dotace

Aktuální dotační výzvy

S námi vám neunikne žádná dotační příležitost. Průběžně monitorujeme všechny možnosti finanční podpory pro obce a města. Podívejte se, jaké jsou aktuálně otevřené výzvy.

Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod - oblast Králvoéhradecký kraj

Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod - oblast Králvoéhradecký kraj

dotace Oprávnění žadatelé:

Obec do 2000 obyvatel, svazek obcí, projekt realizován v obcích do 2000 obyvatel

dotace Cíl podpory:

Poskytnout finanční podporu na projektování a výstavbu vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu k zajištění rozvoje vodohospodářské infrastruktury obcí KHK

---

Detailní informace k výzvě:

Název dotace:

Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod - oblast Králvoéhradecký kraj

Popis dotace:

Poskytnout finanční podporu na projektování a výstavbu vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu k zajištění rozvoje vodohospodářské infrastruktury obcí KHK

Žadatel musí být vlastník vodohospodářské infrastruktury (změnu vlastnictví majetku pořízeného z dotace lze provést nejdříve za 10 let od data ukončení realizace projektu)

1) Projektová dokumentace = soulad s PRVKUKem

2) Projekt uplatnitelný v jiných národních či evropských dotačních programech nelze financovat z krajského programu jako jediného zdroje. Výjimkou je žádost, která na základě řádného zdůvodnění nelze prokazatelně uplatnit v jiných dotačních programech. ŽÁDOST BEZ ŘÁDNÉHO ZDŮVODNĚNÍ UPLATNITELNOSTI V JINÝCH DOTAČNÍCH PROGRAMECH BUDE VYŘAZENA.

3) Projekt financovaný z jiných dotačních programů může získat souběžnou dotaci z KHK, pokud to pravidla kraje nevylučují. Doloží se částka schválené dotace dle závazného rozhodnutí nebo smlouvy s příslušným poskytovatelem dotace.

4) Je nepřípustné účelové rozdělování (etapizace) projektu do více žádostí o dotaci s cílem obejít maximální limit dotace na jeden projekt věcně vymezený jedním stavebním povolením nebo jedním výběrovým řízením.

5) Žadatel má povinnost jako vlastník vodovodu a kanalizace zpracovat a realizovat plán financování obnovy vodovodů a kanalizací dle §8 odst. 11 zákona o VaK, pokud se na něho v rámci nově vybudované infrastruktury tento zákon vztahuje. Schválený plán FOVaK se dokládá k závěrečné zprávě.

6) Technické řešení projektu financované z programu musí být navrženo a realizováno v souladu s principy využití nejlepší dostupných technik

Výše podpory:

·  PD: min. 50.000 Kč/max. 300.000 Kč na jeden typ PD.

·  Max. výše dotace na zpracování více typů PD v rámci téhož projektového záměru

    (dle písm. g - uznatelné náklady) je též 300 000 Kč.

·  Realizace: min. 50 000 Kč/max. 4 500 000 Kč.

·  Projekty spolufinancované z jiných programů nesmí přesáhnou 80 % UN.

·  Maximální částka krajské dotace je 20% UN, nejvýše však 3 000 000 Kč.

Lhůta pro podání žádosti:

Příjem žádostí průběžně od 2. 1. 2020 do 29. 3. 2020

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

PROGRAM OBNOVY VENKOVA - Královéhradecký kraj

PROGRAM OBNOVY VENKOVA - Královéhradecký kraj

dotace Oprávnění žadatelé:

Obec v KHK, která měla k 31. 12. 2018 méně než 3000 obyvatel a majetek na jehož pořízení či obnovu obec žádá, musí být ve vlastnictví obce.

dotace Cíl podpory:

Účel 1 - Občanská vybavenost, veřejná prostranství a infrastruktura ---- Účel 2 - Obnova památkového fondu ---- Účel 3 - Obnova a technické zajištění stávajících vodních nádrž ---- Účel 4 - Nakládání s odpady

---

Detailní informace k výzvě:

Název dotace:

PROGRAM OBNOVY VENKOVA - Královéhradecký kraj

Popis dotace:

