Provedeme Vás dotací.
Úspěšně.
Jsme Profesionálové
Aktuální dotační výzvy
vyřízení dotace

Program záchrany architektonického dědictví

Výše podpory:

Celková částka příspěvku na obnovu památek v rámci Programu se stanoví každoročně na základě zprávy ministra kultury pro vládu o odhadu využití příspěvků přiznaných v témž roce a o jejich potřebě pro příští rok a na základě možností státního rozpočtu.

 

Oprávnění žadatelé:

vlastník kulturní památky

Podporované záměry:

Záchranu a zachování kulturních památek nebo těch jejích částí, které tvoří podstatu kulturní památky. Podpora obnovy kulturních památek (hrady, zámky, kláštery, historické zahrady, kostely apod.). Zamýšlené práce musejí směřovat k záchraně kulturní památky nebo jejich podstatných částí.

Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Podprogram 115 164

Výše podpory:

až 100 % dotace až do výše 1 000 000 Kč

Oprávnění žadatelé:

• Fyzické osoby • Právnické osoby • Obecně prospěšné organizace • Územní samosprávné celky (obce a kraje) • Občanská sdružení • Svazky obcí • Příspěvkové organizace • Organizační složky státu • Státní organizace a státní podniky

Podporované záměry:

• zlepšování přirozených funkcí vodních toků a obnova jejich migrační prostupnosti • obnova nebo tvorba mokřadů a tůní, výstavba, obnova nebo rekonstrukce vodních nádrží přírodě blízkého charakteru • zakládání a revitalizace prvků systému ekologické stability vázaných na vodní režim

DOTAČNÍ VÝZVY

(celkem 12)

dotační výzvy

Dotace z EU, ale i národních a regionálních zdrojů, jsou výjimečnou příležitostí, jak významně podpořit podnikání soukromých subjektů, rozvoj měst a obcí a provoz neziskových organizací. Dotace pro firmy, obce i NNO však nejsou nárokové – to znamená, že získání dotací závisí na kvalitním zpracování žádosti a administrování v průběhu čerpání dotace.

Proto je tu naše dotační poradenství - pomůžeme vám najít vhodný dotační titul, provedeme vás dotací krok za krokem, upozorníme na případná rizika a pohlídáme důležité závazky. Dlouholeté zkušenosti z nás udělaly odborníky v oblasti dotací. Jsme Profesionálové. S námi bude vaše čerpání dotací úspěšné.