorů.  V rámci projektu je vždy zajištěno minimálně shromažďování papíru, skla, plastů, kovů, objemného odpadu, nebezpečných složek KO, prostor pro místo zpětného odběru elektrických a elektronických zařízení. V rámci projektu lze pořídit i technologie, které zjednodušují nakládání s odpady (např. lis, štěpkovač, drtič). Nakladače a manipulátory jsou neuznatelným nákladem. Žadatel musí doložit písemný souhlas všech obcí zapojených do projektu, což bude také uvedeno v analýze potenciálu produkce odpadů (nerelevantní u projektů, kdy je žadatel jedinou obcí zapojenou do projektu).

Systémy pro separaci / oddělený sběr s navýšením kapacity (bez svozových prostředků, vleků, nástaveb svozových vozů, nosičů kontejnerů a podobně) komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu (jedná se o sběr biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO), plastů, papíru, skla, kovů, textilu, objemného odpadu a nápojových kartonů).

Systémy pro separaci a svoz s navýšením kapacity (včetně svozových prostředků) komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu (jedná se o sběr biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO), plastů, papíru, skla, kovů, textilu, objemného odpadu a nápojových kartonů).

Výstavbu / modernizaci (s navýšením kapacity) třídicích a dotřiďovacích linek  pro separaci komunálních odpadů a odpadů podobných komunálnímu odpadu

Výstavbu / modernizaci (s navýšením kapacity) zařízení technologií pro odvodnění čistírenských kalů pod katalogovým číslem 19 08 05 pro malé ČOV (do 2000 EO).

Výstavbu / modernizaci (s navýšením kapacity) zařízení na úpravu odpadů pod katalogovými čísly 02 02 03, 02 03 04, 02 05 01, 02 06 01, 02 07 04 a 20 01 08.

Výše podpory:

Max. 85 % celkových způsobilých výdajů.

Celková alokace na výzvu 800 mil.

Sběrné dvory 85%

Oddělený sběr (pouze nádoby)  85%

Separace a svoz odpadů (nádoby vč. svozových prostředků)  25%

Dotřiďovací a třídicí linky  85%

Lhůta pro podání žádosti:

Lhůta pro doručení žádostí: 28.2.2019 do 20:00 hodin

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně ---- Aktivita 4.4.1: Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně ---- Aktivita 4.4.1: Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

dotace Oprávnění žadatelé:

Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace,pokud jsou veřejnoprávními subjekty, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající

dotace Cíl podpory:

Účelem studie je poskytnout obcím koncepční dokument pro funkční řešení zeleně v sídle tak, aby se zajištila dlouhodobá ochrana ploch zeleně a docházelo ke zvyšování ekologické stability sídel. Studie slouží také jako odborný podklad pro pořizování územně plánovací dokumentace či jejích změn a jako podklad pro ochranu, správu a péči o zeleň.

---

Detailní informace k výzvě:

Název dotace:

Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně ---- Aktivita 4.4.1: Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

Popis dotace:

Podporované aktivity projektu:

Pořízení či aktualizace studie systému sídelní zeleně s následnou realizací opatření na zakládání/obnovu funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch) vyplývající z této studie. Studie musí být zpracována dle Osnovy a metodického rámce pro zpracování studií systému sídelní zeleně.
Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch) vyplývající ze studie systému sídelní zeleně zpracované dle Osnovy a metodického rámce pro zpracování studií systému sídelní zeleně:
- zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením nebo obnovou zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,
- jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů - tůní/jezírekmokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody),
- jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.