Účel 1Občanská vybavenost, veřejná prostranství a infrastruktura – pořízení, obnova, opravy a údržba občanské vybavenosti (včetně školních zahrad a místních knihoven), místních komunikací, technické a dopravní infrastruktury, komplexní úprava veřejných prostranství

 

Účel 2 – Obnova památkového fondu – stavební obnova nemovitých národních kulturních památek, nemovitých kulturních památek a staveb umístěných v památkové rezervaci nebo památkové zóně

- restaurování movitých památek a umělecko-řemeslných děl prohlášených za kulturní památku či národní kulturní památku

- podpora památek místního charakteru

 

Účel 3 - Obnova a technické zajištění stávajících vodních nádrží – zajištění realizace a obnovy prostor pro akumulaci povrchových vod ke zlepšení malého vodního cyklu, pro zlepšení prostředí obce, prostřednictvím zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení, dokumentace skutečného provedení stavby, zjednodušené dokumentace nebo na realizaci obnovy stávajících vodních nádrží v katastru žadatele o dotaci

 

Účel 4Nakládání s odpady - předcházení vzniku odpadů, snižování měrné produkce odpadů zvýšením účinnosti odděleného sběru a materiálového využití odpadů (projekční příprava či realizace opatření a aktivit v oblasti odpadového hospodářství obcí vycházející z příslušné legislativy a prováděcích předpisů v oblasti nakládání s komunálními odpady a směřující k naplnění cílů závazné části Plánu odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje n léta 2016-2025

 

Doba realizace projektu: 1. 1. 2020 – 30. 11. 2021

 

Výše podpory:

Celková alokace: 45 000 000 Kč

Výše poskytnuté dotace: 50 %

 

Alokace na projekt:

Účel 1 – 50 000 – 1 500 000 Kč

Účel 2 – 50 000 – 500 000 Kč

Účel 3 – 30 000 – 500 000 Kč

Účel 4 – 30 000 – 200 000 Kč

Lhůta pro podání žádosti:

2. 12. 2019 (8:00) do 29. 1. 2020 (14:00)

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Komunitní dům pro seniory

Komunitní dům pro seniory

dotace Oprávnění žadatelé:

Obce, svazek obcí, městská část Prahy, příspěvková organizace zřízená samosprávným celkem, veřejně obchodní společnost, s.r.o., společnost komanditní, a.s., evropská společnost, sociální družstvo; spolek, o.p.s., církev

dotace Cíl podpory:

Podporované byty k poskytování sociálního bydlení pro seniory a lidi s nepříznivou sociální situací

---

Detailní informace k výzvě:

Název dotace:

Komunitní dům pro seniory

Popis dotace:

Cílem podpory je vznik podporovaných bytů na území České republiky sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby v ekonomicky neaktivní věku - seniory a pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace - věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života.

Cílem výstavby Komunitních domů seniorů je zajištění sociálního nájemního bydlení pro osoby z cílové skupiny tak, aby došlo k uchování a prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti, a současně aby byl umožněn komunitní způsob života na principu sousedské výpomoci. Důraz je kladen na mezilidské vztahy a zachování osobní nezávislosti každého jedince.

Výše podpory:

Max. 600 000 Kč na jeden byt, výstavba max. 500 000 EUR (de minimis)

Celková alokace na výzvu je 260.000.000 Kč

Lhůta pro podání žádosti:

21.10.2019 - 21.1.2020

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Pečovatelský byt

Pečovatelský byt

dotace Oprávnění žadatelé:

Obce, svazek obcí, městská část Prahy, příspěvková organizace zřízená samosprávným celkem, veřejně obchodní společnost, s.r.o., společnost komanditní, a.s., evropská společnost, sociální družstvo; spolek, o.p.s., církev

dotace Cíl podpory:

Podporované byty sloužící k poskytování sociálního bydlení pro seniory a osoby v nepříznivé životní situaci

---

Detailní informace k výzvě:

Název dotace:

Pečovatelský byt

Popis dotace:

Cílem podpory je vznik podporovaných bytů na území České republiky sloužících k poskytování sociálního bydlení pro seniory a pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace - věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života.

