dotace

Aktuální dotační výzvy

S námi vám neunikne žádná dotační příležitost. Průběžně monitorujeme všechny možnosti finanční podpory pro obce a města. Podívejte se, jaké jsou aktuálně otevřené výzvy.

Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku

Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku

dotace Oprávnění žadatelé:

Obec do 3000 obyvatel

dotace Cíl podpory:

Obnova nebo vybudování veřejných hřišť, sportovišť a dětských hřišť.

---

Detailní informace k výzvě:

Název dotace:

Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku

Popis dotace:

Budou podporovány akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti, jejichž provoz je hrazen z obecního rozpočtu, jejichž užívání není zpoplatněno a jsou veřejně přístupné. Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti.

Jde především o:

- Obnovu nebo vybudování veřejných hřišť a sportovišť,

- Dětských hřišť

Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti.

NEJZAZŠÍ TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE AKCE – září 2020

NEJZAZŠÍ TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE AKCE – 31. 12. 2021

Výše podpory:

70 % uznatelných nákladů

min. 100 000 Kč

max. 2 mil. Kč

Lhůta pro podání žádosti:

od 4. 12. 2019 do 17. 2. 2020 do 12 hod

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod - oblast Králvoéhradecký kraj

Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod - oblast Králvoéhradecký kraj

dotace Oprávnění žadatelé:

Obec do 2000 obyvatel, svazek obcí, projekt realizován v obcích do 2000 obyvatel

dotace Cíl podpory:

Poskytnout finanční podporu na projektování a výstavbu vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu k zajištění rozvoje vodohospodářské infrastruktury obcí KHK

---

Detailní informace k výzvě:

Název dotace:

Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod - oblast Králvoéhradecký kraj

Popis dotace:

Poskytnout finanční podporu na projektování a výstavbu vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu k zajištění rozvoje vodohospodářské infrastruktury obcí KHK

Žadatel musí být vlastník vodohospodářské infrastruktury (změnu vlastnictví majetku pořízeného z dotace lze provést nejdříve za 10 let od data ukončení realizace projektu)

1) Projektová dokumentace = soulad s PRVKUKem

2) Projekt uplatnitelný v jiných národních či evropských dotačních programech nelze financovat z krajského programu jako jediného zdroje. Výjimkou je žádost, která na základě řádného zdůvodnění nelze prokazatelně uplatnit v jiných dotačních programech. ŽÁDOST BEZ ŘÁDNÉHO ZDŮVODNĚNÍ UPLATNITELNOSTI V JINÝCH DOTAČNÍCH PROGRAMECH BUDE VYŘAZENA.

3) Projekt financovaný z jiných dotačních programů může získat souběžnou dotaci z KHK, pokud to pravidla kraje nevylučují. Doloží se částka schválené dotace dle závazného rozhodnutí nebo smlouvy s příslušným poskytovatelem dotace.

4) Je nepřípustné účelové rozdělování (etapizace) projektu do více žádostí o dotaci s cílem obejít maximální limit dotace na jeden projekt věcně vymezený jedním stavebním povolením nebo jedním výběrovým řízením.

5) Žadatel má povinnost jako vlastník vodovodu a kanalizace zpracovat a realizovat plán financování obnovy vodovodů a kanalizací dle §8 odst. 11 zákona o VaK, pokud se na něho v rámci nově vybudované infrastruktury tento zákon vztahuje. Schválený plán FOVaK se dokládá k závěrečné zprávě.

6) Technické řešení projektu financované z programu musí být navrženo a realizováno v souladu s principy využití nejlepší dostupných technik

Výše podpory:

·  PD: min. 50.000 Kč/max. 300.000 Kč na jeden typ PD.

·  Max. výše dotace na zpracování více typů PD v rámci téhož projektového záměru

    (dle písm. g - uznatelné náklady) je též 300 000 Kč.

·  Realizace: min. 50 000 Kč/max. 4 500 000 Kč.