Výše podpory:

Celková alokace na výzvu je 119 mil. Kč

V případě opatření pořízení či aktualizace studie systému sídelní zeleně s navazující realizací bude podpora poskytována až do výše 85 % celkových způsobilých výdajů. V souvislosti s principem adicionality je požadována finanční účast příjemce podpory na spolufinancování projektu ve výši 15 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Lhůta pro podání žádosti:

2.1.2020 do 20:00 hodin

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Likvidace nepotřebných vrtů

Likvidace nepotřebných vrtů

dotace Oprávnění žadatelé:

---- Státní příspěvkové organizace, které mají ve vlastnictví či ve správě nepotřebné vrty, ---- Obce, dobrovolné svazky obcí a kraje ‐ na likvidaci nepotřebných vrtů, jejichž vlastník není znám nebo neexistuje a ‐ na likvidaci nepotřebných vrtů, které mají ve svém vlastnictví a jejichž původce není znám nebo neexistuje.

dotace Cíl podpory:

Likvidace nepotřebných hydrogeologických vrtů

---

Detailní informace k výzvě:

Název dotace:

Likvidace nepotřebných vrtů

Popis dotace:

Cílem výzvy je likvidace nepotřebných hydrogeologických vrtů, které představují riziko ohrožení životního prostředí, především jakosti či množství podzemních vod nebo ohrožení zdraví či života obyvatel (dále jen „nepotřebné vrty“).

Výše podpory:

Maximální výše dotace na jeden projekt činí 90 % z celkových způsobilých výdajů. Dotace může být poskytnuta maximálně do výše alokace této Výzvy.

Alokace: 20 mil. Kč

Lhůta pro podání žádosti:

lhůta pro doručení žádostí: 1. 11.2017 – 20. 12. 2019 do 14:00 hodin

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Domovní čistírny odpadních vod

Domovní čistírny odpadních vod

dotace Oprávnění žadatelé:

Obce ---- Dobrovolné svazky obcí ---- Společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi a veřejnoprávními subjekty ---- Spolky

dotace Cíl podpory:

Prevence či omezení znečištění povrchových a podzemníh vod z komunálních zdrojů

---

Detailní informace k výzvě:

Název dotace:

Domovní čistírny odpadních vod

Popis dotace:

Cílem Výzvy je prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren odpadních vod (dále jen „DČOV“) do kapacity 50 EO, a to v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV.

V rámci této Výzvy jsou podporována opatření zaměřená na:

a) realizaci soustavy DČOV, které odpovídají požadavkům dle Přílohy č. 1 tab. 1c nařízení vlády č. 401/2015 Sb. (kategorie III výrobku označovaného CE) v případě vypouštění odpadních vod do vod povrchových, případně požadavkům dle nařízení vlády č. 57/2016 Sb. v případě vypouštění odpadních vod do vod podzemních,

b) realizaci technologie pro nepřetržitý monitoring provozu DČOV provozovatelem, hlášení a evidenci poruch či závad způsobených neoprávněnou manipulací uživatele (dále jen „monitorovací zařízení“) u stávajících DČOV, v místě, kde je již systém monitoringu DČOV zavedený nebo je součástí Žádosti o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR

Výše podpory:

Maximální výše dotace na jednu DČOV pro kapacitu:

1 – 5      EO činí 100 tis. Kč;

6 – 15    EO činí 170 tis. Kč;

16 - 50   EO činí 240 tis. Kč.

Maximální výše podpory na realizaci jednoho monitorovacího zařízení činí 10 tis. Kč.

Minimální celková výše podpory na jeden projekt realizace monitorovacích zařízení činí 50 tis. Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů.

Alokace 20 mil. Kč.

Lhůta pro podání žádosti:

lhůta pro doručení žádostí: 16. 10.2017 – 30. 6. 2019

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

šipka

Kolik je 3+2

Další služby Profesionálů

projekční činnost

Poskytujeme zpracování projektové dokumentace ve všech stupních a na všechny typy staveb, včetně inženýrské činnosti k získání potřebných povolení a výjádření dotčených úřadů.   Zjistěte více projektování

výběrová řízení

Poskytujeme komplexní zastoupení zadavatele při administraci výběrových řízení dle Zákona o veřejných zakázkách či dle metodiky jednotlivých dotačních orgánů.   Zjistěte více výběrové řízení

technické dozory

Poskytujeme výkon technického dozoru stavebníka a všechny typy staveb, včetně stavebních záměrů dotovaných z prostředků EU.   Zjistěte více technický dozor

nahoru