Cílem výstavby pečovatelských bytů je zajištění sociálního bydlení pro osoby z cílové skupiny tak, aby došlo k získání nebo prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti, a současně umožnění efektivního poskytování terénních služeb sociální péče.

Cílová skupina: Osoby v nepříznivé sociální situaci, které prokáží, že jejich průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,75 násobek průměrné měsíční mzdy v případě jednočlenné domácnosti nebo 1,0 násobek v případě dvoučlenné domácnosti, jejichž snížená soběstačnost je způsobená:

- věkem – jedná se o seniory ve věku 65 let a více (65+), nebo

- zdravotním stavem, kdy je osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby (zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách).

Výše podpory:

Max. 600 000 Kč na jeden byt, výstavba max. 500 000 EUR (de minimis)

Celková alokace na výzvu: 260 mil. Kč

Lhůta pro podání žádosti:

21.10.2019 - 21.1.2020

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Výstavba bytů v oblasti se strategickou průmyslovou zónou SOLNICE - KVASINY

Výstavba bytů v oblasti se strategickou průmyslovou zónou SOLNICE - KVASINY

dotace Oprávnění žadatelé:

Území obcí do 40 tisíc obyvatel v oblastech se strategickou průmyslovou zónou Solnice-Kvasiny.

dotace Cíl podpory:

Výstavba bytových domů a stavební úpravy kterými vznikne nájemní byt v oblastech ve SPZ Solnice - Kvasiny

---

Detailní informace k výzvě:

Název dotace:

Výstavba bytů v oblasti se strategickou průmyslovou zónou SOLNICE - KVASINY

Popis dotace:

Výstavba:

  1. novostavba bytového domu
  2. stavební úpravy, kterými vznikne nový nájemní byt z prostorů určených k jiným účelům než k bydlení, vyjma stavebních úprav v rodinném domě
  3. nástavba nebo přístavba, pokud jí vznikne nový byt, vyjma nástaveb nebo přístaveb v rodinném domě
  4. stavební úpravy bytového domu, ve kterém není žádný byt způsobilý k bydlení a k uzavření nájemní smlouvy
  5. stavební úpravy, nástavba nebo přístavba rodinného domu, ve kterém není žádný byt způsobilý k bydlení, pokud z něj vznikne bytový dům

Výše podpory:

Max. 90% uznatelných výdajů, maximálně však rozdíl mezi způsobilými náklady a provozním ziskem z investice.

Celková alokace na výzvu: 100 mil. Kč

Z důvodu nemožnosti přesných odhadů výše provozních nákladů a vývoje nájemného v delším časovém období nutných k výpočtu provozního zisku, použije se k výpočtu přesné míry podpory mechanismus zpětného vymáhání podpor.

Lhůta pro podání žádosti:

od 21.10.2019 do 21.1.2020

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Podpora výstavby technické infrastruktury pro rok 2020

Podpora výstavby technické infrastruktury pro rok 2020

dotace Oprávnění žadatelé:

obce

dotace Cíl podpory:

Výstavba místních komunikací, vodovodů, kanalizací určená pro následnou výstavbu bytů, RD nebo bytových domů, které zvýší možnosti trvalého bydlení

---

Detailní informace k výzvě:

Název dotace:

Podpora výstavby technické infrastruktury pro rok 2020

Popis dotace:

Výstavba technické infrastruktury pro následnou výstavbu bytů, rodinných domů nebo bytových domů, které zvýší možnosti trvalého bydlení.

a) místní komunikace, tj.

- MK III. třídy včetně jejich součástí

- MK IV. třídy včetně jejich součástí

- Účelové komunikace

b) vodovod, tj.

- místní vedení 2. kategorie rozvodné vodovodní sítě

- místní vedení 3. kategorie rozvodné vodovodní sítě

c) kanalizace, tj.

- místní vedení 2. kategorie rozvodné stokové sítě

- místní vedení 3. kategorie rozvodné stokové sítě, a to i jednotlivě, pokud nejsou hrazeny provozovatelem sítě

Výše podpory:

80.000 Kč na zainvestovaný pozemek - příjemce si vybere mezi podporou, která není v režimu veřejné podpory nebo podporou, která je v režimu "de minimis".