·  Projekty spolufinancované z jiných programů nesmí přesáhnou 80 % UN.

·  Maximální částka krajské dotace je 20% UN, nejvýše však 3 000 000 Kč.

Lhůta pro podání žádosti:

Příjem žádostí průběžně od 2. 1. 2020 do 29. 3. 2020

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

PROGRAM OBNOVY VENKOVA - Královéhradecký kraj

PROGRAM OBNOVY VENKOVA - Královéhradecký kraj

dotace Oprávnění žadatelé:

Obec v KHK, která měla k 31. 12. 2018 méně než 3000 obyvatel a majetek na jehož pořízení či obnovu obec žádá, musí být ve vlastnictví obce.

dotace Cíl podpory:

Účel 1 - Občanská vybavenost, veřejná prostranství a infrastruktura ---- Účel 2 - Obnova památkového fondu ---- Účel 3 - Obnova a technické zajištění stávajících vodních nádrž ---- Účel 4 - Nakládání s odpady

---

Detailní informace k výzvě:

Název dotace:

PROGRAM OBNOVY VENKOVA - Královéhradecký kraj

Popis dotace:

Účel 1Občanská vybavenost, veřejná prostranství a infrastruktura – pořízení, obnova, opravy a údržba občanské vybavenosti (včetně školních zahrad a místních knihoven), místních komunikací, technické a dopravní infrastruktury, komplexní úprava veřejných prostranství

 

Účel 2 – Obnova památkového fondu – stavební obnova nemovitých národních kulturních památek, nemovitých kulturních památek a staveb umístěných v památkové rezervaci nebo památkové zóně

- restaurování movitých památek a umělecko-řemeslných děl prohlášených za kulturní památku či národní kulturní památku

- podpora památek místního charakteru

 

Účel 3 - Obnova a technické zajištění stávajících vodních nádrží – zajištění realizace a obnovy prostor pro akumulaci povrchových vod ke zlepšení malého vodního cyklu, pro zlepšení prostředí obce, prostřednictvím zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení, dokumentace skutečného provedení stavby, zjednodušené dokumentace nebo na realizaci obnovy stávajících vodních nádrží v katastru žadatele o dotaci

 

Účel 4Nakládání s odpady - předcházení vzniku odpadů, snižování měrné produkce odpadů zvýšením účinnosti odděleného sběru a materiálového využití odpadů (projekční příprava či realizace opatření a aktivit v oblasti odpadového hospodářství obcí vycházející z příslušné legislativy a prováděcích předpisů v oblasti nakládání s komunálními odpady a směřující k naplnění cílů závazné části Plánu odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje n léta 2016-2025

 

Doba realizace projektu: 1. 1. 2020 – 30. 11. 2021

 

Výše podpory:

Celková alokace: 45 000 000 Kč

Výše poskytnuté dotace: 50 %

 

Alokace na projekt:

Účel 1 – 50 000 – 1 500 000 Kč

Účel 2 – 50 000 – 500 000 Kč

Účel 3 – 30 000 – 500 000 Kč

Účel 4 – 30 000 – 200 000 Kč

Lhůta pro podání žádosti:

2. 12. 2019 (8:00) do 29. 1. 2020 (14:00)

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

šipka

Kolik je 3+2

Další služby Profesionálů

projekční činnost

Poskytujeme zpracování projektové dokumentace ve všech stupních a na všechny typy staveb, včetně inženýrské činnosti k získání potřebných povolení a výjádření dotčených úřadů.   Zjistěte více projektování

výběrová řízení

Poskytujeme komplexní zastoupení zadavatele při administraci výběrových řízení dle Zákona o veřejných zakázkách či dle metodiky jednotlivých dotačních orgánů.   Zjistěte více výběrové řízení

technické dozory

Poskytujeme výkon technického dozoru stavebníka a všechny typy staveb, včetně stavebních záměrů dotovaných z prostředků EU.   Zjistěte více technický dozor

nahoru