Provedeme Vás dotací.
Úspěšně.
Jsme Profesionálové
Aktuální dotační výzvy
vyřízení dotace

Posílit přirozené funkce krajiny 13

Výše podpory:

max. 80 % celkových způsobilých výdajů

Oprávnění žadatelé:

Obce, dobrovolné svazky obcí, veřejnoprávní instituce, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

Podporované záměry:

Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů

Posílit přirozené funkce krajiny 51

Výše podpory:

Podpora v rámci specifického cíle 4.3 bude poskytována z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje s maximální hranicí 85 % celkových způsobilých výdajů. V souvislosti s principem adicionality je požadována finanční účast příjemce podpory na spolufinancování projektu ve výši 15 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

V případě opatření „vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur a opatření „realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu“ bude podpora poskytována z prostředků EFRR s maximální hranicí 80 % celkových způsobilých výdajů. V souvislosti s principem adicionality je požadována finanční účast příjemce podpory na spolufinancování projektu ve výši 20 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

V případě realizace a obnovy malých vodních nádrží bude podpora poskytována s maximální hranicí 60 % celkových způsobilých výdajů. V souvislosti s principem adicionality je požadována finanční účast příjemce podpory na spolufinancování projektu ve výši 40 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

V případě opatření vytváření a obnovy malých vodních nádrží vyplývajících z plánů dílčích povodí nebo ležících z většinové části v ZCHÚ nebo lokalitách soustavy Natura 2000 nebo ÚSES (biocentrum) bude podpora poskytována maximálně do výše 90 % celkových způsobilých výdajů. V souvislosti s principem adicionality je požadována finanční účast příjemce podpory na spolufinancování projektu ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

V případě opatření „zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a lokality soustavy Natura 2000 a opatření „zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury“ bude podpora poskytována maximálně do výše 75 % celkových způsobilých výdajů. V souvislosti s principem adicionality je požadována finanční účast příjemce podpory na spolufinancování projektu ve výši 25 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

V případě opatření výsadeb na nelesní půdě, realizovaných prostřednictvím nástroje CLLD (komunitně vedený místní rozvoj), bude poskytována podpora s maximální hranicí 85 % celkových způsobilých výdajů. V souvislosti s principem adicionality je požadována finanční účast příjemce podpory na spolufinancování projektu ve výši 15 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

V případě opatření „zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury“ – vyplývající z Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR – aktualizace 2014 nebo plánů dílčích povodí“, opatření „revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv“, opatření na tvorbu a obnovu mokřadů a tůní, opatření „založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich části“ bude podpora poskytována až do výše 100 %.

V případě opatření „zpracování plánů ÚSES“ je poskytována podpora ve výši 85 % celkových způsobilých výdajů. V souvislosti s principem adicionality je požadována finanční účast příjemce podpory na spolufinancování projektu ve výši 15 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

V případě projektů vytvářejících příjmy dle čl. 61 obecného nařízení (EU) 1303/2013 bude výše podpory stanovena na základě finanční analýzy, a to metodou finanční mezery, jež je v MS2014+ zapracována do modulu CBA. V případě, kdy bude financování projektů realizováno v režimu de minimis, bude se výše nebo míra podpory řídit příslušnými předpisy relevantními pro konkrétní projekt. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole D.4 Veřejná podpora a podpora de minimis těchto Pravidel

 

Oprávnění žadatelé:

V případě opatření „ZPRACOVÁNÍ PLÁNU ÚSES“ jsou oprávněnými žadateli pouze obce s rozšířenou působností jako příslušné orgány ochrany přírody. V případě OSTATNÍ OPATŘENÍ jsou způsobilými žadateli: • kraje, o obce, o dobrovolné svazky obcí, o organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), • státní podniky, • státní organizace, o veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., • podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, • veřejnoprávní instituce, • příspěvkové organizace, • vysoké školy, školy a školská zařízení, • nestátní neziskové organizace64 (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), • církve a náboženské společnosti a jejich svazy, • podnikatelské subjekty, o obchodní společnosti a

Podporované záměry:

Aktivita 4.3.3: Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů – opatření vyplývající z plánů dílčích povodí ---- Aktivita 4.3.1: Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury – opatření vyplývající z plánů dílčích povodí ---- Aktivita 4.3.2: Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur – opatření vyplývající z plánů dílčích povodí

DOTAČNÍ VÝZVY

(celkem 11)

dotační výzvy

Dotace z EU, ale i národních a regionálních zdrojů, jsou výjimečnou příležitostí, jak významně podpořit podnikání soukromých subjektů, rozvoj měst a obcí a provoz neziskových organizací. Dotace pro firmy, obce i NNO však nejsou nárokové – to znamená, že získání dotací závisí na kvalitním zpracování žádosti a administrování v průběhu čerpání dotace.

Proto je tu naše dotační poradenství - pomůžeme vám najít vhodný dotační titul, provedeme vás dotací krok za krokem, upozorníme na případná rizika a pohlídáme důležité závazky. Dlouholeté zkušenosti z nás udělaly odborníky v oblasti dotací. Jsme Profesionálové. S námi bude vaše čerpání dotací úspěšné.