40 mil. Kč celková alokace na výzvu

Lhůta pro podání žádosti:

od 21.10.2019 do 21.1.2020

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně ---- Aktivita 4.4.1: Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně ---- Aktivita 4.4.1: Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

dotace Oprávnění žadatelé:

Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace,pokud jsou veřejnoprávními subjekty, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající

dotace Cíl podpory:

Účelem studie je poskytnout obcím koncepční dokument pro funkční řešení zeleně v sídle tak, aby se zajištila dlouhodobá ochrana ploch zeleně a docházelo ke zvyšování ekologické stability sídel. Studie slouží také jako odborný podklad pro pořizování územně plánovací dokumentace či jejích změn a jako podklad pro ochranu, správu a péči o zeleň.

---

Detailní informace k výzvě:

Název dotace:

Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně ---- Aktivita 4.4.1: Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

Popis dotace:

Podporované aktivity projektu:

Pořízení či aktualizace studie systému sídelní zeleně s následnou realizací opatření na zakládání/obnovu funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch) vyplývající z této studie. Studie musí být zpracována dle Osnovy a metodického rámce pro zpracování studií systému sídelní zeleně.
Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch) vyplývající ze studie systému sídelní zeleně zpracované dle Osnovy a metodického rámce pro zpracování studií systému sídelní zeleně:
- zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením nebo obnovou zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,
- jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů - tůní/jezírekmokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody),
- jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.

Výše podpory:

Celková alokace na výzvu je 119 mil. Kč

V případě opatření pořízení či aktualizace studie systému sídelní zeleně s navazující realizací bude podpora poskytována až do výše 85 % celkových způsobilých výdajů. V souvislosti s principem adicionality je požadována finanční účast příjemce podpory na spolufinancování projektu ve výši 15 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Lhůta pro podání žádosti:

2.1.2020 do 20:00 hodin

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

Likvidace nepotřebných vrtů

Likvidace nepotřebných vrtů

dotace Oprávnění žadatelé:

---- Státní příspěvkové organizace, které mají ve vlastnictví či ve správě nepotřebné vrty, ---- Obce, dobrovolné svazky obcí a kraje ‐ na likvidaci nepotřebných vrtů, jejichž vlastník není znám nebo neexistuje a ‐ na likvidaci nepotřebných vrtů, které mají ve svém vlastnictví a jejichž původce není znám nebo neexistuje.

dotace Cíl podpory:

Likvidace nepotřebných hydrogeologických vrtů

---

Detailní informace k výzvě:

Název dotace:

Likvidace nepotřebných vrtů

Popis dotace:

Cílem výzvy je likvidace nepotřebných hydrogeologických vrtů, které představují riziko ohrožení životního prostředí, především jakosti či množství podzemních vod nebo ohrožení zdraví či života obyvatel (dále jen „nepotřebné vrty“).

Výše podpory:

Maximální výše dotace na jeden projekt činí 90 % z celkových způsobilých výdajů. Dotace může být poskytnuta maximálně do výše alokace této Výzvy.

Alokace: 20 mil. Kč

Lhůta pro podání žádosti:

lhůta pro doručení žádostí: 1. 11.2017 – 20. 12. 2019 do 14:00 hodin

---

Chcete tuto dotaci využít pro svůj záměr?

šipka

Kolik je 3+2

Další služby Profesionálů

projekční činnost

Poskytujeme zpracování projektové dokumentace ve všech stupních a na všechny typy staveb, včetně inženýrské činnosti k získání potřebných povolení a výjádření dotčených úřadů.   Zjistěte více projektování

výběrová řízení

Poskytujeme komplexní zastoupení zadavatele při administraci výběrových řízení dle Zákona o veřejných zakázkách či dle metodiky jednotlivých dotačních orgánů.   Zjistěte více výběrové řízení

technické dozory

Poskytujeme výkon technického dozoru stavebníka a všechny typy staveb, včetně stavebních záměrů dotovaných z prostředků EU.   Zjistěte více technický dozor

nahoru